University of Twente Student Theses

Login

Differentiatie in de klas op het Udens College

Elsinghorst, Ruud (2014) Differentiatie in de klas op het Udens College.

[img] PDF
8MB
Abstract:In deze thesis worden de resultaten van een onderzoek gepresenteerd naar differentiatie in de klas op het Udens College. Onderzocht is of in de klassen van het Udens College wordt gedifferentieerd, en, zo ja, op welke wijze, en welke problemen en successen daarbij ervaren worden. Ook is onderzocht welke professionaliserings- en/of ondersteuningsbehoeften de docenten hebben met betrekking tot differentiatie in de klas. Op basis van de bevindingen zijn aanbevelingen gegeven, zodat beleid kan worden ontwikkeld voor het meer vorm geven van differentiatie in de klas. De aanleiding voor dit onderzoek wordt gevormd door de ambities waaraan het Udens College werkt: het systematisch werken aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen opbrengstgericht werken. Leraren signaleren idealiter verschillen tussen leerlingen – niet alleen de gemiddelde leerlingen, maar ook de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen – en gaan hier op een adequate wijze mee om. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn observaties in de klas uitgevoerd bij acht docenten en is een digitale vragenlijst onder 139 vmbo-docenten afgenomen. Uit de resultaten blijkt dat er in de klas slechts beperkt wordt gedifferentieerd. Het vaakst wordt gedifferentieerd met behulp van variatie in de instructie. Er wordt veel meer gedifferentieerd voor de zwakkere, dan voor de excellente leerling. Waar differentiatie plaats vond, bij de geobserveerde docenten, werd dit mede gerealiseerd met behulp van ICT. Alle acht geobserveerde docenten bezitten het vaardigheidsniveau voor het kunnen geven van een intensieve en activerende les en eveneeens alle minder complexe pedagogisch didactische vaardigheden. ICT-gebruik werd waargenomen bij alle docenten. De lessen betroffen altijd een presentatie, in combinatie met lesstof die op een meer interactieve manier werd gepresenteerd. De grootste knelpunten die door de docenten zelf worden ervaren, zijn de middelen om mee te differentiëren: de inrichting van het lokaal, geschikte ICT-voorzieningen, voldoende lesmateriaal bij de methode, en voorbereidingstijd. Er is een verschil tussen de beleving van de docenten en wat werkelijk wordt waargenomen. Waarschijnlijk worden de differentiatievaardigheden door de docenten te hoog ingeschat. Docenten willen meer differentiëren dan nu het geval is, de aandacht voor de excellente leerling die baat heeft bij verbredende opdrachten, zou meer dan verdubbeld moeten worden. Ook voor de andere leerlingen wil men meer differentiëren. Professionaliserings- en/of ondersteuningsbehoeften van de docenten bij het toepassen van differentiëren in de klas zijn: behoefte aan ideeën en ervaringen uitwisselen (met collega's van eigen en andere scholen), goede voorbeelden, cursussen, het realiseren van meer activerende werkvormen, en toepassen verschillende/passende werkvormen, het inzetten zelfsturing leerlingen, het omgaan met verschillen in leerstijlen bij leerlingen, en teamscholing. De volgende aanbevelingen voor het verder vorm geven van differentiatie in de klas werden geformuleerd: - Het samenstellen van een team waarin leidinggevenden, docenten en andere betrokkenen plaatsnemen, waarbij de deelnemers allen de juiste houding en opvattingen hebben m.b.t. differentiatie in de klas. - Met behulp van de informatie die is verzameld in dit onderzoek een schoolactieplan opstellen. - Uitgaande van de huidige situatie kunnen professionaliseringstrajecten worden gepland en kunnen acties in gang worden gezet om methoden in te voeren, uit te breiden en te verfijnen.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66630
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page