University of Twente Student Theses

Login

E-learning : ook voor de scholingsbehoeften van verpleegkundigen?

Rossum, Terri van (2013) E-learning : ook voor de scholingsbehoeften van verpleegkundigen?

[img] PDF
875kB
Abstract:Achtergrond – E-learning heeft als professionaliseringsmiddel binnen het Deventer ziekenhuis een sterke groei doorgemaakt. Sinds de invoering in 2009 is het aanbod en het aantal gebruikers sterk gestegen. Opvallend is dat e-learning sinds de invoering niet geëvalueerd is. Het is daardoor niet duidelijk hoe medewerkers het huidige aanbod van e-learning ervaren. Dit onderzoek moet inzichtelijk maken hoe medewerkers het huidige aanbod ervaren en welke factoren hun houding positief dan wel negatief beïnvloeden. Met behulp van het Technology Acceptance Model van Davis (1989) is gekeken hoe de variabelen sociale invloed, zelfsturend leren, systeemfunctionaliteit en vormgeving gebruikersinterface de houding ten opzichte van e-learning beïnvloeden. Vanuit de literatuur werd een mediërende rol verwacht van de variabelen waargenomen nut en waargenomen gemak op de relaties tussen de vier onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele houding. Doel - Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen of binnen het Deventer ziekenhuis e-learning momenteel efficiënt wordt ingezet. Uit de literatuur is gebleken dat de houding ten opzichte van e-learning een belangrijke voorspeller is voor het efficiënt inzetten van e-learning. Door middel van het Technology Acceptance Model zal gekeken worden hoe verpleegkundigen in het Deventer ziekenhuis aankijken tegen het huidige e-learning aanbod. Het Technology Acceptance Model is voor zover bekend nog niet eerder gebruikt om de houding ten opzichte van e-learning binnen ziekenhuizen in Nederland te onderzoeken. Dit onderzoek wordt daarom ook gebruikt worden om te onderzoeken of het Technology Acceptance Model ook betrouwbaar is in de zorgcontext in Nederland. Methode - Een vragenlijst met 38 items verdeeld over zeven schalen is verspreid onder 669 verpleegkundigen binnen het Deventer ziekenhuis. Van de 669 verpleegkundigen hebben 280 verpleegkundigen de vragenlijst geretourneerd. Dit is een responspercentage van 42%. Naast een aantal beschrijvende statistische gegevens, zoals gemiddelden en standaarddeviaties, zijn een drietal kwantitatieve analyses uitgevoerd. Naast een ANOVA om de gemiddelden van afdelingen onderling te vergelijken, zijn de resultaten ook geanalyseerd door middel van een Bivariate Pearson correlatie, Partiële correlatie analyses en een meervoudige regressie analyse. Citaten afkomstig uit het opmerkingenveld van de vragenlijst zijn daarnaast geanalyseerd om de kwantitatieve resultaten te duiden met kwalitatieve gegevens. Daarnaast zijn deze kwalitatieve gegevens ook bedoeld om praktische informatie te geven over mogelijke verbeterpunten voor e-learning binnen het Deventer ziekenhuis. Resultaten - De beschrijvende gegevens laten zien dat de gemiddelden op de zeven onderzoeksvariabelen bovengemiddeld, in dit geval hoger dan 3.00, zijn. De ANOVA toont aan dat de gemiddelden van de grootste dertien afdelingen wel onderling van elkaar verschillen. Met name de afdelingen Intensive Care en Spoed Eisende Hulp laten significant lagere scores zien dan de overige elf afdelingen. Uit de partiële correlatie blijkt dat waargenomen nut en waargenomen gemak een mediërend effect hebben op de relaties tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke variabele houding. De meervoudige regressie analyse laat zien dat systeemfunctionaliteit de sterkste voorspeller is voor de houding ten opzichte van e-learning. Opvallend is dat sociale invloed geen significante relatie laat zien met de houding. Waar een relatie tussen sociale invloed en de houding niet wordt aangetoond, laat sociale invloed wel, geringe, positieve relaties zien met zelfsturend leren en systeemfunctionaliteit. Deze relaties werden op basis van de literatuur niet verwacht. Conclusie en discussie - De oorspronkelijke relaties uit het Technology Acceptance Model van Davis (1989) tussen waargenomen nut, waargenomen gemak en houding worden door dit onderzoek ondersteund. Een aanvulling van dit onderzoek op het oorspronkelijke model van Davis is de toevoeging van de variabele systeemfunctionaliteit als beïnvloedende variabele. Waar de relatie tussen systeemfunctionaliteit en de houding ten opzichte van e-learning sterk is te noemen, blijkt sociale invloed geen significant effect te hebben op de houding. Echter, sociale invloed hangt wel samen met de beïnvloedende variabelen zelfsturend leren en systeemfunctionaliteit. Al is deze relatie gering te noemen. Voor vervolgonderzoek is het interessant om te onderzoek of de gevonden significante relaties tussen de onafhankelijke variabelen op toeval berusten of dat deze relaties ook in andere contexten significant zijn.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/66646
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page