University of Twente Student Theses

Login

Een onderzoek naar het op afstand werken met persoonsgegevens

Vries, N.L. de (2015) Een onderzoek naar het op afstand werken met persoonsgegevens.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Om de veiligheid te kunnen waarborgen wil de gemeente Enschede graag onderzocht zien hoe gemeenteambtenaren op afstand omgaan met de beveiliging van persoonsgegevens. Daarnaast dient gekeken te worden naar nadere beperkingen op het gebied van telewerken met persoonsgegevens. Om dit te kunnen onderzoeken is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Hoe gaan gemeenteambtenaren van de gemeente Enschede anno 2014 om met de beveiliging van persoonsgegevens als zij telewerken’? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van de volgende deelvragen: 1. Welke eisen stellen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de interne regels van de gemeente Enschede aan het werken met persoonsgegevens middels telewerken, en welke risico’s komen hierbij kijken? 2. In welke mate maken gemeenteambtenaren gebruik van de mogelijkheid persoonsgegevens op afstand te raadplegen en/of te bewerken? 3. In welke mate gedragen gemeenteambtenaren zich risicovol bij het op afstand raadplegen of bewerken van persoonsgegevens? Uit de analyse van de eerste deelvraag komt naar voren dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) verschillende technische en organisatorische eisen stelt aan het werken met persoonsgegevens. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de persoonsgegevens die door een gemeente worden verwerkt slechts mogen worden verwerkt door de verantwoordelijke bewerker en niet in handen van derden mogen komen. Om dit te kunnen waarborgen heeft de gemeente Enschede spelregels opgesteld die deels toegespitst lijken op gegevensverwerking binnen de door de gemeente beheerde gebouwen. Met telewerken is echter sprake van verwerking van gegevens buiten die gebouwen en ontstaan er diverse nieuwe risico’s. Om erachter te komen in welke mate de gemeente Enschede persoonsgegevens verwerkt buiten door de gemeente beheerde gebouwen en of dit risicovol is zijn deelvraag twee en drie gesteld. Om deelvraag twee en drie zo breed mogelijk uit te kunnen zetten in de organisatie is ervoor gekozen om dit te doen aan de hand van een enquête. De onderzoekspopulatie bestaat daarbij uit gemeenteambtenaren van de gemeente Enschede die in het bezit zijn van een token en op afstand kunnen werken met persoonsgegevens. Uit de resultaten van deelvraag twee is gebleken dat van de onderzoekspopulatie iets meer dan de helft circa één keer per week op afstand werkt. Een kwart van de gemeenteambtenaren die in het bezit zijn van een token en op afstand werken met persoonsgegevens, geeft aan telewerken niet noodzakelijk te vinden. Maar wanneer het gaat om telewerken met persoonsgegevens meent twee derde van deze gemeenteambtenaren dat persoonsgegevens noodzakelijk zijn om op afstand werkzaamheden te kunnen verrichten. Als we kijken naar de resultaten van deelvraag drie bestaat er bij het merendeel van deze gemeenteambtenaren een gevaar dat vertrouwelijke gegevens in handen van derden kunnen komen. Zo is er met de apparatuur het één en ander mis. Iets minder dan de helft van de telewerkers verschaffen andere gezinsleden/derden toegang tot de apparatuur waarmee op afstand wordt gewerkt. En beschikken dan op deze apparatuur niet over de nodige beveiligingstoepassingen. Daarnaast bewaart het merendeel van deze telewerkers de token op plekken die duidelijk toegankelijk en/of zichtbaar zijn voor derden. Vertrouwelijke gegevens kunnen zo in handen van buitenstaanders komen. Geconcludeerd kan worden dat het overgrote deel van deze gemeenteambtenaren beveiligingsbewuster om moet gaan met persoonsgegevens. In de aanbeveling zal hier nader op in worden gegaan.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Enschede, Enschede, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science, 88 social and public administration
Programme:Management Society and Technology BSc (56654)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66691
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page