University of Twente Student Theses

Login

Prioritering van kunstwerken : het ontwikkelen en toepassen van een prioriteringsmethodiek voor kunstwerken in het beheer van de Provincie Overijssel

Taekema, H. (2015) Prioritering van kunstwerken : het ontwikkelen en toepassen van een prioriteringsmethodiek voor kunstwerken in het beheer van de Provincie Overijssel.

[img] PDF
2MB
Abstract:In dit onderzoek is onderzocht op welke manier de eenheid Wegen en Kanalen (WK) van de provincie Overijssel de kunstwerken in haar beheer op een transparante en herleide manier kan prioriteren op de noodzakelijkheid voor een interventie. Een aantal van de kunstwerken in het beheer van WK staan als gevolg van hun leeftijd al op de nominatie voor een interventie en als gevolg van de invoer van de NEN 1991-2 in 2013 is dit aantal alleen maar toegenomen. Het aantal is te groot waardoor de kunstwerken dienden te worden geprioritiseerd en de uiteindelijk keuze moet aan de politiek en aan de burgers te verantwoorden zijn. Als gevolg hiervan dient WK niet alleen de staat van de kunstwerken in ogenschouw te nemen, maar ook hun bijdrage aan het behalen van politieke doelen. Dit vraagt om een manier van prioriteren die op dit moment niet voor handen is bij WK en is zodoende de aanleiding voor dit onderzoek. Voor het onderzoek naar een manier om de kunstwerken op een transparante en herleidbare manier te kunnen prioriteren op de noodzakelijkheid voor een interventie is eerst een literatuurstudie uitgevoerd op prioriteren. Elke prioritering is in essentie een multi-criteria beslissingsprobleem waarbij de alternatieven worden gerangschikt. Om dit te kunnen doen moeten eerst de criteria worden vastgesteld en dient er een beslissingsmethode te worden gekozen voor de afweging van de alternatieven op deze criteria. Dit is gedaan op basis van het beslissingsproces model van Baker et al. (2001). Deze is op enkele punten aangepast om beter toepasbaar te zijn voor de specifieke beslissingscontext omtrend het prioriteringsvraagstuk van WK. Definiëring van de alternatieven vindt eerder plaats en voor de definiëring van de doelen wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen doelen gerelateerd aan de functies van kunstwerken en doelen gerelateerd aan de provinciale doelstellingen. Dit leidt uiteindelijk tot de formulering en selectie van een set criteria op basis waarvan de kunstwerken worden geprioriteerd. De keuze voor een beslissingsmethode vindt vervolgens plaats naar aanleiding van de specifieke probleemkenmerken en deze is toegepast in een workshop binnen de provincie. Tenslotte zijn de uitkomsten van deze workshop gevalideerd en geanalyseerd om zo tot mogelijke verbeteringen in de werkwijze te komen. Het resultaat is een stappenplan om tot een analyse van de probleemcontext en formulering van de criteria te kunnen komen. Vervolgens is een gewogen sommering gekozen om de kunstwerken op deze criteria met elkaar te kunnen vergelijken. Hiervoor is gekozen omdat deze methode relatief simpel is wat gebruik vergemakkelijkt en bijdraagt aan de transparantie en herleidbaarheid van de prioritering. De gemeten waarden van de kunstwerken worden hierbij per criterium omgezet naar een score op een gemeenschappelijke schaal. De gewichten van elk criterium worden bepaald aan de hand van gepaarde vergelijkingen. De uiteindelijk score per kunstwerk is een resultant van de score op gemeenschappelijke schaal en het gewicht per criterium. De werkwijze wordt door de eindgebruiker als erg prettig ervaren en helpt bij het prioriteren van kunstwerken. Daarnaast kan, mede vanwege de incomplexiteit van de beslissingsmethode, snel op veranderingen in het politieke klimaat worden ingespeeld. Wanneer de criteria en de bijbehorende gegevens zijn achterhaald kan de beslisser eenvoudig de gevolgen van bepaalde scenario’s doorwerken en het advies hierop aanpassen. Er zit een bepaalde mate van onbetrouwbaarheid in de gebruikte gegevens. Een gewogen sommering aggregeert naar een enkele score waardoor de mate van betrouwbaarheid wegvalt. Vervolgonderzoek met een beslissingsmethode die ook de mate van betrouwbaarheid van de score van een alternatief weergeeft is aan te raden. Als gevolg van de niet beschikbare gegevens en omwille van de beschikbare tijd, heeft in dit onderzoek een prioritering plaats gevonden op basis van een lijst suboptimale criteria. Wanneer er meer tijd beschikbaar is zou het onderzoek opnieuw uitgevoerd kunnen worden op basis van andere criteria. Dit zou de betrouwbaarheid van de uiteindelijke prioritering ten goede komen. Vergelijkbaar onderzoek binnen andere beheersorganisaties of op andere infrastructurele assets valt ook zeker aan te raden. Wanneer bijvoorbeeld steeds vergelijkbare beslissingsmethodes worden gekozen dan kan worden toegewerkt naar een sector brede aanpak van prioriteringen.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Provincie Overijssel, Nederland
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering and Management MSc (60026)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66953
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page