University of Twente Student Theses

Login

Fietsstad Rijssen

Dommerholt, A.J. (2015) Fietsstad Rijssen.

[img] PDF
10MB
Abstract:De gemeente Rijssen-Holten heeft de ambitie om `Fietsstad van Nederland 2016' te worden. In dit verslag is onderzoek gedaan naar hoe het �etsnetwerk van Rijssen aan het behalen van deze titel mee kan werken. Hiervoor zijn een aantal stappen doorlopen. Eerst is onderzocht wat volgens de literatuur de eigenschappen zijn van een hoogwaardig �etsnetwerk. Uit de literatuur blijkt dat een compleet, samenhangend en direct netwerk van groot belang is, omdat dit zorgt voor een kleinere reistijd voor de �etser. Andere factoren die het �etsgebruik be��nvloeden zijn de veiligheid die de gebruiker ervaart en de kwaliteit van de infrastructuur. Het CROW geeft voor de kwaliteit van de netwerken een aantal richtlijnen. Vervolgens is het model sycle gebruikt om het �etspotentieel op verschillende plaatsen vast te stellen. Dit model gaat uit van directe verbindingen tussen herkomsten en bestemmingen en verbindt deze door middel van een eenvoudig zwaartekrachtmodel. Zo kan uiteindelijk een kaart worden gegenereerd met daarop het �etspotentieel. Vanuit dit vastgestelde �etspotentieel is een routenetwerk gemaakt. Dit is gedaan door eerst de knooppunten van sycle vast te stellen en vervolgens de relatie tussen deze knooppunten te bepalen. Het geheel van de relaties tussen deze knooppunten is samengevoegd tot een primair netwerk. Om dit netwerk aan te vullen tot een samenhangend geheel zijn er secundaire verbindingen toegevoegd op de plaatsen waar minder �etspotentieel is. Dit vastgestelde netwerk is gevalideerd door het te vergelijken met �etstellingen die bekend zijn voor Rijssen. De stromen die van Rijssen naar de omliggende plaatsen gaan zijn extra onderzocht. Er lijkt een verband te zitten tussen de uitkomst van sycle en deze tellingen. Ook is het sycle-netwerk vergeleken met het netwerk uit de �etsvisie van de gemeente. Er zijn veel overeenkomsten, maar ook een aantal verschillen. Het voornaamste verschil is dat het primaire netwerk uit de �etsvisie veel uitgebreider is. Aan de hand van deze bevindingen is een de�nitief �etsnetwerk voor Rijssen opgesteld dat aanbevolen wordt aan de gemeente. Dit netwerk is voornamelijk gebaseerd op de uitkomsten van sycle, maar ook gedeeltelijk op het netwerk uit de �etsvisie. In dit netwerk is rekening gehouden met eigenschappen van een hoogstaand netwerk, die eerder zijn bepaald. Dit gehele netwerk is in kaart gebracht en is getoetst aan de aanbevelingen voor kwaliteit van �etsverbindingen van het CROW. Hieruit blijkt dat er een aantal gedeelten zijn die hieraan niet voldoen, het betreft hier voornamelijk de �etsroute over de tweede ring van Rijssen en de verbindingen in en rond het centrum. Voor deze plaatsen is een aanbeveling gemaakt hoe de kwaliteit van het netwerk hier kan verbeteren. Samengevat kan worden gezegd dat het model sycle goed kan worden toegepast op lokaal niveau, al zou het nuttig zijn dit model ook op andere plaatsen toe te passen om de resultaten en analyse te kunnen vergelijken. Voor de gemeente Rijssen-Holten wordt aanbevolen de adviezen uit dit verslag over het �etsnetwerk op te volgen, of in ieder geval aandacht te schenken aan de verbindingen die nu van onvoldoende kwaliteit zijn. Ook is het van belang voor de gemeente dat wanneer ze `Fietsstad van Nederland' wil worden er meer in orde moet zijn dan alleen het hebben van een goed �etsnetwerk. Er zal ook aandacht gegeven moeten worden aan het �etsbeleid, het stimuleren van �etsgebruik, het voorkomen van ongevallen waar �etsers bij zijn betrokken. Daarnaast is het van belang dat het �etsbeleid en de �etsinfrastructuur onderscheidend is.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/66968
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page