University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar het gebruik van reisinformatie uit reisinformatieapps/websites door reizigers t.b.v. een advies voor de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility

Domhof, B.C.A. (2015) Onderzoek naar het gebruik van reisinformatie uit reisinformatieapps/websites door reizigers t.b.v. een advies voor de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility.

[img] PDF
3MB
Abstract:In dit onderzoek is het gebruik van reisinformatie uit reisinformatieapps/websites door reizigers onderzocht t.b.v. een advies voor de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in het gebruik van en de wens naar reisinformatie in het algemeen en nader toegespitst op gebruik via reisinformatieapps/websites. Daarnaast moet uit het onderzoek voortkomen wat de conclusies betekenen voor de roadmap en het verbeteren van de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility. De hoofdvraag van dit onderzoek is welke reisinformatie uit reisinformatieapps/websites de gebruiker van belang acht en wat betekent dit voor de back-end reisplanner MMRI van DAT.Mobility. Om deze vraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van de enquête over het gebruik van reisinformatie en reisinformatiesystemen vanuit het Mobiliteitspanel Nederland uit 2014. Naast deze enquête is er ook gebruik gemaakt van data van verplaatsingsgedrag uit 2013, welke uit hetzelfde panel komt. Ten eerste is er gekeken naar de in- en output van de MMRI, waarna het bezit en gebruik van reisinformatiesystemen is geanalyseerd. Hierna is er dieper op reisinformatieapp/websites ingegaan en is er ook naar reisinformatiebehoefte gekeken. Tot slot is het advies voor de MMRI opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen een los navigatiesysteem of een ingebouwd systeem gebruiken als reisinformatiesysteem. Mensen bezitten wel vaak reisinformatieapps/websites, maar gebruiken ze veel minder. Reisinformatieappgebruikers blijken vooral jonge, hoger opgeleide mensen te zijn die een smartphone bezitten, veel afstanden afleggen en in steden wonen. Ook blijkt het onderzoek dat turn-by-turn-navigatieapps veel meer worden gebruikt dan adviserende-apps. Turn-by-turn-navigatie-functionaliteit is zeer gewild als onderdeel van een reisinformatiesysteem, omdat het voor een hoger zekerheidsgevoel bij de gebruiker zorgt en als prettiger wordt ervaren. De adviserende-appgebruikers blijken voornamelijk op hogere leeftijd te zijn dan turn-by-turn-navigatieappgebruikers. Mensen willen vooral simpele, zeer toegankelijke reisinformatie, die moet zorgen voor een ‘gemakkelijke’ reis. Dit resulteert in informatie over reistijd, aankomsttijd, reisafstand en reiskosten en meldingen van vertragingen. Vooral werkenden en reizigers die vaker en langere verplaatsingen maken hebben een grotere reisinformatiebehoefte. Het advies is om aan de output van de MMRI de totale vertragingstijd toe te voegen. Daarnaast is het advies om de MMRI sneller te maken, zodat een front-end hem ook vaker kan aanspreken. Hierdoor wordt ook het implementeren van turn-by-turn-navigatie-functionaliteit mogelijk. Tot slot is de grootste winst te behalen door de kwaliteit van de databronnen voor de input te verhogen. In plaats van statische data dynamische data te gebruiken, bijv. Floating Car Data. Hierdoor wordt de output betrouwbaarder en nauwkeuriger en dus aantrekkelijker om de MMRI te gaan gebruiken. Discussiepunten van dit onderzoek zijn dat de gebruikte enquête niet volledig aansluit op de doelstelling van dit onderzoek. Daarnaast zijn de data van het verplaatsingsgedrag afkomstig van een eerder jaar en is het verschil tussen front-end en back-end nog onduidelijk. Tot slot bestaan reisinformatieapps/websites nog niet zo heel lang, waardoor men ook moet wennen aan deze apps/websites. Aanbevelingen voor aanvullend onderzoek zijn dan ook om een nieuwe enquête op te stellen op korte termijn. Deze enquête moet zich voornamelijk richten op adviserende-reisinformatieapps, in ieder geval SMART Enschede, Maastricht Bereikbaar en Filejeppen. Daarnaast is het aanbevolen om dezelfde enquête volgend jaar ook te houden om zo het gebruik van reisinformatiesystemen in de tijd te volgen en onderzoek te doen in hoeverre de beoordeling van een back-end afhangt van een front-end. Tot slot is het aanbevolen om het onderzoek uit te breiden met data van verplaatsingsgedrag uit 2014.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68254
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page