University of Twente Student Theses

Login

Aandacht voor aanbesteden : een handreiking voor het objectief en transparant toepassen en beoordelen van selectie- en gunningscriteria bij het aanbesteden van werken

Schol, E. (2007) Aandacht voor aanbesteden : een handreiking voor het objectief en transparant toepassen en beoordelen van selectie- en gunningscriteria bij het aanbesteden van werken.

[img] PDF
416kB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Het waarborgen van objectiviteit en transparantie bij het aanbesteden is om verschillende redenen in belang toegenomen. Vooral ook Europese en Nationale regelgeving doen hun invloed op dit gebied gelden. De gemeente Middelburg wenste in dit kader een praktische invulling van de vereisten ten aanzien van objectiviteit en transparantie. Gebleken is dat de gemeente bij het aanbesteden in toenemende mate gebruik maakt van selectiecriteria en van gunning op basis van EMVI. Met betrekking hierop is ten eerste het belang aangegeven van een eenduidig onderscheid tussen de verschillende soorten criteria die hierbij worden gebruikt. Zo hebben selectiecriteria betrekking op de aanbieder en gunningscriteria op de aanbieding. Verder zijn de selectiecriteria onder te verdelen in minimumeisen en geschiktheidscriteria. Waar hier voor een deel uitwisseling kan ontstaan tussen de (onderverdeelde) criteria, mag een dergelijke uitwisseling niet plaats vinden met gunningscriteria. Vervolgens is bekeken op welke wijze de criteria objectief en transparant toegepast en beoordeeld kunnen worden. Via interviews bleek dat er in de aanbestedingspraktijk hiervoor niet altijd een praktische handreiking aanwezig is. Bovendien bleek ook de betekenis van de begrippen objectiviteit en transparantie niet altijd helder en eenduidig. Er is daarom nader (juridisch/wetenschappelijk) onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek is gebleken dat absolute objectiviteit niet bestaat. Er geldt dat in de werkwijze getracht moet worden zo objectief mogelijk te zijn. Om dit te bewerkstelligen dienen de criteria zo veel mogelijk meetbaar gemaakt te worden. Sommige criteria zijn echter niet goed meetbaar te maken. Voor de toepassing en beoordeling van deze criteria dient gebruik gemaakt te worden van een beoordelingsteam. In de praktijk is hierbij verschil tussen de werkwijze voor minimumeisen en geschiktheids- en gunningscriteria. Voor wat betreft transparantie is uit het onderzoek gebleken dat de toepassing en beoordeling van de criteria helder en eenduidig dient te geschieden. Voor de praktische uitwerking hiervan dient een onderscheid gemaakt te worden tussen transparantie voor de beoordeling, tijdens de beoordeling en na de beoordeling. Aan de hand van de resultaten uit zowel het praktische als juridisch/wetenschappelijke onderzoek is een stappenplan ontwikkeld. Hiernaast zijn enkele voorbeeldprojecten geanalyseerd. De analyse van de voorbeeldprojecten biedt een voorbereiding op en een naslagwerk voor het werken met het stappenplan. Het stappenplan ziet op het op een praktische, zorgvuldige en heldere manier waarborgen van het objectief en transparant toepassen en beoordelen van selectie- en gunningscriteria.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68648
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page