University of Twente Student Theses

Login

Naar een betere bereikbaarheid met de mobiliteitsscan : een onderzoek naar de toepasbaarheid van de mobiliteitsscan

Obdeijn, C. (2007) Naar een betere bereikbaarheid met de mobiliteitsscan : een onderzoek naar de toepasbaarheid van de mobiliteitsscan.

[img] PDF
2MB
Abstract:Aanleiding Omdat verkeers- en vervoersaspecten niet, niet tijdig of onvoldoende meegenomen worden in ruimtelijke planprocessen, is in het eerste Nationaal Verkeers- en Vervoersplan(NVVP) een mobiliteitstoets aangekondigd. Een mobiliteitstoets moet een hulpmiddel, instrument of toets zijn voor decentrale overheden, zodat de verkeers- en vervoersaspecten tijdig en voldoende aandacht krijgen binnen de ruimtelijke planprocessen. Na het uitkomen van het NVVP zijn diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor de mobiliteitstoets. Royal Haskoning heeft in opdracht van het Kennisplatform Verkeer en Vervoer een concept ontwikkeld voor een mobiliteitsscan, die hetzelfde doel heeft als de mobiliteitstoets. Regio Twente heeft de mobiliteitstoets opgenomen in het Regionaal Mobiliteitsplan(RMP). Zij wil de effecten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op de bereikbaarheid hiermee in kaart brengen. Doel- en probleemstelling Omdat Royal Haskoning een concept voor de mobiliteitsscan heeft opgesteld en Regio Twente de mobiliteitstoets in het RMP heeft opgenomen, zijn zowel Royal Haskoning als Regio Twente geïnteresseerd in de toepasbaarheid van de toets. Voor dit onderzoek is dit in de volgende doelstelling geformuleerd: Het doel van het onderzoek is het onderzoeken van de toepasbaarheid van de mobiliteitsscan op een ruimtelijke ontwikkeling. Tevens moeten de uitkomsten een verbetering aanreiken voor het gebruik van de mobiliteitsscan. De mobiliteitsscan is in dit onderzoek toegepast op een ruimtelijke ontwikkeling: de woonwijk de Bornsche Maten. Dit is als volgt weergegeven in een tweeledige vraagstelling: 1. Hoe goed is de mobiliteitsscan op inrichtingsniveau toepasbaar op een woonwijk? 2. Tot welke verbetervoorstellen leidt het toepassen van de mobiliteitsscan voor zowel de Bornsche Maten als de scan zelf? Rapportage In dit rapport is de context van de mobiliteitsscan geschetst. Er is een korte samenvatting gegeven van de mogelijkheden voor de mobiliteitsscan binnen het ruimtelijke planproces. Hieruit blijkt dat vooral op locatiekeuze- en locatie inrichtingsniveau een mobiliteitsscan meerwaarde heeft. Voor deze twee ‘momenten’ binnen het ruimtelijke planproces heeft Royal Haskoning een concept-mobiliteitsscan ontwikkeld. Deze mobiliteitsscan bestaat uit 3 fasen: fase scoping, fase onderzoek en fase besluitvorming. In de eerste fase (scoping) wordt een keuze gemaakt uit een lijst van 16 toetsbare mobiliteitsaspecten, die in kaart worden gebracht met behulp van de mobiliteitsscan. Deze mobiliteitsaspecten hebben betrekking op zowel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. In de fase onderzoek, worden deze aspecten vervolgens onderzocht. Uiteindelijk wordt in de fase besluitvorming een keuze gemaakt uit maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid. De mobiliteitsscan is voor dit onderzoek toegepast op inrichtingsniveau voor de woonwijk de Bornsche Maten. Dit is een woonwijk in Borne die binnen 12 jaar gerealiseerd moet worden en ongeveer 2700 woningen bevat. Conclusie Na het toepassen van de mobiliteitsscan op inrichtingsniveau voor de Bornsche Maten, is gebleken dat deze goed toepasbaar is. Wel viel op, dat veel inrichtingsmaatregelen die geschetst zijn ter verbetering van de bereikbaarheid van de Bornsche Maten, overeenkomen met het masterplan van de Bornsche Maten. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat, vanwege de grootschaligheid van de woonwijk, tijdig verkeerskundigen bij het planproces zijn betrokken. Verkeerskundigen hebben hierbij gebruik gemaakt van de VPL-aanpak. Met behulp van de vervoersprestatie op locatie (VPL-aanpak) is gekeken, hoe de CO2 en NOX uitstoot geminimaliseerd kan worden. Het minimaliseren van de CO2 en NOX uitstoot wordt bereikt, door het stimuleren van duurzame mobiliteit. Dit wil zeggen dat een netwerk zo wordt ingericht, om mensen te stimuleren de kortere verplaatsingen te voet of met de fiets maken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68650
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page