University of Twente Student Theses

Login

De terugtrekking van de Nederlandse kustlijn

Dekker, A.J. (2015) De terugtrekking van de Nederlandse kustlijn.

[img] PDF
1MB
Abstract:Naar aanleiding van een persvraag is in 2011 bepaald wat de teruggang van de Nederlandse kust is als er geen suppleties worden uitgevoerd. Uit enkele snelle analyses kwam een waarde van 1 meter gemiddelde kustachteruitgang per jaar. Dit is een gemiddelde voor de gehele Nederlandse kust. Dit rapport beschrijft een structureel onderzoek naar een waarde voor de terugtrekking van de kust. Aan de Nederlandse kust zien we over het algemeen een terugtredende kustlijn. Een verplaatsing van de kustlijn hangt sterk samen met de hoeveelheid sediment in het kustsysteem en de verdeling van dat sediment. De mate van erosie kan per locatie verschillen. Er zijn ook locaties waar aangroei van de kust plaatsvindt. Het ingrijpen van de mens heeft ook veel invloed gehad op het transport van sediment en dus ook op de verplaatsing van de kust. Bij sedimenttransport kan er een onderscheid worden gemaakt tussen kustlangse en kustdwarse transporten. Kustlangse transporten ontstaan als gevolg van getijstromen en schuin invallende golven. Kustdwarse transporten zijn het gevolg van golven in combinatie met muistromen. Op het droge gedeelte van de kust zorgt de wind voor herverdeling van het zand. Zeespiegelstijging zorgt ervoor dat golven hoger het strand op kunnen komen. Dit leidt tot erosie van het strand en aangroei van de vooroever. Het effect van zeespiegelstijging vindt plaats op lange termijn, terwijl golven en wind zorgen voor een snelle herverdeling van sediment. Er is tegenwoordig een situatie waarin de vraag naar sediment groter is dan het aanbod. Vooral de Westerschelde en de Waddenzee hebben een tekort aan sediment. Sediment uit andere delen van het kustsysteem wordt getransporteerd richting die gebieden. In grote delen van het kustsysteem vindt structurele erosie plaats. Het effect van deze erosie wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door suppleties. Tijdens dit onderzoek is met behulp van meerdere methodes gepoogd om een waarde te vinden voor de gemiddelde teruggang van de Nederlandse kustlijn als er geen suppleties plaatsvinden. Er is gebruik gemaakt van literatuuranalyse, het Bruun Model en analyse van twee soorten trends. In Tabel 1 staat een samenvatting van de uitkomsten van de verschillende analyses. Ter volledigheid is de waarde uit de beleidsdocumenten ook ingevoegd. Het gemiddelde van de uitkomsten van de verschillende analyse leidt tot een terugtrekking van de Nederlandse kust met 0,8 meter per jaar. De waarde zoals die in deze studie is bepaald, wordt vooral gebruikt in de communicatie richting bestuurders. In het taalgebruik is het raadzaam om de waarde als volgt te communiceren: “Als er geen suppleties plaats vinden zal de Nederlandse kustlijn zich met gemiddeld 1 meter per jaar terugtrekken.” Gezien de onzekerheden in de verschillende methodes en de mate van afronding is het niet raadzaam om de waarde van 0,8 meter per jaar te gebruiken in berekeningen. Berekeningen aan de verandering van de kustlijn dienen te worden gedaan aan de hand van de meest recente JARKUS-data.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68746
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page