University of Twente Student Theses

Login

De inzet van iPads in het basisonderwijs : een onderzoek naar de verwachtingen van basisschoolleerkrachten bij de inzet van iPads in de lespraktijk

Kemps, J. (2015) De inzet van iPads in het basisonderwijs : een onderzoek naar de verwachtingen van basisschoolleerkrachten bij de inzet van iPads in de lespraktijk.

[img] PDF
17MB
Abstract:Tablets, zoals de iPad hebben in een razend tempo hun intrede in het onderwijs gedaan. Steeds meer scholen investeren in de implementatie van iPads met het doel hun onderwijs te versterken. De iPad heeft de potentie om bij te dragen aan het leren en het onderwijs, door bijvoorbeeld het onderwijs af te stemmen op individuele leerbehoeftes, samenwerking te ondersteunen en bij te dragen aan de motivatie van leerlingen. Echter is dit wel afhankelijk van de leerkracht. De leerkracht is immers degene die de keuze maakt wanneer, in welke mate en op welke wijze de iPad wordt ingezet. Zijn of haar verwachtingen spelen daarbij een belangrijke rol. De verwachtingen van leerkrachten zijn namelijk van invloed op de wijze waarop iPads worden ingezet en de keuzes die gemaakt worden bepalen in hoeverre de mogelijkheden die de iPad biedt ook optimaal worden benut. Voor een optimale inzet van iPads in het onderwijs, is het van belang dit te onderzoeken. In dit onderzoek is binnen Stichting Katholiek Onderwijs Enschede gekeken naar de verwachtingen van basisschoolleerkrachten bij de inzet van iPads in de lespraktijk. De centrale vraag in dit onderzoek is welke verwachtingen leerkrachten hebben van de inzet van iPads en in hoeverre deze tot uiting komen in hun lespraktijk. Daarbij is er gekeken naar de typering van de leerkrachten en zijn er drie deelvragen geformuleerd: (1) Wat zijn de verwachtingen van de leerkrachten met betrekking tot de inzet van iPads? (2) Op welke wijze worden iPads door leerkrachten in de lessen ingezet? en (3) In hoeverre komen de verwachtingen van de leerkrachten met betrekking tot de inzet van iPads tot uiting in de lespraktijk? Aan deze meervoudige case studie hebben zeven leerkrachten deelgenomen, waarbij in totaal zeven vragenlijsten zijn afgenomen, zeventien lessen zijn geobserveerd met video-opnames en vierendertig interviews zijn afgenomen voorafgaand en na afloop van elke les. Met de vragenlijsten is er data verzameld over de typering en verwachtingen van de leerkrachten. Met de interviews is er gekeken naar de verwachtingen van de leerkrachten en bij de lesobservaties is er gekeken naar in hoeverre de verwachtingen van de leerkrachten zijn uitgekomen en hoe de iPads zijn ingezet in de lespraktijk. De verzamelde data is inductief geanalyseerd door middel van een bottom-up codering. Uit de resultaten bleek dat de leerkrachten overwegend positieve verwachtingen hebben ten opzichte van iPads, waarbij vele voordelen genoemd zijn van het iPad-gebruik, voor zowel de leerlingen als voor henzelf. Zo verwachten zij dat de iPad bijdraagt aan de motivatie van leerlingen en aan de efficiëntie van het leren doordat leerlingen sneller werken en meer oefenen. Daarnaast biedt de iPad de mogelijkheid voor differentiatie, werkt de iPad corrigerend, biedt het leerkrachten en leerlingen de mogelijkheid om zicht te krijgen op het niveau van de prestaties en draagt het bij aan het klassenmanagement. In dit onderzoek zijn in verhouding weinig negatieve verwachtingen van iPad-gebruik geconstateerd. De negatieve verwachtingen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen hebben voornamelijk betrekking op het klassenmanagement doordat bijvoorbeeld voor het werken met de iPad extra handelingen nodig zijn wat meer tijd vergt. De iPads zijn bij diverse vakken ingezet, met verschillende werkvormen en bij verschillende lesonderdelen. Leerkrachten zetten de iPads voornamelijk in bij het lesonderdeel verwerking waarbij de leerlingen een opdracht uitwerken in een tekstverwerker-app of opgaven oefenen die door een app gegenereerd worden. In de lespraktijk is duidelijk naar voren gekomen dat bepaalde apps de mogelijkheid hebben om te corrigeren en dat de iPad meerdere materialen kan vervangen. De leerkrachten differentiëren in verhouding nog weinig met de iPad en stemmen de inzet van iPads in de lessen niet af op individuele leerbehoeftes van leerlingen. Tevens wordt er weinig samengewerkt en verloopt het samenwerken in een aantal lessen niet optimaal. Het is dus van belang leerkrachten hier verder in te ondersteunen en ze voldoende tijd te geven om de lessen waarbij de iPad wordt ingezet voor te bereiden en te optimaliseren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68749
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page