University of Twente Student Theses

Login

Hinder door wegwerkzaamheden : de belangrijkste oorzaken van verkeershinder bij wegwerkzaamheden op rijkswegen

Ercan, M. (2009) Hinder door wegwerkzaamheden : de belangrijkste oorzaken van verkeershinder bij wegwerkzaamheden op rijkswegen.

[img] PDF
4MB
Abstract:In deze samenvatting van het eindverslag wordt kort de belangrijkste bevindingen en resultaten van het onderzoek uiteengezet, waarbij als laatste de eindconclusie wordt weergegeven. Allereerst is de volgende doelstelling opgesteld voor dit onderzoek: Het doel van dit onderzoek is het identificeren van (de belangrijkste) factoren die de hinder van wegwerkzaamheden op rijkswegen beïnvloeden, door het analyseren van de interacties tussen verkeerskundige, procesmatige en technische aspecten van wegwerkzaamheden. In het begin van dit onderzoek is allereerst een kleine inventarisatie gemaakt van de rijkswegen in Nederland en daarmee ook de verschillende rijkswegen die onder de verschillende districten binnen Nederland vallen. Na deze inventarisatie zijn enkele zoek- en filtercriteria opgesteld, die ervoor zorgen dat er genoeg projecten worden geanalyseerd en met voldoende variëteit. Deze criteria dragen zeer bij aan de kwaliteit van het onderzoek. De gehanteerde zoekcriteria zijn als volgt: 1) Zowel A-wegen als N-wegen 2) Projectlocatie binnen regionale dienst Oost-Nederland 3) Significante impact op het verkeer 4) Projecten uitgevoerd in de laatste 3 a 4 jaren 5) Project te omvangrijk, maar ook niet te kleinschalig 6) De bereikbaarheid van de projectleider en/of verantwoordelijke expert bij Rijkswaterstaat 7) Voldoende digitale beschikbaarheid van documentatie Gebaseerd op deze criteria zijn er enkele projecten gevonden die kunnen worden geanalyseerd voor het vervolg van het onderzoek, deze projecten zijn: 1) A35 op- en afrit Enschede-West 2) N35 Enschede-Zuid - Duitse grens 3) A1 betonbaan Hengelo - Duitse grens 4) N18 Spijkersbrug Na deze inventarisatie van de projecten zijn er projectdocumentatiematrices opgesteld om te bepalen welke documentatie van die projecten belangrijker zijn dan andere. Gebaseerd op het documentatieoverzicht en de documentatiematrices komt naar voren dat onder andere detailplanningen, beschrijvingen werkzaamheden en (ontwerp)tekeningen belangrijk zijn. In het vervolg is daarom ook meer gebruik gemaakt van deze bronnen. Na het bepalen van de belangrijkste documentatie van die projecten is er achterhaald aan de hand van informele gespreken met meerdere Rijkswaterstaat medewerkers welke 5 kenmerken van wegwerkzaamheden het meest belangrijk zijn wat betreft de veroorzaakte verkeershinder. Gebaseerd op de meningen van 7 experts kwamen de volgende 5 kenmerken als belangrijkste naar voren: 1. Uitvoeringsperiode 2. Fasering 3. Tijdstip 4. Omleiding 5. Wegafsluiting Met de uitvoeringsperiode wordt er getracht de invloed van de vakantieperiode te achterhalen, met de fasering is het van belang de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een bepaald project. Het tijdstip van de uitvoering van de wegwerkzaamheden wordt gekeken naar de invloeden van dag-, nacht- en 24-uurwerk. 5 Met de omleiding is er gekeken welke invloed de locatie en de lengte van die omleiding een rol speelt in de veroorzaakte verkeershinder van wegwerkzaamheden. Als laatste werd er in de projectdocumentatie vrij veel aandacht besteed aan de wegafsluiting, zoals de gehele of gedeeltelijke afsluiting, echter bij sommige projecten is er voorgekomen dat deze niet bij alle projecten kan worden getoetst, daarom is in dat geval een andere soort alternatief bedacht. Na deze globale beschrijvingen van de alternatieven van de kenmerken per project, zijn deze alternatieven gedetailleerder uitgewerkt. Gebaseerd op die alternatieven zijn scenario’s ontwikkeld die ervoor moeten zorgen dat de invloeden van die alternatieven en kenmerken helderder worden. Bij deze scenario’s zijn de oorspronkelijke situatie ten tijden van de reële uitvoering van het project als referentiesituatie genomen. Aan deze situatie zijn veranderingen toegepast aan de hand van de opgestelde kenmerken en alternatieven. Per project zijn daarmee meerdere scenario’s opgesteld waarbij de verschillende scenario’s zo vaak mogelijk slecht één alternatief van elkaar verschillen. Deze scenario’s hebben allen betrekking op de veroorzaakte verkeershinder van het desbetreffende project. Hierbij zijn deze scenario’s ingevuld door 3 experts binnen Rijkswaterstaat wegendistrict Twente - Achterhoek, omdat er de mogelijkheid is dat 2 interviews elkaar kunnen tegenspreken, een derde interview zal één van de twee bevestigen. Uit de deelconclusies per project geformuleerd in paragraaf 3.6 kwam de volgende eindconclusie naar voren: Uit die deelconclusies kan worden geconcludeerd dat uit de vijf belangrijkste kenmerken van wegwerkzaamheden, namelijk: de uitvoeringsperiode, de fasering, het tijdstip, de omleiding en de wegafsluiting, de omleiding en de fasering zeer grote invloed kunnen hebben op de veroorzaakte verkeershinder van wegwerkzaamheden op rijkswegen. De omleiding is hierbij vooral getoetst op de lengte en of die binnen of buiten de bebouwde kom gaat. Bij de fasering ging het vooral om de samenvoeging van alle faseringen, dus de volledige samenvoeging van de faseringen. Uit de scenarioresultaten verkregen van de experts kwam voornamelijk naar voren dat deze twee kenmerken de meeste invloed kunnen hebben op de veroorzaakte verkeershinder. Daarnaast kwam ook naar voren dat de overige kenmerken, namelijk: uitvoeringsperiode, tijdstip en de wegafsluiting ten opzichte van de andere kenmerken beduidend minder invloed kunnen hebben.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68869
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page