University of Twente Student Theses

Login

Ter Steege in beweging : een onderzoek naar procesverbeteringen bij Ter Steege Bouw Rijssen

Hogeboom, R. (2009) Ter Steege in beweging : een onderzoek naar procesverbeteringen bij Ter Steege Bouw Rijssen.

[img] PDF
1MB
Abstract:Het onderzoek dat voor u ligt is gedurende een periode van drie maanden uitgevoerd bij bouwbedrijf Ter Steege Bouw Rijssen (TSBR). TSBR wil in de rol van innovator de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Zij doet dit in een bouwsector die een transitie ondergaat naar duurzaamheid in brede zin, dat wil zeggen niet alleen ecologische, maar ook sociale en economische duurzaamheid. Om adequaat op de marktontwikkelingen te reageren, met name ten aanzien van de samenwerking met zusterbedrijf/opdrachtgever Ter Steege Vastgoed, is BONS (wat staat voor ‘bouwontwikkeling nieuwe stijl’) in het leven geroepen. Het BONSproces is echter nog té beperkt uitgewerkt om uit te blinken ten opzichte van andere aannemers. Hiertoe is het doel van dit onderzoek: het vergroten van de efficiëntie van de bedrijfsvoering bij Ter Steege Bouw Rijssen door een instrument te ontwikkelen waarmee het primaire proces verbeterd kan worden. Met de doelstelling voor ogen, is de onderstaande centrale vraag leidend in dit onderzoek: Hoe kan het primaire BONS proces van Ter Steege Bouw Rijssen verbeterd worden? De volgende deelvragen zijn opgesteld ter ondersteuning en beantwoording van de centrale vraag: 1. Hoe is het primaire BONS proces bij TSBR nu vormgegeven? 2. Welke sterke en zwakke punten heeft deze werkwijze? 3. Wat is een mogelijke oplossing voor de knelpunten? 4. Welke sterke en zwakke punten heeft de voorgestelde oplossing? 5. Hoe zou een project verlopen bij toepassing van de oplossing? Aan de hand van bedrijfsdocumenten, zoals kwaliteitshandboeken, projectmappen en -notulen is het primaire proces, dat hoort bij BONS, opgesteld. Daar TSBR zelf met de methode werkt en omdat BONS een model is dat specifiek voor Ter Steege ontworpen is, wordt ook binnen de muren van Ter Steege naar goede en minder goede punten van het primaire proces gezocht. Door middel van een uitgebreide desk research wordt in de literatuur gezocht naar mogelijke oplossingen. Een desk research is een geschikte methode om achtergrond informatie en kennis te verzamelen over een onderwerp, waarbij vaak kritische kanttekeningen gevonden kunnen worden (Verschuren & Doorewaard, 2005). De analyse van de praktische werkwijze volgens BONS (deelvragen 1 en 2) wordt dus gespiegeld aan een werkwijze volgens de theoretische literatuur (deelvragen 3 en 4). De kanttekeningen die bij de oplossing gemaakt dienen te worden kunnen grotendeels in de literatuur gevonden worden, met in het achterhoofd altijd de vraag of de voor- en nadelen voor de situatie van Ter Steege van toepassing zijn. De laatste deelvraag wordt beantwoord met behulp van een verkorte versie van een case study. Een case study is een geschikte methode van intensief onderzoek naar een bepaalde situatie of gebeurtenis, in dit geval op project J & K van de Zilverparkkade te Lelystad. Het voorziet in een systematische manier van kijken naar het project, het analyseren van informatie en het rapporteren van de resultaten (Verschuren & Doorewaard,2005). Uit het onderzoek is gebleken dat het BONS-proces goed aansluit bij de marktontwikkelingen en de interne koers die Ter Steege vaart in de rol van innovator. Het proces kenmerkt zich door innovativiteit, het intensiveren van de samenwerking in de sector (voornamelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer) en de toevoeging van kwaliteit door de inbreng van kennis van het bouwbedrijf in het ontwerp. Er zijn echter nog meer verbeterpunten te benoemen om het BONS-proces en daarmee de bedrijfsvoering te optimaliseren, met name op het gebied van het creëren van meer kwaliteit en meer samenwerking. Een oplossing wordt gevonden in functioneel specificeren. Bij functioneel specificeren gaat het om het vastleggen van wat een gebouw moet doen (functionaliteit) of welke ‘prestaties’ het moet leveren om het beoogde gebruik te faciliteren in plaats van het direct vastleggen van het hoe in oplossingen. Het hamburgermodel is een duidelijke manier om de vraag van de klant zodanig te formuleren dat er een perfect sluitende oplossing bij kan worden bedacht. iii Voor de praktische bruikbaarheid van het functionele concept, is een stapsgewijze tool ontwikkeld. De toepassing van deze tool op een project houdt in dat de volgende stappen doorlopen worden: Stap 1: Eisenanalyse: wat wil de gebruiker? Stap 2a: Functieanalyse: vertaal de gebruikerseisen in meetbare prestatie-eisen Stap 2b: Ontwerpsynthese: bedenk oplossingen die aan de toetsbare prestatie-eisen voldoen Stap 2: Vergelijken/matchen: voldoen de voorgestelde oplossingen aan de gestelde eisen Stap 3: Sturen op eisen: sturen op eisen in elke fase van het bouwproces De functionele oplossingen kan BONS verbeteren omdat met de methode Ter Steege kan uitblinken, kosten kan besparen en lerende kan opereren. Daarnaast iser er maatschappelijk voordeel te behalen. Er kunnen echter problemen verwacht worden met de implementatie: er dient een lastige denkomslag te worden gemaakt, bij alle betrokken partijen. Pas als Ter Steege deze omslag wil maken en andere partijen kan overhalen mee te werken kan de functionele tool zijn vruchten afwerpen. Aan de hand van een fictief scenario, dat is opgesteld voor project Lelystad J & K, twee hoogbouwen aan de Zilverparkkade te Lelystad, zijn de verschillen tussen de regulier BONS-werkwijze en de systematiek van de functionele tool in kaart gebracht. Al met al is het antwoord op de centrale vraag als volgt geformuleerd: Hoe kan het primaire proces van Ter Steege Bouw Rijssen verbeterd worden? De veranderingen die in de bouwsector gaande is biedt goede kansen om uit te blinken voor wie het aandurft een nieuwe werkwijze te gebruiken. Met het invoeren van BONS heeft Ter Steege een stap op weg gemaakt naar een meer duurzame bouw en een betere bedrijfsvoering, met name door de vroege inmenging in het bouwproces en de samenwerking met zusterbedrijf TSV. Er zijn echter tekortkomingen te benoemen in het BONS-proces; zo is er de roep om méér op kwaliteit te richten, méér samen te werken in de sector, méér de innovatorrol invullen die Ter Steege zichzelf heeft toegedicht. Een oplossing voor de beperkingen in de BONS-systematiek is functioneel specificeren. Deze methode, gebaseerd op het prestatiebeginsel, richt zich specifiek op de gebruikerseisen, op de functies die het gebouw moet hebben om aan de klantbehoefte te voldoen. Door functioneel specificeren als tool toe te voegen aan de BONS-werkwijze, kan TSBR haar rol als innovator waar maken. Met deze innovatieve tool als onderdeel van het primaire proces schaart TSBR zich namelijk bij de koplopers van de transitie. Ter Steege kan zo profiteren door uit te blinken, zich te onderscheiden, lerender en kosten-besparender te werken en dit alles terwijl de maatschappij er als geheel ook van profiteert. Niet alleen Ter Steege Bouw Rijssen, maar de hele Ter Steege Groep zal met dit functionele primaire BONS proces de vruchten van de nieuwe bouw kunnen plukken. Aanbevelingen worden gedaan voor vervolgonderzoek naar daadwerkelijke implementatie van de tool, waar de tool kan worden ingepast in de bedrijfshandboeken en vervolgens dat het zinvol is een pilot project op te zetten om de functionele aanvulling op BONS te testen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68874
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page