University of Twente Student Theses

Login

Stadshaven en Brug : een reële combinatie? : een onderzoek naar oplossingsrichtingen voor de afwaardering van de Wilhelminabrug

Horstman, A. (2009) Stadshaven en Brug : een reële combinatie? : een onderzoek naar oplossingsrichtingen voor de afwaardering van de Wilhelminabrug.

[img] PDF
1MB
Abstract:De gemeente Deventer maakt, na de herstructurering van diverse gebieden in haar stad, op dit moment plannen voor de invulling van het Sluiskwartier, een gebied ingeklemd tussen de aanlanding van de Wilhelminabrug, de Raambuurt, het Pothoofd en de IJssel. Een kaart van het gebied is te vinden in bijlage I. De Stichting Stadshaven Deventer wil op deze plaats de terugkeer van een haven. Op deze plaats heeft tot de tweede wereldoorlog ook een haven gelegen. Zij heeft een plan ontwikkeld voor de invulling van het Sluiskwartier met het herstel van de haven, horecagelegenheden rondom de haven, nieuwbouw in het gebied en een grote ondergrondse parkeergarage voor bewoners en bezoekers van de binnenstad. Een probleem in dit plan is de aanlanding van de Wilhelminabrug, een drukke invalsweg van Deventer. Deze verkeersdruk biedt niet voldoende ruimtelijke kwaliteit voor het plan van de stichting en zij meent dan ook dat de brug afgewaardeerd moet worden. De gemeente is van mening dat dit alleen kan met een alternatief: een derde IJsselbrug. Dit is echter pas mogelijk op lange termijn. Zo lang wil de stichting niet wachten, omdat uitstel van de terugkeer van de haven afstel kan betekenen. In dit onderzoek wordt er in opdracht van de stichting gekeken naar oplossingsrichtingen voor de afwaardering van de Wilhelminabrug op korte termijn. Als eerste stap in het onderzoek is de huidige verkeerssituatie rondom de aanlanding onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van recente tellingen van de gemeente Deventer. Met name de Wilhelminabrug, de Welle en het Emmaplein zijn drukke wegen met een intensiteit van rond de 20.000 motorvoertuigen per etmaal. Daarnaast zijn er parkeergelegenheden bij de Wilhelminabrug, de grootsten hiervan zijn de tijdelijke garage onder de brug met 300 plaatsen en de Boreelgarage met 687 plaatsen. Vervolgens zijn de verschillende verkeersstromen over de brug onderzocht. Dit is gedaan door middel van een kentekenonderzoek. Met dit kentekenonderzoek is gekeken welke routes het verkeer neemt en in welke hoeveelheid. Dit levert de onderstaande figuur op. Stadshaven en brug, een reële combinatie? – 26-8-2009 IV In de huidige situatie maakt er veel doorgaand verkeer gebruik van de Wilhelminabrug. Dit is verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft dichtbij de brug (zoals de binnenstad), maar een herkomst of bestemming heeft elders in Deventer of buiten Deventer. De grote hoeveelheid doorgaand verkeer blijkt ook uit de bovenstaande figuur: 43% van het verkeer over de Wilhelminabrug heeft een bestemming aan de Snipperlingsdijk of verder en wordt dus beschouwd als doorgaand verkeer. Ook een deel van het verkeer dat de Handelkade (14%) of de Welle (24%) oprijdt heeft geen bestemming nabij de Wilhelminabrug. Daarnaast heeft een deel van het verkeer in zuidelijke richting op de Mr. de Boerlaan (11%) geen relatie met de Wilhelminabrug en wordt dus gezien als doorgaand verkeer. Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat zo’n 55% - 70% als doorgaand verkeer geldt en dus geen relatie met de Wilhelminabrug heeft. De gewenste toekomstige situatie is het plan van de Stichting Stadshaven Deventer. Dit plan is grondig onderzocht. Opvallende verkeerskundige aspecten aan het plan zijn de aanlanding van de brug, die iets draait en al bij de Sluisstraat op maaiveld komt, en de nieuwe weg door het stadshavengebied als vervanger van de verkeersluwe Bokkingshang. De stedenbouwkundige Rein Geurtsen die het plan ontwikkeld heeft, meent dat de Wilhelminabrug ongeveer 50% afgewaardeerd moet worden, wil er voldoende ruimtelijke kwaliteit in het gebied ontstaan. Uit het oogpunt van Duurzaam Veilig is een afwaardering van rond de 70% gewenst. Met de kennis over de huidige situatie en het plan van de stichting zijn vervolgens oplossingsrichtingen ontwikkeld die voor een afwaardering van de brug zorgen. Hierbij wordt er vooral gericht op de ontmoediging van het grootste deel van het verkeer: het doorgaand verkeer. Voor dit doorgaand verkeer is er een alternatief: de A1. De eerste categorie met oplossingsrichtingen bestaat uit oplossingen die de route over de Wilhelminabrug onaantrekkelijk maken. Dit zijn: - Een knip in de Emmastraat (zie inzet); - Afwaardering van de Emmastraat (eenrichtingsverkeer); - Selectieve toegang tot de Wilhelminabrug; - Dosering van verkeer via de Wilhelminabrug; - Beprijzing van de Wilhelminabrug; - Fysieke afwaardering van de Wilhelminabrug. Daarnaast zijn er oplossingsrichtingen om andere routes aantrekkelijker te maken en om plaats te bieden aan het omgeleide verkeer: - Verbetering van de Deventer hoofdwegenstructuur; - Informatievoorzieningen bij de hoofdwegenstructuur; - Capaciteitsuitbreiding van de A1; - Uitbreiding van parkeerplaats de Worp; - Modal shift naar de fiets en openbaar vervoer. Binnen het stedenbouwkundig plan zijn er ook nog enkele oplossingsrichtingen mogelijk. Dit zijn: - Het draaien van de aanlanding naar het Pothoofd; - Het goed kiezen van de in- en uitgang van de parkeergarage. De conclusie van dit onderzoek is dat een knip in de Emmastraat de voorkeur geniet, omdat dit het doorgaand verkeer het meest ontmoedigd en een zeer positief effect heeft op de leefbaarheid van het stadshavengebied. Ook de afwaardering van de Wilhelminabrug, bijvoorbeeld door profielversmalling, is een goede oplossingsrichting omdat het de reistijd voor doorgaand verkeer langer maakt, waardoor dit verkeer een andere route kiest. Waarschijnlijk biedt één oplossingsrichting niet voldoende afwaardering, waardoor een pakket van maatregelen nodig is. Bij het bieden van reële alternatieven is de verbetering van de hoofdwegenstructuur van Deventer een noodzakelijke oplossingsrichting. Deze is op dit moment al in gang gezet met de gerealiseerde verbreding van de Zutphenseweg. Op korte termijn worden ook de Siemelinksweg en de Amstellaan Stadshaven en brug, een reële combinatie? – 26-8-2009 V aangepakt. Pas wanneer de hoofdwegenstructuur op korte termijn is verbeterd, kan het verkeer van de Wilhelminabrug via de A1 worden afgewikkeld. Een capaciteitsuitbreiding van deze A1 is op korte termijn nog niet noodzakelijk. Naast de voorkeursoplossingen zijn er nog enkele “kleine” maatregelen wenselijk om de overlast voor het bestemmingsverkeer te beperken. Binnen het stedenbouwkundig plan geniet een aanlanding op het Pothoofd de voorkeur, omdat hierdoor een doorgaande route Wilhelminabrug – Pothoofd ontstaat en het verkeer niet in het stadshavengebied komt. Een combinatie met een knip in de Emmastraat versterkt dit laatste voordeel. Ook moet er bij het wijzigen van het plan opnieuw goed gekeken worden naar de in- en uitgangen van de parkeergarage, omdat deze veel verkeer met zich meebrengen. Aanbevolen wordt om verder onderzoek te doen naar de mate van afwaardering die met de voorkeursoplossingen kan worden gehaald. Hiervoor is het zinvol gebruik te maken van een herkomstbestemmingsmatrix, zodat beter kan worden vastgesteeld hoeveel verkeer op de brug een reeel alternatief kan hebben via de A1. Voorwaarde is dan wel dat de gemeente dan wel bereid is deze matrix te verstrekken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68878
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page