University of Twente Student Theses

Login

Eerst denken dan doen : een onderzoek naar informatie uitwisseling en ICT gebruik in ontwerp- en uitvoeringsfase van het bouwproces

Idema, H. (2009) Eerst denken dan doen : een onderzoek naar informatie uitwisseling en ICT gebruik in ontwerp- en uitvoeringsfase van het bouwproces.

[img] PDF
566kB
Abstract:Er is onderzoek gedaan naar het verloop van samenwerking en ICT gebruik in de ontwerp- en uitvoeringsfase van het bouwproces. Het doel van het onderzoek is als volgt: In kaart brengen van de informatie uitwisseling tussen aannemer – architect en aannemer – installateur in de B&U sector en een aanbeveling geven voor de mogelijkheden deze informatie uitwisseling te organiseren en ondersteunen met ICT toepassingen. In dit onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen de organisatorische aspecten (informatie systemen) en de beschikbare technieken (informatie technologie) van ICT. Vanuit een model dat is opgesteld door Adriaanse (2007) voor ICT gebruik tussen organisaties, is er een theoretisch kader opgesteld dat mechanismen beschrijft die ICT gebruik beïnvloeden. Deze mechanismen bestaat uit persoonlijke motivatie, met subcategorieën informatie behoefte en een perceptie van tijdsdruk. Het mechanisme externe motivatie heeft betrekking op samenwerking (contractvormen) en de vraag om en kwaliteit van informatie overdracht. Kennis en vaardigheden hebben betrekking op het proces, in hoeverre het proces is vastgelegd en duidelijk is hoe er gecommuniceerd moet worden. Tenslotte heeft het mechanisme handelingsmogelijkheden betrekking op alle mogelijkheden die er zijn om IT ondersteuning toe te passen. Vanuit de factoren die volgens de theorie invloed hebben op informatie uitwisseling en ICT gebruik is een empirisch onderzoek gedaan, door het houden van interviews, naar informatie uitwisseling en ICT gebruik in de praktijk. Het blijkt dat zowel de mechanismen persoonlijke motivatie als externe motivatie bij de geïnterviewde partijen aanwezig zijn, maar dat met name de kennis en vaardigheden te kort schieten om ICT succesvol toe te passen. Processen blijken veelal impliciet te zijn en worden niet expliciet (op papier gezet) gemaakt. Hierdoor is er slechts een beperkt inzicht in probleempunten in het proces en wordt niet duidelijk waar het proces verbeterd kan worden en er mogelijkheden liggen voor ICT ondersteuning. Handelingsmogelijkheden zijn er voldoende beschikbaar, het blijkt dat er nu voornamelijk IT wordt toegepast op huidige processen en er niet tot geen gebruik wordt gemaakt van nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld BIM. Er zijn mogelijkheden om informatie uitwisseling te structureren en te ondersteunen met ICT. Hiervoor dienen eerste de informatie systemen duidelijk gemaakt te worden. Hiermee wordt inzichtelijk wie welke informatie op welk moment nodig heeft. Vervolgens is het mogelijk om gebruik te maken van IT toepassingen. Voldoende optimisme is er omtrent BIM, echter is niet te verwachten dat er een BIM wordt gerealiseerd op sector niveau, met daarin alle informatie van leveranciers tot en met installateurs. Er moet gezocht worden om BIM bij bedrijven of bij projecten te implementeren. Daar liggen namelijk kansen om met 3D modellen en informatie databases winst te behalen. Ook hier geld weer dat het proces duidelijk moet zijn voor het toepassen van IT nut heeft. BIM heeft het in zich dat er zowel nagedacht wordt over de processen als de specifieke software.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68879
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page