University of Twente Student Theses

Login

Van weerstand naar veranderingsbereidheid : een onderzoek naar weerstand en bereidheid binnen zes waterschappen met betrekking tot twee vormen van innovatief waterkeren

Janssen, R.M.J. (2010) Van weerstand naar veranderingsbereidheid : een onderzoek naar weerstand en bereidheid binnen zes waterschappen met betrekking tot twee vormen van innovatief waterkeren.

[img] PDF
1MB
Abstract:De aanleiding voor dit onderzoek is een bacheloreindopdracht aan de Universiteit Twente voor het afronden van de bacheloropleiding Civiele Techniek. Gekozen is voor het thema waterveiligheid binnen de watersector, omdat in Nederland deze sector aan verandering onderhevig is door onder andere de laatste jaren veel besproken klimaatverandering. Peilverandering IJsselmeer en beleidsinbedding In december 2009 heeft het Kabinet het Nationaal Waterplan (NWP) vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. In dit plan is aangegeven dat in 2015 een definitief besluit over het lange termijn peilbeheer (periode na 2035) van het IJsselmeer en de weg daar naartoe moet worden genomen. Voor de korte termijn wordt in 2013 een peilbesluit genomen (periode 2015-2023). Ter voorbereiding van dit besluit zal een verkenning uitgevoerd worden. Deze verkenning voor het peilbeheer van het IJsselmeer komt niet op zichzelf te staan, maar wordt als deelprogramma IJsselmeer (DPIJ) een onderdeel van het Deltaprogramma. Als bijlage van het NWP is de beleidsnota IJsselmeergebied gemaakt. Het schrijven daarvan is begeleid door een interdepartementale stuurgroep. Deze stuurgroep constateerde in mei 2009 dat het nog lang kan duren voordat het Deltaprogramma daadwerkelijk start met de voorbereidingen van de besluiten die in 2015 moeten worden genoemen. Voor de lange termijn peilbeheer van het IJsselmeer (LTPIJ) vindt de stuurgroep het onverstandig om zo lang te wachten. Zij heeft daarom het Ministerie van VenW (Directoraat-generaal Water verder DGW) [2] gevraagd om, vooruitlopend op de formele start van het Deltaprogramma, de tweede helft van 2009 en de eerste maanden van 2010 te benutten voor het uitvoeren van een Voorverkenning. DGW heeft de Waterdienst van Rijkswaterstaat (RWS) opdracht verleend tot uitvoering hiervan. De voorverkenning LTPIJ is opgezet als een proces van joint fact finding, waarbij veel partijen zijn betrokken. Het proces wordt getrokken door een projectteam, ondersteund door zes deskundigengroepen, welke beide zijn samengesteld uit deskundigen van Rijkswaterstaat, kennisinstellingen, provincies en waterschappen. Een van deze kennisinstellingen is Deltares. Deltares is gevraagd zoveel mogelijk kennis op te doen en de “juiste kennis in het juiste format op het juiste moment naar buiten te brengen”, zoals Gerda Lenselink, adviseur bij Deltares, vertelt. “We bekijken alle aspecten van ander peilbeheer in de volle breedte. De gevolgen voor veiligheid, zoetwatervoorziening, ecologie en ruimtelijke inrichting en gebruik brengen we in beeld. Maatregelen worden bedacht, - 5 - knelpunten geïdentificeerd en kosten en baten genoemd. Anderhalve meter is uitgangspunt voor de studie. We moeten nu eerst onderzoeken wat dit betekent voor het gebied en de discussie moet worden gevoerd over wat je wilt met het gebied in de toekomst.” Tijdens deze voorverkenning is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen en bedreigingen die zes rond het IJsselmeer gelegen waterschappen zien in twee vormen van innovatief waterkeren: 1. Een overslagbestendige dijk en 2. Een dijk met vooroever. Deze twee vormen van waterkeringen kunnen namelijk oplossing en accomodatie bieden aan de gevolgen die optreden bij een peilverhoging, uitgaande van 1,5 meter streefpeilverhoging in 2100. Uit dit onderzoek is gebleken dat de zes waterschappen zeker de kansen zien die de twee vormen van innovatief waterkeren bieden, maar dat ook de bedreigingen bekend zijn en misschien daarmee wel een reden om niet voor dergelijke innovatieve waterkeringen te kiezen. Daarnaast is opgevallen dat de termen maatschappelijke acceptatie en goede communicatie tussen de bij de voorverkenning betrokken partijen een grote rol spelen. Zoals eerder gehoord: “niet alleen de juiste kennis, maar in het juiste format op het juiste moment”. Juist bij de waterschappen is erg veel kennis aanwezig omtrent de gevolgen van peilverhoging en over de mogelijkheden die innovatief waterkeren hierbij biedt.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68893
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page