University of Twente Student Theses

Login

Samen delen, samen profiteren : onderzoek naar kennisdeling binnen Grontmij Rail.

Jongejans, G.J. (2009) Samen delen, samen profiteren : onderzoek naar kennisdeling binnen Grontmij Rail.

[img] PDF
960kB
Abstract:Kennis neemt een steeds belangrijkere plaats in de maatschappij en het bedrijflevens. Voor kennisintensieve bedrijven zoals een ingenieursbureau is het zelfs het bestaansrecht. Het is belangrijk om verantwoord om te gaan met de aanwezige kennis binnen een organisatie. De huidige zienswijze op het beheren van kennis laat zich het best omschrijven als het managen van kennis alsof het een productiefactor betreft. Hierbij dient de opzet van het kennismanagement aan te sluiten bij de bedrijfsstrategie en hierin te verweven te zijn. De uitkomst van dit onderzoek is een overzicht van voorstellen voor het verbeteren van de instrumenten ter ondersteuning van kennisdeling binnen Grontmij, de afdeling Rail. Zodat de wijze van kennis delen aansluit bij strategie en kan bijdragen aan de bedrijfsvoering. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het operationele deel van Weggeman’s (1997) kenniswaarde keten. Weggeman (1997) omschrijft het proces als kennis ontwikkelen, kennis delen, kennis toepassen en kennis evalueren. Het kader van dit onderzoek betreft het procesdeel kennis delen. Met de stap kennis delen wordt het beschikbaar maken van de kennis bedoeld. Hiervoor zijn binnen Grontmij diverse instrumenten beschikbaar. De eerste stap in het onderzoek is het inventariseren van de instrumenten welke beschikbaar zijn voor het delen van kennis. Vervolgens zijn interviews gehouden om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de instrumenten en aan welke eisen een instrument moet voldoen om bij te dragen aan kennisdeling. Aan de hand van de interviews, de literatuur en organisatiespecifieke eisen zijn criteria opgesteld waaraan een kennisdelingsinstrument moet voldoen. Vervolgens zijn de instrumenten beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria en is per instrument aangeven wat de zwakke en sterke punten zijn. Uit de beoordeling van de instrumenten blijkt dat er een aantal verbeteringen mogelijk zijn: - Door meer gebruik te maken van de teamsites (digitale werkplek) kunnen standaarddocumenten, Best Practices en tools beter gedeeld worden. - Deelname aan kennisnetwerken dienen vooraf beter afgestemd te worden, zodat duidelijk is wat het resultaat moet zijn. Daarnaast moeten de resultaten breder worden uitgedragen binnen de afdeling. - Door het opzetten van een kennismatrix is het duidelijker wie welke kennis bezit binnen de afdeling. - Door het houden van lunchlezingen kan op een intensieve wijze kennis worden overgedragen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/68894
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page