University of Twente Student Theses

Login

Risicomanagement in infrastructurele bouwprojecten

Kuipers, B.G. (2016) Risicomanagement in infrastructurele bouwprojecten.

[img] PDF
3MB
[img] PDF
1MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:(English summary attached) Organisaties in de infrastructurele sector dienen op een actieve manier risicomanagement toe te passen, een opvatting die wordt ondersteund door de literatuur en bedrijven waar risicomanagement al een geïmplementeerd bedrijfsproces is. Voor Reef Infra voldoende reden om een onderzoek op te zetten met als uiteindelijke doel: “het inzichtelijk maken van de huidige toepassing van risicomanagement binnen projecten en het ontwerpen van een effectief proces voor de toepassing van risicomanagement”. Gedurende het uit te voeren onderzoek wordt de onderzoeksvraag “hoe kan Reef Infra bij kleine en grotere projecten de risico’s voor opdrachtgever en opdrachtnemer inzichtelijk krijgen en op een effectieve wijze sturen op deze risico’s opdat projecten beter beheersbaar zijn” beantwoordt. Tijdens het onderzoek komen er theoretische, interne en externe resultaten naar voren die gezamenlijk tot een verbeterde toepassing van risicomanagement leiden. In de literatuur zijn tal van modellen beschikbaar voor het toepassen van risicomanagement binnen een organisatie. Het theoretische kader in dit onderzoek is gestart met ontwikkelingen op het gebied van risicomanagement in de bouwsector. Daarna komen een aantal basisbegrippen omtrent risicomanagement aan bod om vervolgens inzicht te geven in hoe risicomanagement toegepast wordt met de bijbehorende effecten. De keuzes voor de faseringen waarop het uiteindelijke proces van risicomanagement mede gebaseerd is zijn onderbouwd en per fase is omschreven wat de eigenschappen zijn van de verschillende modellen. Factoren die van invloed zijn op het te implementeren proces van risicomanagement en de toepassing ervan zijn toegelicht. Het resultaat van het theoretisch kader was een effectief proces van risicomanagement volledig gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur. Om inzicht te krijgen in de interne toepassing van risicomanagement hebben er interviews plaatsgevonden en zijn er projectdocumenten bekeken van zeven uitgevoerde projecten waarin risicomanagement een rol speelde. Binnen Reef Infra wordt de RISMAN-methode toegepast als basis in een project. De belangrijkste interne resultaten op basis van de projecten en de interviews zijn dat het ontbreekt aan een structureel proces en dat men de meerwaarde niet inziet van een structurele toepassing van risicomanagement. Deze interne resultaten ondersteunen de opgestelde probleemstelling. Ter ondersteuning van het interne onderzoek heeft er extern onderzoek plaatsgevonden bij een opdrachtgever en een drietal branchegenoten. Op basis van de interviews met specialisten op het gebied van risicomanagement kwam het belang van een structurele toepassing van risicomanagement naar voren. De beginfase van een project kwam naar voren als belangrijkste stadium waarin risicomanagement toegepast dient te worden, met de kanttekening dat er gedurende een project continu communicatie plaats dient te vinden tussen de verschillende stakeholders en dat het risicoregister up-to-date wordt gehouden. Het ontwerp voor een toekomstig risicomanagementproces is gebaseerd op het uitgevoerde veldonderzoek, waar uitgangspunten en eisen uit voortkwamen, ondersteund met de wetenschappelijke literatuur. Het voorlopige ontwerp van het risicomanagementproces is gevalideerd op basis van een theoretisch proces voor risicomanagement, een tweetal uitgevoerde projecten waarin risicomanagement een rol speelde en feedback vanuit de medewerkers op het te implementeren proces. Het uiteindelijk ontwerpen van twee processen voor risicomanagement is gebaseerd op het empirische onderzoek en het validatieproces. Op basis hiervan is er een proces ontworpen voor RAW-projecten en voor UAV-gc projecten. De definitieve processen kunnen toegepast worden in projecten van verschillende omvang en complexiteit, wat leidt tot een efficiëntere invulling van het onderdeel IV risicomanagement binnen projecten. Daarentegen kan projectafhankelijk (aanbestedingsvorm, omvang en complexiteit) invulling gegeven worden aan het uit te voeren proces om de effectiviteit te waarborgen. In de definitief ontworpen processen zijn de verantwoordelijkheden duidelijk aangegeven en is er een evaluatiemoment opgenomen om kennis tussen de medewerkers en projecten te kunnen delen. Dit alles met het uiteindelijke doel om het niveau waarop risicomanagement wordt toegepast continu te verbeteren.
Item Type:Essay (Master)
Clients:
Reef Infra, Oldenzaal, Nederland
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:56 civil engineering, 85 business administration, organizational science
Programme:Business Administration MSc (60644)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/69017
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page