University of Twente Student Theses

Login

Inventarisatie Riolering Gemeente Rotselaar

Dijk, D.T. van (2016) Inventarisatie Riolering Gemeente Rotselaar.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Aanleiding: In 2012 is Infrax de gemeentelijke rioolbeheerder van de Vlaamse gemeente Rotselaar geworden. Meteen werd, geheel volgens de standaard procedure, een opdracht uitgeschreven om een model van de huidige riolering te maken. Dit is enerzijds een inventarisatie van wat er nu aan putten, leidingen en structuren ligt; anderzijds om knelpunten zoals wateroverlast en te frequente overstorting in het huidige stelsel te lokaliseren en advies te geven om deze knelpunten te verhelpen. Dit onderzoek is door mij gedaan in het kader van mijn bacheloreindopdracht aan de Universiteit Twente. De doelstelling van dit onderzoek was drieledig: het lokaliseren en waar mogelijk kwantificeren en oplossen van knelpunten in het huidige rioleringsstelsel van de gemeente Rotselaar. Dit aan de hand van een hydrodynamisch model in de InfoWorks-CS software, opgesteld volgens de Hydronaut 6.5 procedure. Met dit model is per tijdstap berekend welke waterstand er op verschillende locaties optreedt. Ter ondersteuning zijn de volgende programma’s gebruikt: InfoNet voor de opmaak van een databank van het gebied en ArcGIS om de toestromende oppervlaktes te bepalen. Modelopbouw: Het model bestaat uit putten, leidingen en hydraulische structuren. Hierbij wordt de watervracht bepaald door de toestromende oppervlakken in combinatie met regenbuien, namelijk composiet-buien met verschillende terugkeerperiodes. Ook zijn er randvoorwaarden opgelegd op plaatsen waar het stelsel, en daarmee ook het model, fysiek begint en stopt. Er is een historische verificatie gedaan om vast te stellen hoe betrouwbaar het gebouwde model is. Hierbij zijn testsimulaties uitgevoerd. Knelpunten die hieruit naar voren kwamen zijn geverifieerd bij de beheerder, de gemeente en door zelf terreinonderzoek te doen. Op basis van deze bevindingen zijn er nog enkele aanpassingen aan het model gedaan. De enige variabele in dit onderzoek is de composietbui. Aan de hand van composietbuien met verschillende terugkeerperiodes zijn scenario’s opgesteld. Resultaten: De resultaten zijn voornamelijk afgeleid uit het scenario waarin de composietbui een terugkeerperiode van één keer per twee jaar heeft. Uit dit scenario bleek dat de verbinding tussen de opwaartse gemeente Tremelo en de zuiveringsinstallatie een te kleine capaciteit heeft. Uit de bouwplannen van deze verbinding bleek dat dit project gefaseerd is aangelegd. Het project kan het best opgeschaald worden naar de volgende fase. In de Vakenstraat staat tijdens een bui water op straat. De riolering ligt hier zeer dicht onder het maaiveld waardoor het waterpeil al bij een doorsnee bui boven het maaiveld uitkomt. De gemeente heeft hier al een extra lozingspunt voorzien, wat de problemen tijdelijk heeft verholpen. Aangezien de collector Nachtegaalstraat ook via deze verbinding aangesloten zal moeten worden, is het wenselijk dat de collector Vakenstraat dan ook dieper gelegd wordt. Verder zijn er nog enkele kleinere, meer lokale knelpunten. Deze worden wel besproken in het verslag, maar zijn minder urgent, aangezien ze voor minder overlast zorgen. Conclusie: In het rapport zijn knelpunten gelokaliseerd en oplossingen aangedragen. Het kwantificeren van deze knelpunten is met de huidige data echter niet mogelijk. Om dit toch te kunnen doen is er een debietmeetcampagne opgezet. Het verdient dan ook een aanbeveling om het model hiermee kwantitatief te valideren, aangezien de resultaten dan nauwkeuriger worden weergegeven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71611
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page