University of Twente Student Theses

Login

Zo rechtvaardig mogelijk? : een onderzoek naar de beoordeling van de rechtvaardigheid van de ZSM-procedure door advocaten.

Wesseloo, K. (2017) Zo rechtvaardig mogelijk? : een onderzoek naar de beoordeling van de rechtvaardigheid van de ZSM-procedure door advocaten.

[img] PDF
2MB
Abstract:De start van dit onderzoek ligt bij een literatuurstudie naar de belangrijkste theorieën over het begrip rechtvaardigheid. Deze studie heeft geresulteerd in het presenteren van de twee belangrijkste opvattingen over procedurele rechtvaardigheid. Te weten de onderzoeken van Tyler (2006) en Colquitt (2001). Uit de theorie van Tyler (2006) komt naar voren dat er zeven factoren bijdragen aan het wel of niet beoordelen van een procedure als rechtvaardig door een persoon. De theorie van Colquitt (2001) heeft geresulteerd in een gestandaardiseerde vragenlijst waarmee onderzoek naar de rechtvaardigheidsbeleving van personen kan worden gedaan. Een combinatie van de zeven punten van Tyler en de gestandaardiseerde vragenlijst van Colquitt is gebruikt om een vragenlijst op te stellen voor het onderzoek zoals beschreven in dit rapport. De beantwoording van de centrale vraagstelling in dit rapport is zoals aangegeven gedaan door middel van het uitvoeren van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd onder een groep willekeurig gekozen advocaten. Elk van deze advocaten heeft een online vragenlijst ingevuld met daarin 11 verschillende vragen over een aantal componenten van de ZSM-procedure die raken aan het begrip rechtvaardigheid. Deze data verkregen door beantwoording van deze vragenlijst is geanalyseerd met behulp van SPSS en vergeleken met de uit de theorie gevonden factoren van (procedurele) rechtvaardigheid. Uit het onderzoek is gebleken dat de ondervraagde groep advocaten de ZSM-procedure niet als rechtvaardig beoordelen. Op geen van de vragen uit de vragenlijst werd grotendeels positief geantwoord, bij bijna alle vragen hadden de negatieve antwoordcategorieën de overhand. Hoewel het gemiddelde cijfer dat advocaten voor de rechtvaardigheid van de procedure geven een 6,1 bedroeg blijkt uit geen van de daar op volgende vragen en uitkomsten een positieve beoordeling. Een deel van de advocaten heeft gebruik gemaakt van de optie tot het maken van een extra aanvulling op de vragenlijst. In slechts een van de gevallen belicht een respondent een in potentie positieve kant van de ZSM-procedure. Verder wordt vooral geconcludeerd dat er te weinig aandacht is voor het belang van en de gevolgen voor de verdachte en wordt de advocaat weinig tot niet meegenomen in het gehele beslissingsproces. Ook benadrukken meerdere advocaten een spanning tussen het OM en de politie enerzijds en de advocaat anderzijds. Op basis van de conclusies zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek. Contact met advocaten door middel van interviews lijkt een goede vervolgstap om de verhalen achter deze negatieve beoordeling boven water te krijgen. Als bijlage bij dit rapport is onder andere een schematische weergave van de vragenlijst gevoegd die is verstuurd naar de advocaten.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:86 law, 88 social and public administration
Programme:Public Administration BSc (56627)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/71848
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page