University of Twente Student Theses

Login

Gebitssaneringen onder narcose bij jonge kinderen : een inzicht in de kenmerken van jonge kinderen en de specifieke zorgketen vanuit het perspectief van de zorgprofessional

Kemna, Anne-Lot and Mooij, Mara (2017) Gebitssaneringen onder narcose bij jonge kinderen : een inzicht in de kenmerken van jonge kinderen en de specifieke zorgketen vanuit het perspectief van de zorgprofessional.

[img] PDF
2MB
Abstract:Inleiding: Landelijk melden tandartsen en de Jeugdgezondheidzorg dat ze zich zorgen maken over de gebitsproblemen bij peuters. Ernstige gebitsproblemen leiden tot gebitssaneringen en in sommige gevallen tot gebitssaneringen onder narcose. De frequentie van gebitssaneringen onder narcose kan mogelijk een indicator zijn voor slechte mondgezondheid. De mondgezondheid van het kind wordt direct beïnvloed door determinanten als externe ontwikkelingen, determinanten van gezondheid en preventie en zorg. Indirect heeft ook beleid invloed op de mondgezondheid van een kind. Het huidige beleid heeft omgekeerd invloed op deze determinanten en zou wellicht moeten worden aangepast op het moment dat de mondgezondheid van peuters inderdaad achteruit gaat. Het is echter onbekend welke determinanten invloed hebben en in welke mate invloed hebben op de mondgezondheid en leiden tot gebitsaneringen onder narcose bij kinderen. Om het beleid effectief en gericht aan te passen kennis over deze determinanten nodig. Dit onderzoek heeft als doel inzicht scheppen in de welke determinanten invloed hebben op de uitvoering van gebitssaneringen onder narcose en hoe zich dit ontwikkelt. Ten behoeve van het inzicht scheppen in de huidige situatie, heeft dit onderzoek zich gericht op het beantwoorden van twee onderzoeksvragen: "Wat is de frequentie van gebitssaneringen onder narcose onder kinderen van nul tot zes jaar, uitgevoerd door regionale CBT's in Overijssel in de periode 2010 – 2016, en wat zijn de kenmerken van deze kinderen?" en "Hoe geven zorgprofessionals in de zorgketen van preventieve en curatieve tandheelkundig zorg voor jonge kinderen invulling aan hun taken? Methodologie: Een kwantitatief beschrijvend onderzoek heeft plaatsgevonden om de frequentie gebitsaneringen onder narcose bij kinderen tot zes jaar in kaart te brengen, uitgevoerd door het CBT Vogellanden te Zwolle over de periode van 2010-2016. Bovendien zijn de kenmerken leeftijd, geslacht, diagnose, doorverwijzer en postcode onderzocht. Dit onderzoek is uitgevoerd onder 340 behandelde kinderen. Hiervoor zijn de gegevens uit de database van het CBT Vogellanden gebruikt. Deze gegevens zijn met behulp van SPSS geanalyseerd. Een kwalitatief onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van het afnemen van semigestructureerde interviews onder twee respondentgroepen van in totaal negen professionals: jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werkzaam bij de JGZ en tandartsen werkzaam in het verzorgingsgebied van de regionale CBT's. De vragenlijsten voor de interviews zijn opgesteld aan de hand van de thema's achtergrondinformatie, preventie, standaardbehandeling, afwijkende behandeling, doorverwijsmogelijkheden en knelpunten. De thema's zijn gebaseerd op de zorgketen van preventieve tot curatieve mondzorg. De interviews zijn opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd. Aan de hand van de coderingstabel zijn de resultaten geanalyseerd. Resultaten: De frequentie van narcosebehandelingen over de jaren heen is vrij constant en meer dan de helft van de behandelingen zijn uitgevoerd bij jongens. In de periode 2010-2016 zijn de kenmerken van een kind redelijk constant verdeeld. Elk jaar was angst de meest voorkomende diagnose en de tandarts de meest frequente doorverwijzer. Veruit het grootste aantal behandelingen vond plaats in de groepen vier- en vijfjarigen in vergelijking met het kleine aantal in de groep twee- en driejarigen. In de zorgketen van preventieve tot curatieve tandheelkundige zorg richten zorgprofessionals zich op het voorlichten van ouders over mondzorg, het signaleren van risico’s voor de mondgezondheid, het behandelbaar maken van kinderen en het behandelen van kinderen. In de gehele zorgketen komen met name twee knelpunten naar voren: de houding van ouders ten aanzien van de mondzorg van hun kind en het feit dat er te snel doorverwezen wordt naar een CBT. Conclusie/discussie: De basis van het kwantitatieve deel van het onderzoek, de database van het CBT Vogellanden, was een betrouwbare bron en heeft inzicht geboden in de frequentie van gebitssaneringen en de kenmerken van de behandelde kinderen. De onderzochte kenmerken zijn bepaald aan de hand van de literatuurstudie en konden vrijwel allemaal uit het systeem worden gehaald. Deze resultaten moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden, aangezien er geen cijfers van andere CBT's of landelijke cijfers bekend zijn ter vergelijking. Daarnaast zou er vervolgonderzoek moeten worden gedaan naar de zorgvraag en het zorgaanbod om een verklaring te kunnen geven voor de frequentie van behandelingen. Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek zijn er interviews gehouden aan de hand van vragenlijsten die gebaseerd zijn op een uitgebreid theoretisch kader. Met de resultaten hiervan is er een begin gemaakt met het in kaart brengen van de taken en de knelpunten in de keten van preventieve tot curatieve tandheelkundige zorg vanuit het perspectief van een groep diverse zorgprofessionals. Een compleet overzicht van de keten kon niet gerealiseerd worden, vanwege het geringe aantal respondenten en de korte onderzoeksperiode. Een vervolgonderzoek zou kan dienen om een compleet beeld te schetsen. Daarnaast konden de oorzaken van de knelpunten niet worden bepaald aan de hand van dit onderzoek, waardoor vervolgonderzoek hiernaar nodig zal zijn. Met de resultaten van dit onderzoek is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de factoren, die invloed hebben op de mondgezondheid van jonge kinderen. Dit kan een bijdrage leveren aan een verbetering van de mondgezondheid en zo aan het terugdringen van het aantal gebitssaneringen onder narcose.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
1994, Nederland
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:44 medicine
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/72983
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page