University of Twente Student Theses

Login

Reduceren van werkdruk-fluctuaties bij het dagcentrum

Smulders, R.N. (2017) Reduceren van werkdruk-fluctuaties bij het dagcentrum.

[img] PDF
1MB
Abstract:Probleemstelling: Bij het dagcentrum van het BovenIJ ziekenhuis ervaart het personeel een fluctuerende werkdruk. Deze fluctuerende werkdruk heeft als gevolg dat dagcentrumpatiënten regelmatig op een andere afdeling opgenomen moeten worden. Het is niet bekend wat de oorzaak van deze fluctuaties precies is en hoe deze opgelost moeten worden. Doel van het onderzoek: Het eerste doel van het onderzoek is om de huidige situatie bij het dagcentrum te analyseren en hier knelpunten uit voort te brengen die de fluctuerende werkdruk bij het dagcentrum verklaart. Het tweede doel betreft het aandragen van interventies om deze knelpunten op te lossen. Aanpak: Met behulp van interviews en meeloopdagen is het zorgproces in kaart gebracht en de besturing van het ziekenhuis geanalyseerd. Vervolgens is de prestatie van het dagcentrum gemeten en geanalyseerd aan de hand van indicatoren en een mathematisch model. Uit de analyse van het zorgproces, de besturing en de prestatie zijn vervolgens knelpunten geformuleerd die de fluctuerende werkdruk verklaren. Voor het aandragen van interventies om deze knelpunten op te lossen is opnieuw gebruik gemaakt van het mathematische model. Knelpunten & interventies: Het eerste knelpunt betreft het tekort aan planningsafspraken voor operatieve patiënten. In een operatieblok worden patiënten geopereerd die daarna opgenomen worden op het dagcentrum of op een klinische afdeling. Zonder de planningsafspraken over het aantal type dagcentrum en kliniek patiënten fluctueert de verhouding van deze patiënten in een operatieblok en daarmee ook de werkdruk op het dagcentrum. Als interventie wordt aangedragen om planningsafspraken te maken in de vorm van een maximaal aantal dagcentrumpatiënten per operatieblok. Aan de hand van de historische gegevens van de operatieblokken en berekeningen in het mathematische model wordt een indicatie gegeven voor deze maxima per operatieblok. Het tweede knelpunt is dat op het tactische planningsniveau te weinig rekening gehouden wordt met het dagcentrum. Het master surgical schedule (MSS) dat momenteel gehanteerd wordt heeft als effect dat op sommige dagen capaciteit over is in het dagcentrum terwijl op andere dagen er een tekort is. Als interventie worden er verschuivingen voorgesteld in het MSS om zo de onbenutte capaciteit te gebruiken. Deze verschuivingen zijn bepaald op basis van het mathematische model. Het derde knelpunt betreft beperkingen in het gebruikte softwaresysteem. Momenteel worden de operaties decentraal door de poliklinieken gepland en vindt er geen afstemming over de te verdelen capaciteit tussen specialismen en afdelingen plaats. De onderlinge afstemming, of een volledig centrale planning, vindt niet plaats vanwege de beperkingen in het softwaresysteem. Als interventie wordt aangedragen om, als eerste stap richting centrale planning, de poliklinieken onderling met elkaar te laten afstemmen. Deze onderlinge afstemming vereist minder aanpassingen in het softwaresysteem, in vergelijking met de vereiste aanpassingen voor volledig centrale planning.Conclusie & Hoe nu verder? In dit onderzoek is het mathematische model beschreven door Vanberkel et al. gebruikt voor een case study bij het BovenIJ ziekenhuis. De voorgestelde interventies in dit onderzoek zouden de fluctuerende werkdruk op het dagcentrum merkbaar moeten verbeteren. Deze interventies zijn echter gebaseerd op de huidige gegevens en veranderen naarmate tijd verstrijkt en zorgprocessen veranderen. Daarnaast betreft dit onderzoek voornamelijk het dagcentrum en is eenzelfde onderzoek voor de andere opnameafdelingen aan te raden. We bevelen het ziekenhuis daarom aan om iemand in te zetten die dit continu veranderende proces in kaart kan brengen voor alle opnameafdelingen. Met dit inzicht kan vervolgens geanticipeerd worden op de fluctuaties in het proces om deze op te vangen of te voorkomen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/73353
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page