University of Twente Student Theses

Login

Verkenning routering verkeer door Goor : Verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid

Dijkstra, Johannes (2011) Verkenning routering verkeer door Goor : Verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid.

[img] PDF
7MB
Abstract:De verkeerssituatie in Goor is niet optimaal. De route voor doorgaand verkeer door Goor is onlogisch. Bestuurders moeten vaak afslaan op soms onoverzichtelijke kruisingen. Ook de verkeerssituatie op bepaalde wegvakken is onveilig. Sommige straten hebben zo’n smal wegprofiel en soms staan de huizen zo dicht langs de straat dat er capaciteitsproblemen en leefbaarheidsproblemen ontstaan. Zo kunnen in de Molenstraat twee vrachtwagens elkaar in de bocht niet passeren, en is oversteken op de Kerkstraat niet gemakkelijk. Al in het streekplan Twente uit 1966 is sprake van een rondweg om Goor. Doorgaand verkeer zou dan niet langer via de krappe straten binnen de bebouwde kom hoeven rijden. Na vijftien jaar onderzoek werd in 1988 besloten tot de aanleg van een rondweg, de zogeheten ‘centrumlusweg’. Na bezwaar van omwonenden, ondernemers en een basisschool verbood de Raad van State de toenmalige gemeente Goor haar plannen voort te zetten. Tot 1994 werd vastgehouden aan de plannen in afgeslankte vorm. De ruimte die nodig was voor de centrumlusweg werd planologisch vrijgehouden. In 2000 werd het oorspronkelijke plan definitief naar de prullenbak verwezen. Na 2000 zijn er nog wel plannen gemaakt voor het doortrekken van de Van Heeckerenweg, maar die zijn niet definitief uitgevoerd. Doel van dit rapport is het verkennen van de oplossingsmogelijkheden om de logica van de doorgaande route te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en bestaande knelpunten binnen de bebouwde kom zo veel mogelijk op te lossen. De komende jaren daalt het aantal inwoners van de gemeente Hof van Twente met ongeveer 0,23% per jaar. De mobiliteit en het aantal motorvoertuigen per persoon zal in de komende jaren in de gemeente Hof van Twente echter nog toenemen. Ook het verkeersverwachtingsmodel van Regio Twente voor 2020 voorspelt een groei van de verkeersintensiteiten. Wanneer er geen maatregelen genomen worden zullen er op de Molenstraat, de Kerkstraat, de Hengevelderstraat en de Diepenheimseweg capaciteitsproblemen ontstaan, uitgaande van de richtlijnen van CROW. Gezien het smalle wegprofiel zouden de straten eigenlijk volledig uitgevoerd moeten worden als erftoegangsweg, maar omdat dat niet gewenst is vanwege de intensiteiten moet er gezocht worden naar andere oplossingen. In de toekomst zal het terrein van de voormalige Twentse Stoomblekerij zeer waarschijnlijk opnieuw ingericht worden. De oude panden worden gesloopt, en nieuwe woningen zullen verrijzen. Ook zal de gemeentewerf waarschijnlijk gaan verhuizen. Dat biedt mogelijkheden voor de Jumbo om uit te breiden en te verhuizen. Beide gebeurtenissen scheppen mogelijkheden voor een kleine herinrichting van de openbare ruimte. De gemeenteraad van de gemeente Hof van Twente heeft al besloten op de Molenstraat eenrichtingsverkeer in te stellen (in de richting van de D.J. Bunschotenstraat). Die maatregel vormt, samen met het instellen van een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op alle wegen binnen de bebouwde kom, de basis van het nieuwe prognosemodel. In het prognosemodel wordt wel rekening gehouden met de woningbouwplannen die ten tijde van de laatste update al definitief waren, maar niet met de bouw van extra nieuwe woningen in de gemeente Hof van Twente, omdat de woningvraag in de komende jaren sterk zal dalen. Op basis van de vastgestelde toekomstige knelpunten, de wens de logica van de belangrijkste doorgaande routes te verbeteren en de mogelijkheden die er zijn op ruimtelijk gebied zijn acht varianten opgesteld. Iedere variant is doorgerekend met behulp van OmniTrans en vergeleken met het nieuwe, voor dit onderzoek aangepaste prognosemodel. Duidelijk is dat het instellen van eenrichtingsverkeer op de Kerkstraat slechts leidt tot een verplaatsing van de problemen. Een nieuw tracé voor de Van Kollaan aanleggen is wel zinvol, maar kostbaar en onhaalbaar binnen vijf jaar. Het verleggen van de D.J. Bunschotenstraat over een deel van het voormalige TSB-terrein en het herinrichten van de kruising Kerkstraat / Van Kollaan zijn betere oplossingen voor de vastgestelde problemen. Aanbevolen wordt variant 1C uit te voeren. In die variant wordt de D.J. Bunschotenstraat verlegd en een fysieke afsluiting voor vrachtverkeer toegepast op de Wheeweg. Is die laatste maatregel te kostbaar, dan verdient het aanleggen van een rotonde altijd voorkeur boven het toepassen van een kruispunt. Een rotonde is veiliger en lost direct de voorrangskwestie op.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Gemeente Hof van Twente, Goor, The Netherlands
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74566
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page