University of Twente Student Theses

Login

Haalbaarheidsstudie Ruggengraat Oost-Nederland

Borsje, Bas (2004) Haalbaarheidsstudie Ruggengraat Oost-Nederland.

[img] PDF
1MB
[img] PDF
242kB
[img] PDF
27kB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In dit rapport wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een nieuwe natte as in Oost-Nederland. De projectnaam van deze natte as is de Ruggengraat. Het traject van de Ruggengraat is weergegeven in figuur 0.1. Deze Ruggengraat is een uitwerking van de Tauw prijsvraag, op het gebied van waterbeheer, en dient ter versterking en ontwikkeling van het landschap en de ecologie in Oost-Nederland en biedt tevens een bergingsmogelijkheid voor het water in dit gebied. Bij de bepaling van de haalbaarheid van een dergelijk ingreep, komen als eerste de verschillende opvattingen over haalbaarheid aan het licht. Zo bestaat er bijvoorbeeld een technische haalbaarheid, maar daarnaast ook een economische en een maatschappelijke haalbaarheid. Bij de bepaling van de haalbaarheid van de Ruggengraat zullen de verschillende opvattingen over haalbaarheid onderzocht moeten worden. Dit kan gedaan worden door deze opvattingen te categoriseren en deze vervolgens in te vullen en te analyseren. De invulling van deze categorieën zal op hoofdlijnen geschieden, vanwege de beperkte tijd en het grote gebied waar de Ruggengraat door heen stroomt. Het doel van dit rapport is dan ook: een eerste verkenning uit te voeren in de haalbaarheid van de Ruggengraat door verschillende categorieën, waarin de effecten van de Ruggengraat zijn verdeeld, in te vullen en te analyseren. De verkenning in deze haalbaarheid concentreert zich op een fysiek en een mentaal vlak. Een ingreep in het gebied (fysiek) heeft namelijk gevolgen voor het denken en doen van de betrokkenen (mentaal). Uitgaande van dit onderscheid en de verschillende opvatting over haalbaarheid worden er een zevental categorieën bepaald. Dit zijn de categorieën gebied, realisatie (beide fysiek), beleving, economie (beide mentaal) en geschiedenis (zowel fysiek als mentaal). Daarnaast worden ook de categorieën beleid en bestuur onderzocht. Bij de invulling van de categorieën worden positieve en negatieve effecten onderzocht evenals kansen, knelpunten en de onzekerheid over het optreden van de effecten. Als uitkomst van de invulling kan worden opgemerkt dat een dergelijke ingreep niet alleen een versterking betekent voor de ecologie en het landschap, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving (beleving) positief beïnvloedt en een economische impuls betekent voor het gebied. Daarnaast geldt dat er voor de realisatie van de huidige visie van de Ruggengraat een dertiental infrastructurele knooppunten gerealiseerd moeten worden, welke erg kostbaar zijn. Tijdens de invulling blijkt ook dat de Ruggengraat goed aansluit op beleidsmatig vlak, zoals het behoud en de ontwikkeling van het landelijke gebied en de versterking van de ecologie. Tegenstrijdig hierin is de uitvoering van dit beleid; voor soortgelijke plannen bestaat geen draagvlak, waardoor er een kloof ontstaat tussen het beleid en de uitvoering. Al met al betekent dit dus, dat het huidige ontwerp van de Ruggengraat niet haalbaar is. Door aanpassing toe te passen in het ontwerp van de Ruggengraat, waarin nog steeds de positieve effecten van de Ruggengraat naar voren komen, wordt getracht een ontwerp van de Ruggengraat te ontwikkelen wat wel haalbaar is. De belangrijkste aanpassing is het afstappen van het lijnvormige element. Op deze manier kan er nog steeds water worden geborgen en landschap en ecologie worden ontwikkeld, maar hoeven er nauwelijks kostbare knooppunten gerealiseerd te worden. Hierbij komt ook een aanpassing in het doel van de Ruggengraat. Bestaande plannen (welke wel uitgevoerd gaan worden) hebben tot doel het bergen van water. Door nu dit bergen van water centraal te stellen wordt enerzijds bij bestaande plannen aangehaakt (waardoor de uitvoering wordt gegarandeerd) en anderzijds de positieve effecten van de Ruggengraat hierin betrokken. Aanbeveling is dan ook om lokaal aan de slag te gaan met waterberging. Wanneer er lokaal gestart wordt, kunnen er namelijk leerpunten worden opgesteld voor het vervolgproject en kan er draagvlak worden gecreëerd voor dit vervolgproject. Daarnaast sluit het lokaal zoeken naar waterberging aan bij het rijksbeleid (verwoord in de nota ruimte) om de ruimtelijke inrichting van Nederland niet langer te laten aansturen door het Rijk, maar door de provincies en de gemeenten zelf.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Tauw, Deventer, The Netherlands
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74628
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page