University of Twente Student Theses

Login

Bereikbaarheidstoets Enschede : een stappenplan om bereikbaarheid van locaties te meten

Reijnhoudt, Josine (2007) Bereikbaarheidstoets Enschede : een stappenplan om bereikbaarheid van locaties te meten.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Dit verslag bevat het ontwerp van een bereikbaarheidstoets. Het onderzoek daarnaar is uitgevoerd bij de Gemeente Enschede afdeling ruimtelijk beleid. Bereikbaarheid is voor Enschede belangrijk, als stad in het oosten ligt het relatief ver van de randstad en is het van belang om toch mensen en bedrijvigheid aan te trekken. Bereikbaarheid is daarbij een argument dat speelt in de afweging om je ergens te vestigen. Die vestigingskeuzes hebben ook te maken met de ruimtelijke ordening, welk type locaties zijn beschikbaar en hoe worden deze ingericht. Als vervolgens de locatie populair blijkt kunnen er problemen ontstaan, de reistijd naar de locatie neemt toe en daarmee neemt de bereikbaarheid af. Om te voorkomen dat deze problemen ontstaan wordt in de bereikbaarheidstoets vooraf een inschatting gemaakt van de bereikbaarheid van de locatie en de effecten van de ontwikkeling op die bereikbaarheid. De vraag hoe dit in kaart gebracht kan worden is beantwoord met behulp van literatuur, documenten en gesprekken over het onderwerp. Conclusie De effecten die met het gebruikte model achterhaald kunnen worden zijn klein. Het gebruikte model bleek voor het achterhalen van de reistijd toch niet geschikt. Het model onderschat reistijd door reistijden te schatten op basis van intensiteiten en de kruispuntvertraging slechts beperkt mee te nemen. Wel is het mogelijk met de indicatie van de reistijd te achterhalen waar de effecten zich bevinden en de verkeerssituatie nader te analyseren. Het is dan mogelijk om op basis van die informatie besluiten te nemen over maatregelen. Aanbevelingen De aanbevelingen van het onderzoek staan hieronder weergegeven. · Uitvoeren van een case op locaties waar voorzieningen en woningen ontwikkeld worden. · Een gevoeligheidsanalyse uitvoeren die inschat vanaf welke grootte ontwikkeling er een effect merkbaar is. · Onderzoeken hoe er het beste inzicht verkregen kan worden in kruispuntvertragingen en daarmee of reistijd als indicator goed genoeg is. · Bepalen wat er in de organisatie moet gebeuren om met de bereikbaarheidstoets te werken. Bovenstaande aanbevelingen zijn punten die niet meer aan bod konden komen in voorliggend onderzoek. Er is maar één case uitgevoerd, dit geeft dus niet aan waar eventuele moeilijkheden liggen voor andere soorten locaties. Met behulp van een gevoeligheidsanalyse is het beter te bepalen waar de grens van wel of niet toetsen zou moeten liggen. Daarbij is het dan niet nodig om de grens alleen maar te baseren op kengetallen. Het huidige model onderschat de reistijden van de nieuwe situatie en de reistijd geeft niet genoeg inzicht in problemen bij kruispunten. Daarom is verder onderzoek nodig naar een manier om hier inzicht in te krijgen. Twee mogelijkheden daarvoor zijn: Een ander model, dat reistijden minder globaal berekent, kan een beter inzicht geven in de verwachte vertraging als gevolg van de locatie ontwikkeling. Als het niet mogelijk is met een ander model te werken moet op een andere manier inzicht verkregen worden in de kruispuntvertragingen. Het is nu nog niet duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen. Daarom moet er nog bepaald worden hoe met de uitvoering van de toets omgegaan wordt. Nadat deze punten verduidelijkt zijn kan er met de toets gewerkt worden. Gedurende de eerste keren van uitvoeren zal blijken waar moeilijkheden zitten of nadere uitwerking vereist is. Het is dan ook nodig om het stappenplan daarop aan te passen, en deze informatie dynamisch te houden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74692
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page