University of Twente Student Theses

Login

Invloed onverzadigde zone op een bestaand “quickscan”-model voor grondwaterstijging door infiltratie

Tillaart, S.P.M. van den (2007) Invloed onverzadigde zone op een bestaand “quickscan”-model voor grondwaterstijging door infiltratie.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Veel gemeenten in Nederland zijn er de laatste jaren toe over gegaan om regenwater af te koppelen van het traditionele rioolstelsel, zodat deze minder belast wordt. Dit gebeurt door middel van infiltratievoorzieningen, die het regenwater gemakkelijk en snel in de bodem laten infiltreren. Deze infiltraties kunnen grondwaterstijgingen tot gevolg hebben. Een onderzoek dat is uitgevoerd door Tauw bv samen met de TU Delft heeft een model opgeleverd dat deze grondwaterstijgingen tracht te beschrijven zodat een inschatting gemaakt kan worden van de mogelijke risico’s op grondwateroverlast in bijvoorbeeld stedelijk gebied. Zoals elk model, is ook dit model slechts een vereenvoudiging van de werkelijkheid en er zijn dus verschillende aannames gedaan om deze werkelijkheid zo goed mogelijk te kunnen beschrijven. Eén van deze aannames is geweest om de invloed van de onverzadigde zone, oftewel het bovenste deel van de bodem, buiten beschouwing te laten. Belangrijkste reden hiervoor is dat grondwaterstijgingen vooral interessant zijn bij een risico op overlast. Dat geldt bij een hoge grondwaterstand en dus een kleine onverzadigde zone. Door middel van een literatuurstudie is onderzocht of deze aanname terecht is. Met name voor een tweetal parameters, namelijk de infiltratiecapaciteit en de bergingscoëfficiënt, is bekeken of de aanname terecht is om deze tijdens infiltratie allebei als een constante te veronderstellen. Voor de infiltratiecapaciteit blijkt het zo te zijn dat deze afneemt tijdens infiltratie. Een aantal factoren speelt hierbij een rol, zoals de structuur van de grond, gelaagdheid van de bodem en de mogelijkheid tot luchtinsluiting. De verzadigde grond heeft een lage capaciteit die na verloop van tijd constant wordt. Voor de bergingscoëfficiënt geldt dat deze bij een lage grondwaterstand niet verandert tijdens infiltratie. Pas als het grondwater een meter onder maaiveld komt te staan, kan de infiltratie invloed hebben op de bergingscoëfficiënt. Bij verdere infiltratie neemt deze af tot aan 0, in de verzadigde toestand. Vervolgens zijn aanbevelingen gedaan om deze parameters anders in te voeren in het model, aangezien ze niet constant zijn terwijl dat wel is aangenomen. Het stelsel met vergelijkingen in het model met begin- en randvoorwaarden moeten aangepast worden om de werkelijkheid beter te beschrijven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74693
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page