University of Twente Student Theses

Login

De verpleegkundige werklast op de SEH

Leus, J. and Oden, P. (2017) De verpleegkundige werklast op de SEH.

[img] PDF
2MB
Abstract:Achtergrond De gezondheidszorg kampt met een erg hoge werkdruk. Gevolgen hiervan zijn verminderde kwaliteit van zorg en werknemers die werk zoeken in een andere sector. Vooral op de Spoed Eisende Hulp afdeling (SEH - afdeling) van ziekenhuizen is dit een groot probleem, aangezien de werkdruk hier hoog is. Om hier inzicht in te krijgen is het van belang om de werklast in kaart te brengen. Werklast wordt gedefinieerd als de daadwerkelijke hoeveelheid werk die verzet moet worden om aan de zorgbehoefte van de patiënt te voldoen. Op de SEH is de werklast moeilijk in kaart te brengen omdat de werklast bepaald wordt door tal aan factoren en de patiëntstroom onvoorspelbaar is. Het is mogelijk de werklast te meten en te voorspellen, maar het is een ingewikkeld proces. De ziekenhuizen in de regio Zwolle en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle werken samen aan de kwaliteit van de geleverde zorg op de SEH - afdelingen. Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten werd geconstateerd dat de werklast eigenlijk nog nooit goed in kaart gebracht is en werd het noodzakelijk geacht dit te gaan doen. Sinds enkele jaren wordt onderzoek gedaan door Netwerk Acute Zorg regio Zwolle om de werklast in kaart te brengen. Afgelopen jaar is gestuit op een onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Antwerpen, waar een meetinstrument ontwikkeld is waarmee de verpleegkundige werklast in kaart gebracht kan worden. Er is een samenwerking gestart en een soortgelijk onderzoek is gestart in de regio Zwolle. Doelstelling Het doel is om te onderzoeken in hoeverre het meetinstrument, dat is ontwikkeld door de Universiteit van Antwerpen, de werklast van de ziekenhuizen in de regio Zwolle op de SEH in kaart kan brengen én in hoeverre het mogelijk is om tussen de verschillende ziekenhuizen te benchmarken. Hiervoor moet de volgende onderzoeksvraag beantwoord worden: “In hoeverre kan het verpleegkundige werklast meetinstrument, ontwikkeld door de Universiteit van Antwerpen, zowel inzicht geven in de verpleegkundige werklast als onderling benchmarken op zeven verschillende SEH – afdelingen in de regio Zwolle? “ Deelvragen hierbij zijn: ‘Wat is de verpleegkundige werklast op de zeven verschillende SEHafdelingen in de regio Zwolle?’ en ‘Is er een significant verschil tussen de ziekenhuizen wat betreft de zorgafhankelijkheid van patiënten en de subjectief ervaren werklast?’. Methode en analyse Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is een beschrijvend onderzoek uitgevoerd aan de hand van een meetinstrument dat bestaat uit vijf formulieren. Deze formulieren werden per binnenkomende patiënt en werkende verpleegkundige door de verpleegkundige ingevuld tijdens een meetweek (27 – 03 – ’17 tot 03 – 04 – ’17). De verschillende formulieren meten het volgende: de patiëntgebonden handelingen, de niet patiëntgebonden handelingen, de zorgafhankelijkheid van de patiënt (JDT) en de subjectief ervaren verpleegkundige werklast. Daarnaast is er een formulier dat de SEH-afdeling omschrijft. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal beschikbare bedden of SEH-artsen. De onderzoekspopulatie bestond uit alle binnenkomende patiënten op de SEH - afdeling en de werkende verpleegkundigen van de ziekenhuizen in Apeldoorn, Deventer, Hardenberg, Harderwijk, Meppel, Zutphen en Zwolle. Bij binnenkomst en behandeling van een patiënt op de SEH tijdens de meetweek zijn alle handelingen en activiteiten genoteerd op het formulier voor patiëntgebonden handelingen en is de zorgafhankelijkheid van de patiënt gescoord aan de hand van de JDT. Na de dienst hebben verpleegkundigen geschat hoeveel tijd ze aan niet patiëntgebonden handelingen hebben besteed en dit genoteerd op het formulier. Als laatste hebben verpleegkundigen per uur van hun gewerkte dienst aangegeven hoe zij de werklast hebben ervaren op het formulier voor subjectief ervaren werklast. De totale verpleegkundige werkuren van de meetweek zijn vergeleken met de totale werklast. De totale werklast wordt uitgedrukt in patiëntgebonden handelingen plus niet patiëntgebonden handelingen. De ervaren werklast en zorgafhankelijkheid scores zijn weergegeven in tabellen. Daarnaast is getoetst d.m.v. de chi-kwadraattoets of de ANOVA toets of er een significant verschil is tussen de verschillende ziekenhuizen wat betreft de zorgafhankelijkheid en de subjectief ervaren werklast. Resultaten Tijdens de meetweek zijn in totaal 2307 patiënten gezien op de verschillende SEH-afdelingen. De verdeling van het geslacht was ongeveer gelijk, namelijk 1125 mannen (48,8%) en 1182 vrouwen (51,2%). De gemiddelde leeftijd van de patiëntpopulatie was 48,1 jaar (SD = 27,8). Het formulier voor patiëntgebonden handelingen is voor 2162 van de 2307 patiënten ingevuld (93,7%). Uit deze formulieren kwam naar voren dat de werklast voor patiëntgebonden handelingen ongeveer 1600 uur bedroeg. De Jones Dependency Tool (JDT) is voor 1728 van de 2162 patiënten ingevuld (74,9%). Hieruit is gebleken dat ongeveer 1600 van de patiënten een lage of matige zorgafhankelijkheid hadden (69,5%) en ongeveer 125 patiënten hadden een hoge of totale zorgafhankelijkheid (5,5%). Uit het formulier voor niet patiëntgebonden handelingen is naar voren gekomen dat verpleegkundigen ongeveer 2,5 uur per dienst en ongeveer 1300 uur in totaal besteden aan niet patiëntgebonden handelingen. Daarnaast is de werklast ook op subjectief niveau gemeten. Hierbij is gemiddeld een 1,92 gescoord, dit betekent ‘er is normale drukte op de afdeling’. De totale werklast tijdens de meetweek bedroeg 2888 uur ten opzichte van 4767 verpleegkundige uren. De patiëntgebonden handelingen en niet patiëntgebonden handelingen zijn 61% van het totale aantal verpleegkundige uren. Uit de chi-kwadraattoets voor een verschil in zorgafhankelijkheid van de patiënt en de ANOVA toets voor een verschil in subjectief ervaren werklast is naar voren gekomen dat het significantieniveau lager dan 0,05 is. Conclusie Door middel van het meetinstrument is het mogelijk om de verpleegkundige werklast op de SEH in kaart te brengen en het is mogelijk om de ziekenhuizen met elkaar te benchmarken. Het onderzoek resulteert in een duidelijk en uitgebreid overzicht, ondersteund door verschillende tabellen en grafieken, van de verpleegkundige werklast tijdens de meetweek. De totale verpleegkundige werklast in dit onderzoek is 2888 uur. Daarnaast zijn er significante verschillen aanwezig tussen de verschillende ziekenhuizen wat betreft de zorgafhankelijkheid van de patiënt en de subjectief ervaren werklast.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Netwerk Acute Zorg, Zwolle, The Netherlands
Faculty:TNW: Science and Technology
Subject:06 documentary information
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74710
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page