University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar de verwachtingen van actoren bij de voorbereidingen van Hanzerak-West : toetsing van het Ketelmeer-model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties van de peilbuizen aan de verwachtingen van de actoren

Naqshband, Suleyman (2007) Onderzoek naar de verwachtingen van actoren bij de voorbereidingen van Hanzerak-West : toetsing van het Ketelmeer-model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties van de peilbuizen aan de verwachtingen van de actoren.

[img] PDF
2MB
Abstract:Aanleiding en doelstelling Bij de verdieping van de va rgeul Hanzerak-West, wordt een deel van de holocene deklaag van het Ketelmeer verwijderd. Uit de eerdere projecten, waaronder verdieping van de vaargeul Hanzerak-Oost is gebleken dat hierdoor vernatting kan optreden in de omliggende gebieden (de Noordoostpolder en het Oostelijk Flevoland). In het ongunstigste geval kan dit leiden tot schade bij de omwonenden van deze gebieden. Aangezien in geval van schade bij de inwoners van de omliggende polders als gevolg van de verdieping van Hanzerak-West, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied mede aansprakelijk gesteld kan worden, is het belangrijk dat de mate van eventuele vernatting van de omliggende polders zorgvuldig wordt onderzocht en onderbouwd. Dit wordt gedaan door het gebruik van een grondwatermodel (het Ketelmeer-model) en door het opstellen van een monitoringsplan, waarbij de peilbuizen met een bepaalde frequentie worden geregistreerd. Om aan te tonen dat de aanleg van de vaargeul Hanzerak-West zorgvuldig is voorbereid en dat er zorgvuldig is omgegaan met de belangen van de betrokken partijen, moet worden onderzocht dat het gebruikte model en het monitoringsplan, met de daarbij behorende registratiefrequenties van de peilbuizen voldoen aan de verwachtingen van de actoren. Hiermee is de onderzoeksdoelstelling als volgt gedefinieerd: Het in kaart brengen van de verwachtingen van de actoren ten aanzien van het Ketelmeer-model en het monitoringsplan met de daarbij behorende registratiefrequenties. En het toetsen van dit model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties aan de gestelde verwachtingen van de actoren. Methode Om de verwachtingen van de actoren ten aanzien van het gebruikte model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties te bepalen, wordt eerst het actoren-netwerk in kaart gebracht. Als onderzoeksmethode hierbij, wordt gekozen voor het ontwerpen van een sociale kaart en een actoren- kenmerkentabel (Kolkman, 2006). Vervolgens worden de belangrijkste actoren geïnterviewd om een eerste indruk te krijgen van de verwachtingen van deze actoren ten aanzien van het Ketelmeer-model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties. Uit de gestelde verwachtingen van deze actoren worden in overleg met deze actoren, criteria afgeleid voor het toetsen van het model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties. Vervolgens worden het model, het monitoringsplan en de registratiefrequenties aan deze criteria getoetst. Conclusies • Het Ketelmeer-model voldoet wel aan de criteria geformuleerd door RIZA, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland. Het voldoet echter niet aan één van de vijf criteria geformuleerd door RWS IJG. Hierbij gaat het om het criterium ten aanzien van de keuze van het type model. In de aanbevelingen wordt aangegeven hoe hiermee omgegaan kan worden. • Het monitoringsplan voldoet aan de criteria geformuleerd door RWS IJG, RIZA, Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland. • De registratiefrequenties van de peilbuizen voldoen wel aan de criteria geformuleerd door RWS IJG, RIZA en Provincie Flevoland. Echter de registratiefrequentie van de handmatige peilbuizen voldoet niet aan het criterium geformuleerd door Waterschap Zuiderzeeland. In de aanbevelingen wordt aangegeven hoe hiermee omgegaan kan worden. Uit het bovenstaande volgt dat het Ketelmeer-model door de actoren, breed wordt geaccepteerd. Hiermee kan gesteld worden dat de geprognosticeerde, geohydrologische effecten op de omliggende polders als gevolg van het verdiepen van de vaargeul Hanzerak-West, van voldoende kwaliteit zijn. Bovendien bestaat er een grote acceptatie voor het monitoringsplan en de daarbij behorende registraties van de peilbuizen. Dit geeft aanleiding om het Ketelmeer-model, dit monitoringsplan en deze registratiefrequenties van de peilbuizen ook bij vergelijkbare projecten in de toekomst, toe te passen. Aanbevelingen • Zorg dat bij het kiezen van een type (grondwater)model aan de criteria, geformuleerd door STOWA/RIZA wordt voldaan. De criteria geformuleerd door STOWA/RIZA hebben betrekking op projectmatige zaken. Door na te gaan of aan deze criteria is voldaan, wordt onder andere rekening gehouden met de beschikbare tijd en expertise in de organisatie. Op deze manier kan het overschrijden van budgetten voor bepaalde projecten, voorkomen worden. • Zorg dat de handmatige peilbuizen wekelijks worden geregistreerd. Door de handmatige peilbuizen wekelijks te registreren worden de effecten van de werkzaamheden (verdiepen vaargeul Hanzerak-West) op de omgeving, beter in kaart gebracht. Ook krijgt het monitoringsplan met de daarbij behorende registratiefrequenties van de peilbuizen meer draagvlak en vertrouwen vanuit de actoren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74766
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page