University of Twente Student Theses

Login

Calamiteitenbestrijdingsplan RWS Zuid-Holland

Siebelink, Sander (2008) Calamiteitenbestrijdingsplan RWS Zuid-Holland.

[img] PDF
1MB
Abstract:Aanleiding Beheerders van waterstaatswerken hebben de wettelijke verplichting zich voor te bereiden op voorzienbare calamiteiten binnen hun beheergebied. Zo ook Rijkswaterstaat Zuid-Holland die in navolging van een abstracter calamiteitenplan de opdracht voor het opstellen van een calamiteitenbestrijdingsplan heeft uitbesteed aan Witteveen+Bos en onderaannemer HKV. Als stagiair bij Witteveen+Bos heb ik meegewerkt aan dit project en me daarbij vooral bezig gehouden met de raakvlakken van de scenario‟s scheepsongevallen en waterverontreiniging. Deze scenario‟s zijn in het calamiteitenbestrijdingsplan apart opgenomen maar kunnen elkaar in de praktijk overlap-pen in het geval zich een waterverontreiniging als gevolg van een scheepsongeval voordoet. Het gevolg hiervan is dat er onduidelijke situaties ontstaan, waarbij de effectiviteit van de calamiteitenbestrijding gevaar loopt. Daarnaast is het voor een effectieve calamiteitenbestrijding van belang dat goed met de kwetsbare gebieden in het beheergebied wordt omgegaan en dat deze een plaats krijgen in het calamiteitenbestrijdingsplan. In dit rapport zijn met betrekking tot de twee boventstaande problemen aanbevelingen gedaan. raakvlak scenario’s scheepsongevallen en waterverontreiniging In het huidige calamiteitenbestrijdingsplan heeft er wat betreft de overlap van de scenario‟s scheepsongevallen en waterverontreiniging geen afstemming plaatsgevonden, terwijl is gebleken dat er in gebeurtenissen, betrokken functionarissen en netwerkpartners maar in beperkte mate verschillen zijn. Verder is vastgesteld dat er binnen het scenario waterverontreiniging al meerdere onderverdelingen zijn gemaakt wat betreft bovenstroomse verontreinigingen, kustverontreinigin-gen en verontreinigingen in het havengebied van Rotterdam. Op basis van een aantal alternatie-ven is daarom geconcludeerd dat het probleem van de overlap van de scenario‟s kan worden verholpen door in alle gevallen slechts één scenario in werking te laten treden. Bij een scheeps-ongeval met waterverontreiniging betekent dit dat er een apart subscenario „waterverontreiniging als gevolg van een scheepsongeval‟ wordt toegevoegd aan de reeds bestaande subscenario‟s binnen het scenario waterverontreiniging. Er zijn dan weinig aanpassingen ten opzichte van het huidige calamiteitenbestrijdingsplan nodig, maar er wordt wel voorkomen dat meerdere onderdelen van het calamiteitenbestrijdingsplan tegelijkertijd in werking moeten treden. Verder is het aan te bevelen om het gebruik van infraweb uit te breiden. Veel onderdelen van het calamiteitenbestrijdingsplan zijn hierin al aanwezig, waardoor inpassing van een calamiteitenbestrijdingsmodule in infraweb tot de mogelijkheden behoort. Op deze manier kan de calamiteiten-bestrijding worden gedigitaliseerd en is snel informeren of alarmeren van netwerkpartners moge-lijk. In het algemeen kan over het raakvlak van scenario‟s worden geconcludeerd dat er buiten de scenario‟s scheepsongevallen en waterverontreiniging geen scenario‟s zijn die een duidelijke overlap met elkaar hebben wat betreft de gebeurtenissen. Daarom zullen in die gevallen altijd verschillende activiteiten en netwerkpartners nodig zijn, waardoor een combinatie of aanpassing zoals bij scheepsongevallen en waterverontreiniging niet wenselijk is. Indien verschillende scena-rio‟s tegelijkertijd optreden, moet op basis van de urgentie worden bepaald welk onderdeel van het calamiteitenbestrijdingsplan de prioriteit krijgt. inpassing kwetsbare gebieden Belangrijke factoren die kunnen worden onderscheiden als wordt gekeken naar de kwetsbaarheid van gebieden zijn: natura 200-gebieden, drinkwaterinnamepunten, zwemwater, kunstwerken en locaties die als gevolg van scheepsongevallen in de afgelopen jaren zijn te bestempelen als risicovol. De belangrijkste van de hierboven genoemde criteria zijn in een kaart van kwetsbare ge-bieden weergegeven. In het calamiteitenplan zijn een twintigtal kwetsbare gebieden onderscheiden. Deze hebben in het huidige calamiteitenbestrijdingsplan echter geen plek gekregen en zijn dus ook niet tot op bestrij-dingsniveau uitgewerkt. Het is aan te raden om de kwetsbare gebieden in het calamiteitenbestrij-dingsplan te verwerken door een kaart op te stellen en bij het calamiteitenbestrijdingsplan te voe-gen waarin de locaties van de hulpmiddelen, zoals containers en olieschermen, wordt aangege-ven. Deze locaties moeten dan bij voorkeur in de omgeving van de kwetsbare gebieden worden gekozen, zodat de bestrijding hier snel kan worden opgestart. Daarnaast is aan te bevelen om extra beschermingszones in te stellen ten behoeve van drinkwaterinnamepunten en eventueel ook andere kwetsbare gebieden. Deze zones bepalen of het drinkwaterinnamepunt binnen een bepaalde periode (6 uur) te maken krijgt met de waterverontreiniging en daarmee of er maatregelen ter bescherming gewenst zijn. Verder is het mogelijk om meer specialistische teams op te stellen voor de bestrijding van calamiteiten in kwetsbare gebieden. Deze kunnen dan ondersteuning verlenen aan de meer regionaal geörienteerde districten van de regionale dienst.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Witteveen+Bos
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74811
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page