University of Twente Student Theses

Login

Doorstroming en veiligheid op de N350 : verkenning naar verbeterpunten

Geest, S.A. van der (2008) Doorstroming en veiligheid op de N350 : verkenning naar verbeterpunten.

[img] PDF
1MB
Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:In dit document wordt een verkenning gedaan naar de N350 tussen de A1 en Holten. Vanuit de Dynamische beleidsagenda 2008 van de provincie Overijssel komt naar voren dat er verschillende problemen zijn en kunnen ontstaan op dit wegvak. In dit document wordt onderzocht welke problemen zich voordoen, hoe groot de problemen zijn en wat eventuele oplossingen zijn. Hierbij wordt integraal gewerkt aan een oplossing om zowel de doorstroming als de verkeersveiligheid te bevorderen. De N350 is gelegen tussen Wierden (A35) en de A1 (afrit 27 Markelo/Holten). Het onderzoek is echter beperkt tot het wegvak dat loopt van de A1 tot de rotonde in de Broensweg nabij Holten. In dit gebied doen zich volgens de Dynamische beleidsagenda 2008 verschillende problemen voor: met betrekking tot de verkeersveiligheid, veel ongevallen in de afgelopen jaren met betrekking tot doorstroming met betrekking tot sluipverkeer door de kern van Holten De weg loopt door landschappelijk waardevol gebied, dit zorgt voor een aantal randvoorwaarden bij de ontwikkeling van deze weg. Er moet rekening worden gehouden met: waardevolle natuurgebieden zoals de Holterberg, de Zuurberg en het Borkeld deze zijn vastgelegd in het Streekplan 2000+ en de Ecologische Hoofdstructuur Nederland het waterwingebied ten noorden Holten de recreatiemogelijkheden in het gebied Huidige situatie Uit onderzoek naar de verkeersstromen blijkt dat de weg voornamelijk wordt gebruikt om van en naar Holten en Rijssen te komen. Met behulp van een herkomst-bestemmingsmatrix is er een goed beeld verkregen van de verschillende verkeerstromen op de provinciale wegen. Na correctie komen de gemodelleerde intensiteiten redelijk overeen met de getelde intensiteiten. De getelde intensiteiten zullen gebruikt worden om de doorstroming nu en in de toekomst te voorspellen, hierbij wordt gebruik gemaakt van groeicijfers (uit Nieuw Regionaal Model Oost Nederland). De N350 is een gebiedsontsluitende weg en ook als zodanig ingericht. De weg heeft twee keer één rijstrook en is voorzien van parallelwegen die zorgen voor afwikkeling van het langzaam verkeer en toegang bieden tot de verschillende aanliggende percelen. Op de weg geldt een maximum snelheid van 80 km/uur en er geldt een inhaalverbod. Alle kruispunten van de weg zijn gelijkvloers en ongeregeld uitgevoerd. De op en afritten van de A1 zijn uitgevoerd als ongeregelde T-aansluitingen, hierbij moet het verkeer vanaf de A1 voorrang verlenen aan het doorgaande verkeer op de N350. De N350 is voorzien van aparte opstelstroken voor de linksafgaande richting. Het kruispunt Heideweg/Langstraat – N350 is ingericht als voorrangskruispunt, het is een dubbel kruispunt. Zowel de hoofdweg als de parallelweg zijn voorrangsweg, het overige verkeer moet voorrang verlenen. In de N350 is nabij Holten een afslag opgenomen. Deze afslag is een T-aansluiting, als de hoofdweg wordt gevolgd rijdt men de gemeente Holten binnen. Als je rechtsaf gaat vervolg je de N350 en kom je uit in Rijssen. De T-aansluiting is uitgevoerd met een grote middengeleider en voor linksaf is een aparte uitvoegstrook aangebracht. De mensen die uit de richting Rijssen komen moeten voorrang verlenen aan al het kruisende verkeer. Het kruispunt Kolweg - N350 is het laatste kruispunt in het onderzoeksgebied. Ook dit is een T-aansluiting waarbij de zijweg voorrang moet verlenen aan de hoofdweg. Ook hier is een aparte opstelstrook voor linksaf. Toekomstplannen Rijssen-Holten Voordat de capaciteit kan worden gecontroleerd zal eerst gekeken worden naar welke toekomstplannen de gemeente Rijssen-Holten heeft. Deze toekomstplannen kunnen namelijk van invloed zijn op de vervoersvraag maar ook op het vervoersnetwerk. De belangrijkste toekomstplannen zijn: uitbreiding van de woningbouw met ongeveer 300 woningen, deze worden gerealiseerd in de Kol (inbreidingslocatie) en in de Liesen (uitbreidingslocatie) uitbreiden en verplaatsen van de industrie naar industriegebied de Vletgaarsmaten doorvoeren verkeersstructuurplan Holten fase 1, aanleg Zilverzandtracé, Wansinktracé en verkeersluw inrichten van de Dorpstraat te Holten onderzoeken mogelijkheden Noordelijke Randweg Holten Capaciteitscontrole De capaciteitcontrole is uitgevoerd met behulp van de rekenprogramma’s Omni-X en Capacito. Op de T-aansluiting Oranjestraat Holten – N350 zijn er grote capaciteitsproblemen. De huidige situatie is onvoldoende en in de toekomst zullen de problemen alleen maar verder toenemen. De capaciteitsproblemen ontstaan voornamelijk doordat het verkeer uit de richting Rijssen voorrang moet verlenen aan het kruisend verkeer, hierbij ontstaan lange wachtrijen. De huidige verkeersintensiteiten veroorzaken nauwelijks problemen op de T-aansluitingen bij de op/afritten van de A1 en ook niet op het kruispunt Heideweg/Langstraat – N350. In de toekomst (2020) moet er wel rekening mee worden gehouden dat de T-aansluitingen onvoldoende capaciteit hebben om het verkeer af te wikkelen. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat deze berekeningen zijn gemaakt op basis van telgegevens uit 1998, er is dus een vrij grote onzekerheid. Met de HB-matrix is een schatting gedaan van het sluipverkeer door de kern van Holten. De schatting komt uit op 82 motorvoertuigen per dag. Het sluipverkeer kan worden beperkt door maatregelen op het kruispunt te nemen (bevorderen doorstroming) of door maatregelen in de kern van Holten. Ongevallenanalyse Uit de ongevallenanalyse komt naar voren dat de meeste ongevallen gebeuren door het niet verlenen van voorrang of het niet voldoende afstand houden. Op de T-aansluiting Oranjestraat Holten – N350 gebeuren significant meer ongevallen dan op de andere kruispunten. De kans op een ongeval in de spitsperiode is groter dan de kans op een ongeval voor de rest van de dag. Ook op het kruispunt Heideweg/Langstraat – N350 gebeuren meer ongelukken dan gemiddeld. Alternatieven Voor de T-aansluitingen nabij Holten en de A1 zijn verschillende alternatieven ontwikkeld, die een oplossing zouden kunnen zijn voor de veiligheid en doorstromingsproblemen. Er is gekeken naar de mogelijkheden van rotondes, verkeersregelinstallaties en het wijzigingen van de voorrangssituatie. Met behulp van een Multicriteria-analyse zijn de verschillende alternatieven afgewogen op veiligheid, doorstroming, inpasbaarheid en kosten. Hieruit blijkt dat voor de T-aansluiting Oranjestraat Holten – N350 een rotonde met bypass het beste alternatief is. Voor de T-aansluitingen met de A1 lijkt een enkelstrooksrotonde een goede oplossing. Aanbevelingen De verkenning resulteert in de volgende aanbevelingen Veranderen T-aansluiting Oranjestraat Holten – N350 in een rotonde met bypass. Dit is de beste oplossing voor zowel de doorstroming, de verkeersveiligheid en het beperken van het sluipverkeer. Veranderen belijning kruispunt Heideweg/Langstraat – N350 zodat de voorrangssituatie duidelijker wordt. Afsluiten kruispunt Kolweg Holten – N350, na aanleg van het Zilverzandtracé zijn er voldoende mogelijkheden om dit verkeer via de veiligere parallelweg af te wikkelen. Opnieuw laten uitvoeren van tellingen van de op en afritten met de A1. Op basis van deze nieuwe tellingen kunnen betere voorspellingen worden gedaan van de capaciteitsproblemen in de toekomst. Eventuele oplossing is een enkelstrooksrotonde.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
Provincie Overijssel, Zwolle, The Netherlands
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74814
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page