University of Twente Student Theses

Login

Opleidingskundige condities die de loopbaanontwikkeling van oudere medewerkers bevorderen

Rhebergen, Bertien (1997) Opleidingskundige condities die de loopbaanontwikkeling van oudere medewerkers bevorderen.

[img] PDF
706kB
Abstract:Een aantal ontwikkelingen is voor de opdrachtgever aanleiding geweest om de bijdrage die opleidings- en leeractiviteiten aan loopbaanontwikkeling van ouderen kunnen leveren te herzien. Belangrijke ontwikkelingen zijn de uitdunning van de top, een verplatting van de organisatiestructuur, een toename van het aantal ouderen in de organisatie en een verantwoordelijkheidsverschuiving voor loopbaanontwikkeling van de organisatie naar het individu. Omwille van dit doel is een kwantitatief cross-sectioneel populatie survey-onderzoek uitgevoerd naar percepties van medewerkers. De onderzoeksvraag luidt: 'Welke opleidingskundige condities zijn van invloed op opleidings- en leeractiviteiten ter bevordering van blijvende loopbaanontwikkeling van 35-plussers en wat is de rol van de leidinggevende, de medewerker en de PZ-specialismen 'de loopbaandeskundige' en 'de opleidingskundige' in dit proces?' Gestart is met een literatuurstudie en een nadere kennismaking met de organisatie. Gebleken is dat een aantal condities loopbaanontwikkeling van oudere medewerkers kan bevorderen. Deze opleidingskundige condities, in de vorm van eisen en stimulerende factoren, hebben betrekking op het beleid, het leidinggevend management, de opleidings- en leeractiviteiten, de individuele medewerker en de afdeling Personeelszaken en Management Development. De groepen condities hebben gefungeerd als variabelenblokken, die geoperationaliseerd zijn in items voor een schriftelijke vragenlijst. De vragenlijst is ingevuld door 225 medewerkers. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat relatief jongere medewerkers met een langere diensttijd zich meer gecommiteerd hebben aan het onderzoek. Het (opleidings)beleid blijkt in de optiek van medewerkers in beperkte mate ouderenvriendelijk te zijn. De werkgever is in hoge mate bereid om opleidings- en leeractiviteiten voor oudere personeelsleden te financieren, maar de invulling van het opleidingsbeleid zou inhoudelijk meer toegespitst kunnen worden op specifieke leeftijdsbehoeften van oudere medewerkers. Tevens is gebleken dat het beleid onvoldoende open gecommuniceerd wordt, terwijl van medewerkers wel intern ondernemerschap in de eigen loopbaan verwacht wordt. Medewerkers schrijven zichzelf desalniettemin een behoorlijk actieve rol toe en achten zichzelf in staat om doelgerichte loopbaanacties te nemen. Voor beide aspecten geldt wel dat deze vaardigheden met het toenemen van de leeftijd afnemen. Het leidinggevend management blijkt in vergelijking met andere begeleidende actoren loopbaanontwikkeling het meest te faciliteren en begeleiden, een taak die ook formeel tot de verantwoordelijkheid van het lijnmanagement behoort. Wel blijkt dat contacten en gesprekken over loopbaanontwikkeling met medewerkers minder worden indien zij ouder worden. De adviesorganen 'personeelszaken' en 'de loopbaandeskundige' blijken een onvoldoende ouderenvriendelijk imago hebben. In de optiek van medewerkers gaat van deze afdelingen een weinig stimulerende werking uit. Oudere medewerkers blijken tot op zeer hoge leeftijd te blijven deelnemen aan opleidings- en leeractiviteiten, alhoewel de frequentie afneemt. Veel gehanteerde opleidingsinterventies zijn met name formele opleidingsactiviteiten als cursussen en trainingen. Gebleken is echter dat medewerkers 'leren gerelateerd aan de functie' in het kader van loopbaanontwikkeling belangrijker vinden. De voedingsbodem voor blijvende loopbaanontwikkeling blijkt vanuit het individu bekeken redelijk aanwezig te zijn: de ondervraagden willen graag investeren in de eigen loopbaan en denken dit ook te kunnen, maar worden door de organisatie niet optimaal begeleid in dit proces. Om bovengenoemde bevindingen nader te onderzoeken is een aantal verschillenanalyses uitgevoerd. De factor leeftijd en de lokatie waarop de betrokkenen werkzaam zijn, blijken de grootste invloed te hebben op de percepties van medewerkers inzake opleidings- en leeractiviteiten en loopbaanontwikkeling. Elke lokatie heeft haar eigen sterke kanten, die loopbaanontwikkeling bevorderen. Tevens lijken medewerkers met een leidinggevende functie tevredener te zijn over de loopbaanontwikkeling. Het organisatiedeel waarin de ondervraagden werkzaam zijn en de factor geslacht blijken in mindere mate van invloed te zijn op percepties van medewerkers. Een aantal aanbevelingen is geformuleerd om de discrepanties tussen de huidige en de gewenste situatie te verkleinen. Aandacht voor de beleidsmatige condities behoeft in de optiek van medewerkers de meeste verbetering. Vervolgens vinden de ondervraagden dat de medewerker zelf een belangrijke taak heeft in de verbetering van de huidige situatie. De inspirerende rol van het leidinggevend management wordt reeds ervaren en behoeft de minste verandering. Belangrijke aandachtsgebieden zijn het doen van vervolgonderzoek om een verdere vertaling van de aanbevelingen naar het operationele niveau mogelijk te maken, aandacht voor persoonlijk loopbaanmanagement in het beleid en de dagelijkse werkpraktijk, verbetering van de communicatie over loopbaanontwikkeling met alle betrokken actoren en het werken aan het imago van de afdelingen Personeelszaken en Management Development. Voorwaarden waaronder de aanbevelingen realiseerbaar zijn, zijn commitment van het management, het creëren van draagvlak voor de geopperde maatregelen, het realiseren van een cultuurverandering en het beschikbaar stellen van middelen. Resumerend kan gezegd worden dat de oudere medewerker op basis van het onderzoek kan worden gekarakteriseerd als een loyale, betrokken medewerker. Door de faciliterende rol van de organisatie beter vorm en inhoud te geven kan de opdrachtgever een geweldig potentieel aangeboren, dat op dit moment slechts ten dele wordt benut.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74920
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page