University of Twente Student Theses

Login

Een onderzoek naar de toelaatbare overslagdebieten bij Varik

Hoogeveen, S.J.W. (2018) Een onderzoek naar de toelaatbare overslagdebieten bij Varik.

[img] PDF
2MB
Abstract:Er wordt gesproken van een overschrijding van de uiterste grenstoestand (UGT) wanneer er sprake is van ‘verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers of substantiële economische schade’. Dit is in de nieuwe normeringen voor waterkeringen vastgelegd middels wetten. De bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT), oftewel de situatie wanneer de waterkerende functie nog intact is maar ingrijpen wel geboden is, is daarentegen niet duidelijk geformuleerd in Nederland. Veel waterschappen en veiligheidsregio’s buigen momenteel hun hoofd over dit aspect tijdens het ontwerpproces omdat er geen duidelijke richtlijnen voor zijn. Dit onderzoek levert een bijdrage om deze richtlijnen te verduidelijken. De doelstelling van het onderzoek zal zijn om inzicht te verkrijgen in de BGT, met betrekking tot overslag, gezien de verschillende functies van de dijk bij Varik in acht nemend. Het doel zal ook zijn om een eerste inschatting te maken van hoe deze kwantitatieve bevindingen gegeneraliseerd zouden kunnen worden naar eisen of uitgangspunten voor andere dijken. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat is de bruikbaarheidsgrenstoestand, met betrekking tot overslag, gezien de verschillende functies in het traject tussen TG085 en TG095 bij Varik? Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is er een literatuurstudie uitgevoerd in combinatie met interviews met experts van Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland. Ook is er gebruik gemaakt van het probabilistisch model voor de hydraulische belastingen genaamd Hydra-NL. In dit onderzoek zijn eerst de relevante functies geïdentificeerd. Van deze relevante functies zijn daarna de BGT opgesteld. Vervolgens is er met Hydra-NL nagegaan op wat voor manier er overslag optreedt bij Varik. Uit dit model bleek dat er nagenoeg geen overslag op zal treden bij Varik. Ook bleek uit de resultaten dat er met een eventuele verhoging van het toelaatbaar overslagdebiet bij Varik, tientallen centimeters aan kruinhoogte bespaard kunnen worden. Of deze besparing van de kruinhoogte rendabel is, is zeer locatie specifiek. Daarom moet er op dijkvakniveau en niet op dijktrajectniveau worden gekeken naar het toelaatbare overslagdebiet. Er is niet één lijn te trekken in een algemeen toelaatbaar overslagdebiet, maar dit kan per locatie onderzocht worden aan de hand van een maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA). Voor de toekomst kan er ook geconcludeerd worden dat een verhoging van het toelaatbare overslagdebiet rendabel kan zijn voor specifieke dijken, maar dat de eisen van de BGT niet mogen interfereren met de UGT. De UGT moet altijd de leidende norm zijn bij het dijkontwerp.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Industrial Design BSc (56955)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/75914
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page