University of Twente Student Theses

Login

Een robuust en klimaatbestendig watersysteem binnen bemalingsgebied De Verbetering

Leijsen, S.W. van (2019) Een robuust en klimaatbestendig watersysteem binnen bemalingsgebied De Verbetering.

[img] PDF
6MB
Abstract:Waterschap Noorderzijlvest is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het watersysteem in haar gehele beheergebied. Derhalve is het waterschap ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van maatregelen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW). In het KRW staan voor de KRW-waterlichamen vastgestelde doelstellingen voor de chemische en ecologische waterkwaliteit die gehaald dienen te zijn voor 2027. Eén van deze waterlichamen binnen het beheergebied van het waterschap is het Paterswoldsemeer. Het Paterswoldsemeer voldoet momenteel niet aan de doelstellingen voor ecologische waterkwaliteit. Om de ecologische kwaliteit te verbeteren heeft het waterschap een project opgezet bestaande uit drie deelprojecten. Deelproject 3 ‘Waterafvoer’, is gericht op het op orde krijgen van het hoofdwatersysteem in het gehele bemalingsgebied waarin het Paterswoldsemeer zich bevindt en op het realiseren van een visverbinding van de boezem tot het Paterswoldsemeer. In dit rapport is binnen dit deelproject onderzoek gedaan naar het robuust en toekomstbestendig inrichten van bemalingsgebied De Verbetering tot en met het jaar 2050. Om dit doel te bereiken is het projectgebied geanalyseerd in 2019 en in 2050. In deze inventarisatie zijn de ruimtelijke inrichting, het watersysteem, en de aanwezige stakeholders geanalyseerd. Het relevante beleid voor het onderzoeksgebied is geïnventariseerd en het huidige hoofdwatersysteem is stationair getoetst aan de maatgevende afvoeren in 2019 en 2050, waarbij rekening wordt gehouden met de regionale ontwikkelingen. Uit deze analyse zijn de huidige en verwachte knelpunten voor het watersysteem in kaart gebracht. Om de geïnventariseerde knelpunten in het watersysteem op te lossen en een robuust en toekomstgericht bemalingsgebied te creëren zijn acht alternatieven opgesteld die alle mogelijke oplossingsinrichtingen voor het gebied vertegenwoordigen. Op basis van het beschreven beleid zijn in eerste instantie drie alternatieven afgevallen. De resterende vijf alternatieven zijn in detail uitgewerkt aan de hand van ontwerprichtlijnen voor duikers, stuwen, en watergangen. Zo is een inzicht gecreëerd in de benodigde aanpassingen aan het watersysteem. Vervolgens zijn deze vijf alternatieven geanalyseerd in een kosteneffectiviteitsanalyse. Hierin is per alternatief gekeken naar de benodigde investeringskosten met behulp van de standaardsystematiek voor kostenraming en kengetallen. Ook is gekeken naar de effecten van elk van de voorgestelde alternatieven op haalbaarheid, toekomstgerichtheid, robuustheid, duurzaamheid, onderhoud, veiligheid, en omgeving. Uit de kosteneffectiviteitsanalyse is gebleken dat een alternatief waarbij het huidige gemaal De Verbetering wordt gerenoveerd en vergoot een totale investeringssom van € 8,1 miljoen heeft, maar zeer slecht scoort op toekomstgerichtheid en slecht op robuustheid. Een alternatief waarbij een gemaal nabij een Van Der Valk hotel wordt gerealiseerd en het huidige gemaal De Verbetering wordt gerenoveerd heeft een totale investeringssom van € 8,3 miljoen, maar scoort slecht op omgeving en neutraal op onderhoud. Een alternatief waarbij een gemaal nabij een Van Der Valk hotel wordt gerealiseerd waarbij de waterafvoer van het Paterswoldsemeer naar het gemaal via 2 watergangen verloopt, en gemaal De Verbetering gerenoveerd wordt heeft een totale investeringssom van € 8,3 miljoen, maar scoort neutraal op onderhoud, veiligheid, en omgeving. Een alternatief waarbij een gemaal aan het Omgelegde Eelderdiep wordt geplaatst en het gemaal De Verbetering gerenoveerd wordt heeft een totale investeringssom van € 8,6 miljoen, maar scoort zeer slecht op haalbaarheid en slecht op omgeving. Een alternatief waarbij het gehele bemalingsgebied wordt bemaalt door één gemaal nabij een Van Der Valk hotel heeft een totale investeringssom van € 9,7 miljoen, maar scoort zeer slecht op haalbaarheid en omgeving en slecht op toekomstgerichtheid, robuustheid, en onderhoud. Gebaseerd op de resultaten uit deze studie wordt aanbevolen om de alternatieven ‘Gemaal Van der Valk & Gemaal De Verbetering’ en ‘Gemaal Van Der Valk met 2 afvoerroutes & Gemaal De Verbetering’ in verder detailniveau uit te werken zodat er een definitieve keuze wordt gemaakt welk alternatief het meest gunstig en gewenste resultaat oplevert. Daarnaast worden in de aanbeveling een aantal kanttekeningen toegelicht over de methode die in dit onderzoek is toegepast en de invloed hiervan op de resultaten. Ook zijn er een aantal concrete aandachtspunten genoteerd waarmee rekening gehouden moet worden als men op dit onderzoek wil voortbouwen.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80225
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page