University of Twente Student Theses

Login

De effecten van hevige regenbuien volgens inwoners

Kroep, T.J. (2019) De effecten van hevige regenbuien volgens inwoners.

[img] PDF
1MB
Abstract:Onder meer door de huidige klimaatverandering, groeiende urbanisatie en de verharding in steden, blijft de kans op wateroverlast in een stedelijk gebied in Nederland toe nemen. Om dit te voorkomen moeten er maatregelen genomen worden. Tot een paar jaar geleden richtte het stedelijk waterbeheer zich op het in goede staat houden van de infrastructuur en het naleven van gezette normen voor de afvoer van de riolering. Door een overeenkomst (Bestuursakkoord Water, 2011) tussen overheid, provincies en gemeenten veranderde de visie op dit gebied. De focus kwam door deze overeenkomt meer te liggen op effecten en kostenefficiëntie. RIONED is een organisatie die zich bezig houdt met het verbeteren van het stedelijk waterbeheer. Door het Bestuursakkoord Water na te leven, hopen ze de effecten van hevige regenbuien voor belanghebbenden te verminderen. RIONED heeft een onderzoeksprogramma opgezet om te achterhalen wat de effecten van een hevige regenbui precies zijn en voor wie deze voor het meeste overlast zorgen. Om hier achter te komen wordt een deel van het onderzoeksprogramma gewijd aan effecten van hevige regen die te vinden zijn in berichten in de online media. In dit onderzoek wordt mediaonderzoek gebruikt om de effecten te achterhalen en waar en wanneer deze effecten optreden. Naast het identificeren van deze effecten, is het tweede doel van de studie om de bruikbaarheid van mediaonderzoek om de effecten van hevige regen te analyseren te identificeren De onderzoeksvraag van dit onderzoek is: ‘Welke effecten van extreme regenbuien zijn gerapporteerd in online media door bewoners en hoe kan media onderzoek worden gebruikt om deze effecten te analyseren?’. Met een beantwoording van deze vraag zouden ook de doelen van het onderzoek worden gehaald. Om deze vraag te beantwoorden wordt er een mediaonderzoek uitgevoerd voor de gemeenten Enschede, Arnhem, Zwolle en Molenlanden. Deze gemeenten zijn op voorstel van RIONED gekozen. De onderzoeksmethode bestaat uit het zoeken, het opslaan en het analyseren van berichten op social media en nieuws sites. De social media platformen, die zijn onderzocht tijdens het onderzoek zijn Facebook, Twitter en YouTube. Om uiteindelijk de juiste relevante berichten te vinden en tot de juiste resultaten te komen, is het belangrijk dat de onderzoeksmethode goed is. Er is daarom gekozen om gemeente Enschede te gebruiken als pilot case. Voor gemeente Enschede wordt het hele onderzoek uitgevoerd en de onderzoeksvragen worden alvast geprobeerd te beantwoorden. Tijdens de pilot case werd er vastgesteld welke zoektermen en tijdspanne de meest relevante berichten opleverde, wanneer deze werden ingevuld in de zoekmachines van de mediaplatformen. Ook werd bepaald welke informatie van de berichten nuttig is en moet worden opgeslagen. Ten slotte is er ook bepaald welke resultaten relevant zijn en dus ook voor de andere gemeenten moeten worden achterhaald. De onderzoeksmethode werd gedurende de pilot case steeds bijgesteld, zodat er voor de andere gemeenten met een verfijnde onderzoeksmethode kon worden gewerkt. Met behulp van de verbeterde onderzoeksmethode konden ook de andere gemeenten worden onderzocht. De resultaten bestaan uit het aantal berichten, het soort berichten, de inhoud van de berichten, de relatie tussen de berichten en de bui en de locatie van de berichten. Het aantal berichten was per gemeente verschillend, al was er verschil te zien tussen de stedelijke gemeenten (Enschede, Arnhem en Zwollen) en de landelijke gemeente Molenlanden. Het soort bericht bleek afhankelijk van het mediaplatform, waar het bericht vandaan komt. Vanuit de inhoud van de berichten konden de effecten worden gezien. Het viel op dat bij elke gemeente er over water op straat het meest werd bericht. Hoewel er wel degelijk een relatie was tussen de extremiteit van de buien en het aantal berichten, waren er ook uitschieters bij qua neerslag, die niet veel berichten opleverden. Voor deze buien is geprobeerd een verklaring te zoeken aan de hand van kenmerken en factoren. Als laatste is de locatie van de berichten bepaald. Aangezien de helft van de berichten een goede locatieaanduiding bevat, kon er worden gezien in welke delen van de gemeenten de berichten vandaan kwamen. Na het uitvoeren van dit onderzoek konden er conclusies worden getrokken op basis van de resultaten. Uit de resultaten bleek dat de inhoud en het aantal berichten een indicatie gaven van de effecten van hevige regen. Hoewel er werd vermoed dat de wateroverlast altijd voor berichten zal zorgen, was dit lastig vast te stellen, vanwege het beperkte aantal gemeenten en de kenmerken en factoren die de resultaten beïnvloeden. Wel konden er adviezen worden gegeven over het mediaonderzoek als middel om deze effecten in kaart te brengen. Zo kan er bijvoorbeeld worden geadviseerd mediaonderzoek te gebruiken om de locatie van knelpunten in kaart te brengen of om als indicatie voor regenwateroverlast, wanneer er een hevige regenbui heeft plaatsgevonden. Hierbij moet wel worden gezegd dat het niet is bewezen dat alle hevige regenbuien zorgen voor wateroverlast en dat alle gevallen van wateroverlast zorgen voor berichtgeving.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/80777
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page