University of Twente Student Theses

Login

Onderzoek naar knelpunten bij de uitvoering van de ROM in het TOPGGz centrum Verslaving & LVB binnen Tactus

Korving, F.A.W and Veluwen, M.H. van (2021) Onderzoek naar knelpunten bij de uitvoering van de ROM in het TOPGGz centrum Verslaving & LVB binnen Tactus.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Tactus, een instelling voor verslavingszorg, biedt hoog specialistische zorg aan mensen met een verslaving en een licht verstandelijke beperking (LVB) vanuit het Centrum Verslaving & LVB. Tijdens de behandeling bij Tactus wordt systematische periodieke evaluatie (Routine Outcome Measurement (ROM)) afgenomen. De ROM wordt uitgevoerd door middel van de Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie (MATE), een instrument voor het vaststellen van patiëntkenmerken bij verslaving. De behandeling wordt voor cliënten met een LVB bemoeilijkt door cognitieve en adaptieve beperkingen die de LVB-cliënten ervaren. De ROM is bij LVB nog niet volledig geïmplementeerd en in de praktijk bestaat het idee dat de MATE niet of slechts deels ingevuld wordt. Doel: Het doel van het onderzoek is om een advies uit te brengen over het verbeteren van de implementatie van ROM-afname bij LVB bij het TOPGGz centrum Verslaving & LVB. Het doel wordt behaald door antwoord te geven op de volgende onderzoeksvragen: 1) In hoeverre wordt tijdens de ROM-afname met LVB bij het TopGGz centrum Verslaving & LVB de MATE ingevuld en welke factoren zijn daarop van invloed? 2) Welke knelpunten worden ervaren door de betrokken professionals bij de ROM-afname met LVB bij het TopGGz centrum Verslaving & LVB? 3) Welke verbeteringen voor de knelpunten worden gegeven door de betrokken professionals bij de ROM-afname met LVB bij het TopGGz centrum Verslaving & LVB? Methode: Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Onderzoeksvraag 1 is beantwoord door middel van kwantitatieve data-analyse op data van de MATE-antwoorden en client- en teamgegevens. Daarbij zijn beschrijvende statistiek, univariate testen en een multivariate test uitgevoerd. Onderzoeksvraag 2 en 3 zijn beantwoord door middel van een explorerend kwalitatief onderzoek. Negen semigestructureerde interviews met professionals betrokken bij de ROM-afname bij het TOPGGz centrum Verslaving & LVB werden afgenomen. Resultaten: Een analyse is uitgevoerd op gegevens van 283 cliënten. Hieruit is gebleken dat de MATE gemiddeld voor 39,1 procent wordt ingevuld. Leeftijd van de cliënt en ingeschreven staan voor een behandeling bij het behandelteam Zwolle 2 - Ambulant blijken significante voorspellers voor in hoeverre de MATE is ingevuld. Uit de interviews is gebleken dat professionals de volgende knelpunten ervaren: het maken van aanpassingen aan de ROM voor LVB-cliënten; professionals ervaren ROM als verplichting; professionals hebben ROM niet nodig om te weten hoe het met de cliënt gaat; vragen in de MATE zijn te complex en beperkingen van de LVB-cliënten bemoeilijken de ROM-afname. De professionals gaven de volgende adviezen voor het verbeteren van de knelpunten: aanpassen van de MATE voor LVB-cliënten; houding van de professionals positief veranderen; inzetten van ketenzorgpartners bij de ROM-afname; ROM meer standaardiseren in werkproces. Conclusie: Het uiteindelijke advies voor het verbeteren van de implementatie van de ROM-afname bij LVB-cliënten bij het TOPGGz centrum Verslaving & LVB is het aanpassen van de ROM zodat deze LVB-vriendelijk wordt en de houding van behandelaren ten opzichte van de ROM positief veranderen
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/86600
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page