University of Twente Student Theses

Login

HRM in Agile Teams

Hemmatnia, Ebrahim (2022) HRM in Agile Teams.

[img] PDF
2MB
Abstract:Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op de ICT-afdeling (genoemd Dienstverleningssystemen oftewel DVS) van P-Direkt, een van de Shared Service Organisaties (SSO’s) van het Rijk. Om te kunnen anticiperen op technologische veranderingen heeft P-Direkt Agile werken ingevoerd binnen de afdeling DVS. De teams binnen deze afdeling werken zelforganiserend (Scrum- teams), terwijl de HRM-afdeling op de traditionele wijze opereert. Dat leidt tot een mismatch tussen de huidige HRM-praktijken en de vragen van de zelforgani- serende teams. Hoe kan de HRM-afdeling de medewerkers van de Agile teams van P-Direkt ondersteunen? Om deze vraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen opgesteld: 1. WelkedienstenkrijgenAgileteamsnuaangebodenvandeHRM-afdeling? 2. Welke behoeften ervaren de Agile teams van P-Direkt op het gebied van HRM? 3. het perspectief van de medewerkers in de uitvoe- ring d Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van kwalitatief onderzoek, bestaande uit een casus en interviews. Hierbij werd ingegaan op drie deelonderwerpen: training, beloningen en bonus- sen, en zelforganiserende teams. Het conceptueel model van dit onderzoek hebben de acti- viteiten van Agile teams en de huidige HRM-praktijken samen invloed op het vormen van Agile HRM. Met andere woorden: Agile HRM ontstaat wanneer de HRM-praktijken worden aange- past aan de HRM-behoeftes van Agile teams. Hierbij worden behoeften op de drie eerderge- noemde gebieden onderzocht: Training, Beloningen en Semi-autonome teams. Uit de resultaten van dit onderzoek bleekt dat de HRM-praktijken die de medewerkers ervaren niet helemaal overeenkomen met de HRM-praktijken die P-Direkt voor ogen heeft. Ondanks de ambities omtrent de beoogde HRM-praktijken laten de waarnemingen van de medewerkers zien dat de uitvoering niet helemaal uit de verf komt. De afdeling HRM is bovendien niet goed zichtbaar bij de medewerkers. Op basis van het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen voor P-Direkt geformuleerd. 1. Het wordt aanbevolen dat de HRM-afdeling de medewerkers ondersteunt bij het vin- den en het selecteren van passende opleidingen en de bijbehorende administratieve handelingen uitvoert, zoals de inschrijvingen en eventuele overnachtingen. 2. Het wordt aanbevolen dat HRM een zichtbaarder rol speelt in het uitdelen van belo- ningen, bijvoorbeeld door de kaders van beloning duidelijk te communiceren. Het wordt aanbevolen deze kaders in het komende jaar aan te passen. 3. Er is behoefte aan belonen op een ander niveau, namelijk de mogelijkheid om teams te belonen, dus niet alleen individuen. 4. Er zouden wat betreft beloningen meer bevoegdheden naar de lijnmanager kunnen gaan, om te bepalen welk team welke beloning krijgt. Nu kan de lijnmanager alleen na de goedkeuring van het MT-beloningen uitdelen. de Agile werkwijze is niet duidelijk wat precies de rol van HRM is binnen een Agile organisatie en door wie (HRM-afdeling, lijnmanager of zelforganiserend team) bepaalde taken uitgevoerd Na het implementeren van dienen te worden. De teams zouden bepaalde HRM-praktijken, bijvoorbeeld trainingen en belo- ning, ook zelf kunnen uitvoeren. Om dit probleem binnen P-Direkt te inventariseren, is de volgende hoofdvraag geformuleerd: Welke verbeterpunten zijn nodig vanuit oor de HRM-afdeling? 4 5. HRMendelijnmanagerwordtaanbevolenteregelendatnietalleendeverantwoorde- lijkheden, maar ook de bijbehorende bevoegdheden bij de teams worden gelegd, zo- dat de medewerkers zelf eenvoudige handelingen kunnen verrichten, zoals autorisa- ties en ziekmeldingen. 6. Er wordt aanbevolen ervoor te zorgen dat de formatie van een Scrumteam overeen- komt met de eisen die aan medewerkers worden gesteld om mee te doen aan een Scrumteam. De HRM-afdeling kan hier een rol in spelen door zowel de mindset als opleiding en ervaring van de medewerkers mee te nemen bij het formeren van Scrum- teams. 7. Voor en na het implementeren van Agile werken in alle teams van P-Direkt is inge- voerd, is het noodzakelijk om de meningen van alle teams hierover te onderzoeken. Doel hiervan is om te achterhalen hoe ze voor en na de overal uitvoering van Agile werken de HRM-praktijken hebben ervaren, of overal hetzelfde werd ervaren en wat men kan van elkaar leren voor het aanbrengen van eventuele verbeteringen.
Item Type:Essay (EAPAA)
Clients:
P-Direkt, Den Haag, The Netherlands
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Master Public Management EAPAA (MPM)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/90630
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page