University of Twente Student Theses

Login

Een instrument om het innovatievermogen van STZ-huizen te meten : een kwalitatief onderzoek naar het creëren van een meetinstrument om het innovatievermogen van een grote dienstverlenende organisatie in de quartaire sector in kaart te brengen.

Smit, L.A.M. (2022) Een instrument om het innovatievermogen van STZ-huizen te meten : een kwalitatief onderzoek naar het creëren van een meetinstrument om het innovatievermogen van een grote dienstverlenende organisatie in de quartaire sector in kaart te brengen.

[img] PDF
1MB
Abstract:De nog altijd toenemende zorgvraag als gevolg van vergrijzing, de stijgende zorgkosten en het zorgpersoneelstekort stellen de gezondheidszorg voor enorme uitdagingen. Innovatie lijkt één van de uitkomsten te bieden voor het aanpakken van deze zorguitdagingen (1,2)Ook Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) erkent het belang van innovatie. Momenteel is er weinig betrokkenheid van de werkvloermedewerkers bij de innovatieprocessen die plaatsvinden in de STZ-huizen. Een meetinstrument ontwikkelen voor innovatievermogen zou STZ-huizen kunnen helpen inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken omtrent innovatie. De focus van dit meetinstrument voor innovatievermogen zou het innovatief werkgedrag van de medewerkers moeten zijn. Om erachter te komen hoe dit meetinstrument eruit zou moeten te komen zien, is dit onderzoek uitgezet. Op basis hiervan is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kan een instrument worden ontwikkeld dat het innovatievermogen van STZ-huizen meet?” Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Allereerst is er literatuuronderzoek uitgevoerd om de componenten van innovatievermogen te identificeren. Er is gebruik gemaakt van het model van determinanten voor innovatievermogen van De Jong en Brouwer (3). Vervolgens is gebruik gemaakt van het model van Boateng et al. bij het ontwikkelen van het meetinstrument (4) De eerste vijf fasen uit dit model zijn uitgevoerd. Allereerst vond de itemgeneratie plaats. Dit is gevolgd door het pre-testen van de opgestelde enquête onder innovatieteamleden van verschillende STZ-huizen. Vijf respondenten zijn aansluitend geïnterviewd. Met hen, de experts op het gebied van innovatie binnen STZ-huizen, heeft een evaluatie van de enquête plaatsgevonden. Hierna is de enquête geoptimaliseerd aan de hand van de aanbevelingen van de experts. Vervolgens is een pilotstudie van de geoptimaliseerde enquête uitgevoerd onder medewerkers van STZ-huizen. De voornaamste bevinding was dat innovaties binnen STZ enkel gedaan worden in het belang van de patiënt. De focus ligt op de patiënt en daarom is patiëntgerichtheid als belangrijke component van innovatievermogen bevonden. Een andere belangrijke bevinding is dat veel medewerkers het innovatieteam van het desbetreffende STZ-huis niet weten te vinden. Ook werden enkele suggesties gedaan over het gebruiksgemak van de enquête. Er zijn, naar aanleiding van de interviews, enkele items toegevoegd over de patiëntgerichtheid, het innovatieteam en de innovatiechallenge. Uit de pilotstudie onder zeven medewerkers is gebleken dat enkele items als onduidelijk werden ervaren. Het meetinstrument dient jaarlijks ingezet te worden binnen de STZ-huizen. Het innovatievermogen zal gemeten worden door het instrument uit te zetten onder medewerkers. Uit de analyse van de data zal blijken op welke determinanten het STZ-huis goed scoort, maar ook waar verbetering gedaan kan worden. Op deze manier zijn er specifieke aanknooppunten voor verbetering. Het STZ-huis kan zo gerichte verbeteringen doorvoeren. Dit resulteert in een vergroot innovatievermogen en hiermee dus ook hogere innovatieprestaties. Het meetinstrument voor innovatievermogen van een STZ-huis moet, naast de gevonden determinanten uit de literatuur, ook items bevatten over patiëntgerichtheid en innovatieteams. Wanneer deze componenten worden opgenomen in het meetinstrument, zal het meetinstrument het innovatievermogen dekken.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/91536
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page