University of Twente Student Theses

Login

Externe validiteit PREM vragenlijst : een kwalitatief onderzoek naar de externe validiteit van de PREM vragenlijst binnen het domein gedeelde besluitvorming bij slokdarmkankerpatiënten in het ZGT

Terlouw, R.T.E. (2023) Externe validiteit PREM vragenlijst : een kwalitatief onderzoek naar de externe validiteit van de PREM vragenlijst binnen het domein gedeelde besluitvorming bij slokdarmkankerpatiënten in het ZGT.

[img] PDF
1MB
Abstract:Achtergrond: Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) is gespecialiseerd in de operatieve behandeling van slokdarmkanker. Het ZGT wil de kwaliteit van zorg voor deze patiënten borgen en verbeteren. Een middel hiervoor, is het afnemen van Patient Reported Experience Measurement (PREM) vragenlijsten. Uit de analyse van deze vragenlijst die is opgesteld door de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten (NFK), blijkt dat het domein samen beslissen mogelijk achterblijft. Echter zijn er binnen de onderzoeksgroep twijfels over de validiteit van de vragenlijst. Het doel van het onderzoek is om de externe validiteit van de PREM vragenlijst die binnen het ZGT wordt afgenomen te bepalen en daarbij de noodzaak voor het ontwikkelen van een gerichtere PREM vragenlijst vast te stellen. De volgende onderzoeksvraag is vastgesteld: Wat is de externe validiteit van de vragenlijst binnen het domein samen beslissen? Methode: Binnen dit kwalitatieve onderzoek zijn think-aloud interviews afgenomen, waarbij de patiënt de PREM vragenlijst hardop afneemt. Na afloop zijn er vervolgvragen gesteld aan de hand van een semigestructureerd interviewschema. De interviews zijn getranscribeerd met behulp van het programma Amberscript en zijn zowel inductief als deductief gecodeerd met Atlas. De vier deductieve categorieën zijn: interpretatie van de vraag; begrijpelijkheid van de taal; verwarrende formuleringen of dubbelzinnigheid en relevantie van de vraag. De verzamelde gegevens zijn geanonimiseerd en opgeslagen binnen een beveiligde omgeving binnen het ZGT en op de P-schijf binnen de Universiteit Twente. Resultaten: Acht slokdarmkankerpatiënten hebben deelgenomen aan het onderzoek. Uit de interviews bleek dat vraag 1 verkeerd geïnterpreteerd werd door de patiënten door een verwarrende formulering. Patiënten interpreteerden vraag 2 verkeerd door de verwarrende formulering 'en/ of worden' en gaven aan de vraag niet relevant te vinden voor hun zorgproces. Vier van de acht patiënten interpreteren vraag 3 in de verkeerde context en geven daarom onjuist antwoord op de vraag. Uit vraag 6 bleek dat een behandeling met doel op genezen voor patiënten de enige mogelijkheid was en daarom de vraag niet relevant was voor hun aandoening en de behandeling hiervan. De interpretatie en relevantie van vraag 7 voldeden niet aan de norm, veel patiënten gaven aan niet te herinneren of te weinig context rondom de vraag te hebben om te beantwoorden of dit besproken is, maar ze hadden het ook niet gemist. Tot slot heeft vraag 8 een misleidende vraagstelling waardoor de vraag onjuist geïnterpreteerd werd. Patiënten interpreteerden de vraag als dat ze tevreden waren over de hulp die ze hebben ontvangen tijdens het gehele zorgproces in plaats van tevredenheid over de ontvangen hulp tijdens de keuze van de behandeling. Door deze onjuiste interpretatie is het lastig om de relevantie van de vraag te beoordelen. Uit de inductieve codes zijn resultaten gevonden in de volgende categorieën: aansluiting op het zorgproces; aanpassingen op de vragenlijst: antwoordopties; en consistentie van de reactie. Discussie en conclusie: De PREM vragenlijst scoort binnen het domein samen beslissen bij zes van de acht vragen onder de norm. De opgesteld norm was: "De vraag is niet externe valide wanneer 1 of meer patiënten in een categorie onvoldoende scoort, of wanneer 3 of meer patiënten ontwikkelend scoren" De noodzaak om een gerichtere PREM vragenlijst te ontwikkelen is aanwezig. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren binnen gedeelde besluitvorming zijn er aanbevelingen gedaan om de vragen beter te laten aansluiten op het zorgproces van de slokdarmkankerpatiënt. Daarnaast wordt aanbevolen om in verder onderzoek: een nieuwe onderzoeksopzet te gebruiken met een grotere onderzoekspopulatie; de gehele PREM vragenlijst te onderzoeken op haar externe validiteit; en de nieuwe vragenlijst te valideren.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:TNW: Science and Technology
Programme:Health Sciences BSc (56553)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/95452
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page