University of Twente Student Theses

Login

Participatieniveaus in Twentse gemeenten

Boertien, Michael (2023) Participatieniveaus in Twentse gemeenten.

[img] PDF
668kB
Abstract:Participatie wordt steeds belangrijker bij de vorming en uitvoering van beleid. Overheden struikelen over de vraag hoe ze inwoners goed en succesvol kunnen betrekken bij de vorming en de uitvoering van beleid. Met dit onderzoek is geprobeerd te achterhalen hoe Twentse gemeenten inwoners bij de vorming en de uitvoering van beleid betrekken en wat de invloed van inwoners binnen de verschillende beleidsfasen is. Daarnaast is tijdens dit onderzoek onderzocht wat de verklarende factoren zijn achter de gekozen manier van werken door de gemeenten. De probleemstelling van dit onderzoek is ‘’welke participatieniveaus worden in Twentse gemeenten gehanteerd bij projecten uit de fysieke leefomgeving en welke factoren beïnvloeden deze keuze?’’ Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Welke participatieniveaus hanteren Twentse gemeenten bij projecten in de fysieke leefomgeving? 2. Welke factoren beïnvloeden de participatieniveaus die Twentse gemeenten hanteren bij projecten in de fysieke leefomgeving? De eerste onderzoeksvraag is beantwoord door interviews af te nemen met ambtenaren en actieve inwoners uit de verschillende Twente gemeenten. In totaal zijn tien ambtenaren uit tien verschillende Twentse gemeenten geïnterviewd en hebben zes interviews met actieve inwoners uit verschillende Twentse gemeenten plaatsgevonden. Deze interviews zijn vervolgens getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd om het gehanteerde participatieniveau dat tijdens het onderzochte participatieproject te kunnen achterhalen. Ten slotte is de tweede onderzoeksvraag beantwoord door de afgenomen interviews te analyseren op factoren die de keuze ten aanzien van het participatieniveau en daarmee de manier van werken door de gemeente tijdens het onderzochte participatieproject hebben beïnvloed. De onderzochte participatieprojecten in de Twentse gemeenten vertonen kenmerken die passen binnen de participatieniveaus van participatief/adviseur en delegerend/meebeslisser. De onderzochte participatieprojecten kenden openheid, waardoor iedereen een mening kon vormen over het onderwerp. Debatteren kon volledig of gedeeltelijk tussen inwoners of tussen de gemeente en inwoners plaatsvinden. De functie en de bevoegdheden van de Twentse gemeenten zorgen ervoor dat er geen sprake was van gelijkwaardigheid tussen inwoners en de gemeenten. Dit kwam onder andere doordat in alle onderzochte participatieprojecten de gemeente de randvoorwaarden heeft bepaald. Inwoners mochten veel al meedenken over oplossingen, en soms hebben inwoners het beleidsprobleem gedefinieerd, maar de input die kon worden gegeven was vooral van raadgevende aard. Hierdoor bepaalde de gemeente uiteindelijk welke input werd meegenomen in het eindproduct. Inwoners werden in alle participatieprojecten tijdens de beleidsfase van beleidsvoorbereiding gevraagd om mee te denken. Enkele gemeenten namen inwoners mee in de opinievorming en in de beleidsfasen van de agendavorming en de beleidsbepaling. Verklaringen voor de hiervoor beschreven participatieniveaus lopen uiteen. Sommige gemeenten geven aan dat ze aan het experimenteren zijn en vooruit willen lopen op de nieuwe omgevingswet. Daarnaast spelen eerdere ervaringen een rol. Gemeenten hebben geleerd dat inwoners het liefst meedenken met concrete zaken en graag sturing krijgen. Gemeenten geven ook aan dat door de manier van hoe hun werken sturing kan worden gegeven aan de participatie. Daarnaast worden initiatieven ingezet door gemeenten, omdat het eindproduct moet voldoen aan de wensen van de inwoners. Het is daarbij voor de gemeente van belang dat het niet als een product van de gemeente wordt gezien, maar als een product dat gevormd is door en voor inwoners. Tevens vinden gemeenten het belangrijk dat verschillende groepen mensen aan het woord komen. Specifiek wordt verwezen naar minder mondige groepen mensen. Zij moeten ook een kans krijgen om hun mening te kunnen geven.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:01 general works
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/96255
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page