University of Twente Student Theses

Login

Continue verbetering bij TurboCare B.V.: onderzoek naar het laten functioneren van het verbeterteam

Post, H.W. (2008) Continue verbetering bij TurboCare B.V.: onderzoek naar het laten functioneren van het verbeterteam.

Full text not available from this repository.

Full Text Status:Access to this publication is restricted
Abstract:Aanleiding: TurboCare B.V. is begin 2007 opgericht en verleent service aan industriële turbomachines. Op dit moment is TurboCare B.V. bezig met het verkrijgen van het ISO 9001:2001 certificaat, vanwege de vraag vanuit de klant en de wens vanuit TurboCare B.V. zelf om de kwaliteit te waarborgen en te verbeteren. Om dit certificaat te verkrijgen dient er een Kwaliteit Management Systeem opgezet te worden. Onderdeel van dit Kwaliteit Management Systeem is continue verbetering. Naar aanleiding hiervan is er een onderzoek gedaan naar continue verbetering om de problemen van continue verbetering bij TurboCare B.V. in kaart te brengen. Uit interviews met de werknemers komt naar voren dat continue verbetering te weinig wordt gerealiseerd. Het niet optimaal functioneren van een groep medewerkers die gezamenlijk werken aan verbeteringen blijkt de grootste oorzaak te zijn waarom continue verbetering te weinig wordt gerealiseerd bij TurboCare B.V. Door het niet functioneren van deze groep medewerkers, die in dit onderzoek worden aangeduid als het verbeterteam, is de aangebrachte structuur tussen de operationele werkzaamheden en de verbeteractiviteiten weggevallen. Doel van het onderzoek is het laten functioneren van het verbeterteam. De daarbij geformuleerde probleemstelling is: Waarom verloopt het werken in een groep van werknemers aan verbeteringen niet optimaal? Om antwoord te geven op de probleemstelling zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 1. Wat zijn de criteria voor het functioneren van een verbeterteam? 2. Hoe functioneert het team in de huidige situatie op de gestelde criteria? 3. Welke aanpassingen zijn er nodig om het verbeterteam te laten functioneren? Er is een explorerende casus studie gehouden. De criteria zijn opgesteld door middel van een literatuuronderzoek over continue verbetering en verbeterteams. Het functioneren van het verbeterteam is bepaald door een desk research, waarbij de informatie uit de interviews en enquête is gehaald. Overige informatie is verkregen door een veldonderzoek waarbij er gesprekken met de teamleden zijn gehouden tijdens de operationele werkzaamheden en het observeren van de werknemers tijdens de operationele werkzaamheden, vergaderingen en een safetea meeting. Aanpassingen Het onderzoek heeft de volgende aanpassingen opgeleverd die noodzakelijk zijn om het verbeterteam te laten functioneren: · Management moet de missie van TurboCare B.V., het doel van het team en de afbakening van het team aangeven. · Teamleden moeten in samenwerking met het management de tactische en operationele doelen van TurboCare B.V., het doel van het team en de afbakening van het team definiëren, formuleren en noteren. · Bij het identificeren en uitvoeren van verbeteringen moeten de teamleden verbetermethoden gebruiken. · Prioriteit van verbeteringen bepalen aan de hand van, resultaat op bedrijfsprestaties, relatie operationele werkzaamheden teamleden, rendabelheid, tijdsduur en urgentie. · Management moet toezicht houden op het behalen van doelen en deadlines. · Het team moet begeleiding krijgen in de vorm van een coach. · Er moeten communicatie middelen worden opgezet over continue verbetering. Motivatie Het verbeterteam heeft richting nodig om verbeteringen te kunnen selecteren die in het belang zijn van TurboCare B.V. Management heeft hierbij de rol deze richting aan te geven door de missie van TCBV aan de teamleden over te brengen en welke rol het verbeterteam hierbij speelt. De teamleden moeten dit vervolgens concretiseren door samen met het management de tactische en operationele doelen van TurboCare B.V. te definiëren. Ook moet de afbakening van het team worden vastgesteld, zodat het verbeterteam kan werken aan verbeteringen die binnen de beslissingsbevoegdheid van het team valt. 3 Deze 3 punten moeten door de teamleden in overleg met het management helder en duidelijk worden geformuleerd en genoteerd, zodat elke werknemer bij TurboCare B.V. hier toegang tot heeft. Bij het identificeren en uitvoeren van de verbeteringen moet er gebruik worden gemaakt van verbetermethoden. Hierdoor komt er meer structuur, worden de verbeteringen correct gedefinieerd en afgebakend en worden er betere oplossingen geformuleerd. Bij het bepalen van de prioriteit van een verbetering moet er rekening worden gehouden met een aantal criteria. De verbetering moet (positief) resultaat hebben op de bedrijfsprestaties van TurboCare B.V. De verbetering moet een relatie hebben met de operationele werkzaamheden van de teamleden. De teamleden merken hierdoor het nut van verbeteren en worden gemotiveerder om te werken aan verbeteringen. De baten van een verbetering moeten opwegen tegen de kosten met andere woorden de verbetering moet rendabel zijn. Het uitvoeren en invoeren van een verbetering moet op korte termijn realiseerbaar zijn. Dit stimuleert de teamleden om te verbeteren, omdat er resultaten worden geboekt. Bij het bepalen van de prioriteit van verbeteringen moeten de vruchten die het makkelijkste te plukken zijn worden geselecteerd. Tot slot moet er bij het opstellen van prioriteiten worden gekeken naar de urgentie van verbeteringen. Per slot van rekening zijn sommige kwesties noodzakelijk voor TurboCare B.V. om te realiseren met als voorbeeld het behalen van het Kwaliteit Management Systeem. Het management moet toezicht houden op de opgestelde tijdsplanning en controleren of de doelen en deadlines worden gehaald. Hiermee moet de voortgang van het verbeterproces worden gewaarborgd. Het team moet begeleiding krijgen met als voornaamste doel het begeleiden van de werkwijze van het team. Omdat het op dit moment waarschijnlijk niet haalbaar is om een fulltime coach aan te wijzen is het advies om de taken van de coach te verdelen. Dit moet gebeuren in overleg met alle betrokkenen en wederom helder en duidelijk gedefinieerd, geformuleerd en genoteerd worden. Tot slot moet er een cultuur worden gecreëerd waarin continu verbeteren wordt gestimuleerd. Het creëren van een formele communicatie structuur beoogt dit te bereiken door ook de informele communicatie over continue verbetering te stimuleren. Om ervoor te zorgen dat het verbeterteam een succesvolle herstart maakt is het implementatie traject aan de hand van Tuckerman´s model voor teamontwikkeling opgesteld. Met behulp van dit model moet er worden.
Item Type:Essay (Bachelor)
Clients:
TurboCare
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:85 business administration, organizational science
Programme:Industrial Engineering and Management BSc (56994)
Link to this item:http://purl.utwente.nl/essays/59178
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page