University of Twente Student Theses

Login

Zijn we (goed) in beeld? : een onderzoek naar imago en schoolkeuzemotieven

Bouwhuis, E.J.A. (2006) Zijn we (goed) in beeld? : een onderzoek naar imago en schoolkeuzemotieven.

[img] PDF
1MB
Abstract:Dit rapport beschrijft een onderzoek naar schoolkeuzemotieven en het imago van christelijke scholengemeenschap Reggesteyn. Reggesteyn is gehuisvest in drie vestigingen. Twee in Nijverdal en één in Rijssen. Aan de hand van een schriftelijke vragenlijst is onderzocht wat het imago van Reggesteyn is bij het basisonderwijs (leerkrachten van groep acht en basisschooldirecteuren), leerlingen van groep acht en hun ouders. Ook is onderzocht welke schoolkeuzemotieven voor leerlingen en ouders een belangrijke rol spelen bij het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs. Om het imago van Reggesteyn bij het basisonderwijs te achterhalen zijn alle 79 basisscholen in de voedingsgebieden van Nijverdal en Rijssen benaderd. In totaal vulden 45 leerkrachten en basisschooldirecteuren van 31 verschillende basisscholen een vragenlijst in. Aan de hand van de spinnenwebmethode zijn intern de acht belangrijkste kernwaarden (zorg, uitdaging, toekomstperspectief, maatschappelijk betrokken, goed onderwijs, respect, veilig en christelijk) van Reggesteyn bepaald. Deze zijn gebruikt als input voor de vragenlijsten. Het basisonderwijs is van mening dat Reggesteyn op deze kernwaarden voldoende tot goed scoort. Het basisonderwijs hecht zelf de meeste waarde aan de kernwaarden 'zorg', 'veiligheid' en 'respect'. Het imago is ook onderzocht met behulp van het corporate-imagemeetmodel waarmee de primaire impressie, bekendheid, perceptie, preferentie en positie van Reggesteyn zijn onderzocht. Het basisonderwijs ziet Reggesteyn als een christelijke school die open staat voor dialoog, goed aansluit op het basisonderwijs, een goed lopende organisatie die uitdagingen durft aan te gaan en 'persoonlijk' is. De bekendheid met Reggesteyn blijkt sterk voedingsgebiedafhankelijk. Daarom is bij de interpretatie van de resultaten - waar nodig - zoveel mogelijk onderscheid gemaakt tussen de mening van respondenten uit het voedingsgebied van Nijverdal en Rijssen. Respondenten uit Nijverdal denken bij Reggesteyn vooral aan het doorverwijzen van leerlingen, de grote omvang van de school en de prettige samenwerking. Respondenten uit Rijssen denken vooral aan de mooie nieuwe locatie, de christelijke signatuur en de goede samenwerking. Reggesteyn kan zich nog beter profileren op de doelstellingen van het onderwijs, met name op het gebied van de ontwikkeling van leerlingen. Van de drie vestigingen beoordelen de respondenten de vestiging Rijssen het meest positief, gevolgd door de vestiging Noetselerbergweg. De vestiging Willem de Clerqstraat volgt als derde en wordt gematigd positief beoordeeld. Met betrekking tot het doorverwijzen van leerlingen heeft Reggesteyn vanwege de christelijke signatuur vooral een positieve positie bij het protestants-christelijke basisonderwijs. Het openbare en het rooms-katholieke onderwijs hebben bij het doorverwijzen van leerlingen niet eenduidig een duidelijke voorkeur of afkeer. Reformatorische scholen geven bij het doorverwijzen van leerlingen duidelijk een andere school de voorkeur. Verder is aan de hand een groot aantal stellingen, verdeeld over zeven constructren, gemeten hoe het basisonderwijs over Reggesteyn denkt. De gebruikte constructen zijn: 'pedagogisch-didactisch', 'vakinhoudelijk', 'relatie tot leerlingen', 'schoolmanagement', 'relatie tot ouders van leerlingen', 'samenwerking met Reggesteyn' en 'communicatie en voorlichting'. Op een 5-puntsschaal hebben respondenten aangegeven in hoeverre zij het met de verschillende stellingen eens zijn. Uit het onderzoek blijkt dat respondenten uit het basisonderwijs Reggesteyn positief beoordelen met betrekking tot de relaties en communicatie die de school heeft met leerlingen, ouders van leerlingen en basisscholen. Ook de kwaliteit en organisatie van het onderwijs worden als positief ervaren. Op het gebied van schoolmanagement behoeft de informatievoorziening over oud-leerlingen in Rijssen extra aandacht. Om het imago van Reggesteyn en de belangrijkste schoolkeuzemotieven te kunnen achterhalen bij leerlingen van groep acht en hun ouders zijn ouders en leerlingen uit Nijverdal en Rijssen benaderd. In totaal hebben 117 leerlingen en 115 ouders een vragenlijst ingevuld. In de literatuur zijn mogelijke schoolkeuzemotieven opgespoord en voorgelegd aan de respondenten. Het belang van de verschillende schoolkeuzemotieven is gemeten aan de hand van een 5-puntsschaal. Bij de schoolkeuze vinden ouders en leerlingen het erg belangrijk dat het een school is waar het kind zelf graag naar toe wil, er aandacht is voor kinderen met verschillende behoeften en dat kwaliteit van het gebouw en de leermiddelen in orde zijn. Verder zijn ook de doelstellingen van het onderwijs belangrijk. Sport is vooral voor kinderen een belangrijk schoolkeuzemotief. Ouders in Rijssen hechten meer waarde aan geloof en cultuur dan ouders uit Nijverdal. Voor ouders fungeren leerkrachten uit het basisonderwijs als belangrijkste intermediair. Voor leerlingen zijn zowel ouders als leerkrachten een belangrijke intermediair. Het imago van Reggesteyn is ook bij leerlingen en ouders onderzocht aan de hand van het corporate-imagemeetmodel. Reggesteyn heeft een grote bekendheid onder ouders en leerlingen in zowel Nijverdal als Rijssen. De school staat bij leerlingen van groep acht en hun ouders vooral bekend als een school voor voortgezet onderwijs met een grote omvang. Ouders zien Reggesteyn als een kwalitatief goede school en een school waar men prettig met elkaar omgaat. In Rijssen staat Reggesteyn ook duidelijk bekend als een christelijke school. Opvallend is dat vooral ouders positieve associaties met het nieuwe schoolgebouw in Rijssen hebben, terwijl het gebouw bij leerlingen ook negatieve associaties oproept. Leerlingen en ouders zien Reggesteyn verder als een tamelijk leuke school, waarover men zowel positieve als negatieve verhalen hoort. Ouders zijn erg tevreden over de voorlichtingsavond op basisscholen en over het informatieboekje 'kennismaken met Reggesteyn'. Over het open huis en de website zijn ouders en leerlingen redelijk tevreden. Het open huis wordt goed bezocht, maar de website niet. Vooral de site voldoet nog niet geheel aan de behoeften die de doelgroepen hebben op het gebied van actuele ontwikkelingen rondom Reggesteyn en doelgroepgerichte informatie. Verder is er, wanneer kinderen besloten hebben naar Reggesteyn te gaan, behoefte aan praktische informatie. Om na te gaan of het imago invloed heeft op de schoolkeuze is onderscheid gemaakt tussen twee groepen respondenten. Eén groep die wel voor Reggesteyn kiest en een groep die voor een andere school kiest. Ouders en leerlingen die wel voor Reggesteyn kiezen hebben een positiever beeld van de school dan respondenten die niet voor Reggesteyn kiezen. Het imago is hier direct van invloed op de schoolkeuze. Opvallend is dat het open huis, dat als enige communicatiemiddel duidelijke verschillen vertoont tussen beide groepen. Leerlingen en ouders van leerlingen die voor Reggesteyn kozen, beoordelen het open huis positiever dan andere respondenten. Ook het basisonderwijs hecht bij het doorverwijzen van leerlingen veel waarde aan het imago van de school voor voortgezet onderwijs. Het imago is daarom ook indirect van invloed op de schoolkeuze. Het basisonderwijs vervult immers een belangrijke rol als intermediair. Tot slot wordt aanbevolen om in de verschillende communicatiemiddelen de belangrijkste schoolkeuzemotieven goed te benadrukken, meer praktische, actuele en doelgroepgerichte informatie te communiceren en kleinschaligheid binnen de vestigingen te benadrukken. Met betrekking tot het basisonderwijs wordt aangeraden het rooms-katholieke en openbare basisonderwijs meer bij Reggesteyn te betrekken, ‘doorverwijzers’ beter te informeren met betrekking tot de doelstellingen van het onderwijs en de uitwisseling van gegevens over oud-leerlingen te analyseren en waar nodig te verbeteren.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:05 communication studies
Programme:Communication Studies MSc (60713)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/57662
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page