University of Twente Student Theses

Login

De invloed van subsidie op transportondernemingen

Ende, Eugenie van der (2009) De invloed van subsidie op transportondernemingen.

[img] PDF
347kB
Abstract:Dit onderzoek gaat over de invloed van subsidie op bedrijven. Aangezien niet alle bedrijven onderzocht kunnen worden, zijn er criteria opgesteld om het onderzoeksdomein af te bakenen. Dit onderzoek is daarnaast een oriënterend onderzoek, omdat over dit onderwerp nog niet veel bekend is. De geformuleerde onderzoeksvraag is: In welke mate hebben verschillende soorten subsidies invloed op het beleid van transportbedrijven? In de onderzoeksvraag zitten drie belangrijke concepten subsidie, beleid en invloed. Voor het onderzoek is het van belang deze concepten verder uit te werken. Subsidie is volgens art. 4:21 lid 1 Awb “een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.” Subsidie is een instrument met als doel het gedrag van mensen te beïnvloeden door financiële consequenties aan keuzes te verbinden. In sommige gevallen is het beoogde wenselijke gedrag ook daadwerkelijk de uitkomst van de verstrekte subsidie, in andere gevallen is de uitkomst van subsidies onvoldoende of geheel onbekend. Er zijn allerlei vormen van subsidies, maar binnen de transportsector zijn vooral de investerings- en projectsubsidies belangrijk. Het tweede concept dat wordt behandeld is het beleid van bedrijven. Het beleid kan gezien worden als alle strategische, tactische en operationele plannen van het bedrijf. Deze plannen hebben een verschillende tijdsspanne en gedetailleerdheid. Bij het maken van een strategie heeft men allereerst te maken met invloeden uit de omgeving en de visie van het management. Verder heeft men te maken met de hulpbronnen die het bedrijf zelf heeft. Al deze elementen scheppen de randvoorwaarden van een strategie. Door verschillende methoden kunnen strategische opties binnen de randvoorwaarden in kaart worden gebracht en geëvalueerd. De beste strategie blijft over en wordt geïmplementeerd in het bedrijf. Bij de totstandkoming van een strategie, speelt subsidie geen duidelijke rol. Uit onderzoek van andere instanties naar de investeringsubsidies blijkt dat het ontvangen van geld geen doorslaggevend argument is om subsidie aan te vragen. In het algemeen kan subsidie altijd een rol spelen bij financiële analyses van bedrijven. Invloed is B iets laten doen, wat hij normaal niet zou doen, omdat A het heeft gezegd. De omgeving heeft veel invloed op een bedrijf, omdat zij de (on)mogelijkheden van het bedrijf bepaald. In deze omgeving zit ook de overheid, in de rol van wetgever. Met betrekking tot subsidies spelen voorwaarden en controles factoren van belang. Het lijkt er niet op dat de subsidies van de overheid veel invloed hebben op de transportwereld. De invloed van de overheid op de transportsector is opgedeeld in vier hypotheses die tijdens het onderzoek zijn getoetst. In het empirische gedeelte zijn de verschillende soorten subsidies met elkaar vergeleken. Daarna worden de telefonische interviews, die met 13 bedrijven zijn gehouden, besproken. De antwoorden van de interviews zijn vervolgens vergeleken met de verschillen van de subsidiesoorten. Ook zijn de antwoorden uit de interviews vergeleken met de hypotheses. Uit het onderzoek komt naar voren dat de onderzochte investerings- en projectsubsidies veel van elkaar verschillen, maar de antwoorden van de verschillende respondenten komen op hetzelfde neer. Subsidie blijkt het keuzegedrag van ondernemers niet te beïnvloeden, subsidie speelt voor bedrijven ook geen beslissende rol bij keuzes. De voorwaarden en controles van subsidies hebben geen invloed op de bedrijven, zij hebben echter wel voor een neveneffect gezorgd bij de projectsubsidie, namelijk meer administratielast.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:88 social and public administration
Programme:Public Administration MSc (60020)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/60226
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page