University of Twente Student Theses

Login

Professionele ontwikkeling van docenten middels deelname aan een datateam “Een onderzoek naar de effecten van deelname aan een datateam op de professionele ontwikkeling van docenten in het speciaal onderwijs”.

Schiphauwer, Marleen (2012) Professionele ontwikkeling van docenten middels deelname aan een datateam “Een onderzoek naar de effecten van deelname aan een datateam op de professionele ontwikkeling van docenten in het speciaal onderwijs”.

[img] PDF
294kB
Abstract:In dit onderzoek staat de wijze waarop deelname aan een datateam kan bijdragen aan de professionele ontwikkeling van docenten in opbrengstgericht werken centraal. Opbrengstgericht werken is van belang binnen scholen, omdat het lijkt te leiden tot verbetering van leerling-resultaten (McNaughton, Lai & Hsiao, in press; Carlson, Borman & Robinson, 2011). Om opbrengstgericht te kunnen werken, dienen leerkrachten echter over specifieke kennis, vaardigheden en attitude te beschikken. Vooralsnog lijken leerkrachten onvoldoende kennis en vaardigheden in huis te hebben. Ook hebben zij niet de juiste attitude om data op systematische wijze in te zetten binnen de school ter bevordering van de leerling-resultaten. Gevolg hiervan is dat Nederlandse scholen data onvoldoende inzetten binnen de school. Professionalisering van leerkrachten in opbrengstgericht werken is daarom noodzakelijk. Een effectieve manier om leerkrachten te professionaliseren in opbrengstgericht werken lijkt het werken in een datateam, omdat een datateam lijkt te voldoen aan alle voorwaarden van effectieve docentprofessionalisering. In dit onderzoek wordt onderzocht of deelname aan een datateam ook daadwerkelijk bijdraagt aan de professionalisering van docenten in opbrengstgericht werken en op welke wijze. Om een beeld te krijgen van de wijze waarop leerkrachten zich professionaliseren in opbrengstgericht werken door deelname aan een datateam zijn vier bijeenkomsten geobserveerd van een startend datateam op een speciaal onderwijs school in Almelo. De leerkrachten van dit datateam hebben tevens meegewerkt aan een voor- en een nameting middels het invullen van twee enquêtes en het deelnemen aan twee interviews. Uit de analyse van het onderzoek komt naar voren dat voor het gevolgde datateam geldt dat zij een lichte professionalisering hebben laten zien op het gebied van kennis van opbrengstgericht werken. Het datateam heeft geen of nauwelijks professionalisering laten zien voor vaardigheden en attitude met betrekking tot opbrengstgericht werken. Hierbij moet echter worden opgemerkt dat voor dit datateam twijfels bestaan over de juiste implementatie van het datateam als professionaliseringsinterventie. Het datateam voldeed hierdoor wellicht onvoldoende aan de kenmerken van effectieve kenmerken van docentprofessionalisering. Het gevolg hiervan was dat de professionaliseringinterventie onvoldoende effectief was. Om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop deelname aan een datateam kan bijdragen aan de professionalisering van leerkrachten is daarom meer onderzoek noodzakelijk.
Item Type:Essay (Master)
Faculty:BMS: Behavioural, Management and Social Sciences
Subject:81 education, teaching
Programme:Educational Science and Technology MSc (60023)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/62347
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page