University of Twente Student Theses

Login

Operationalisatie van de beheermaatregelen voor dijken bij het Waterschap Groot-Salland

Bink, J.J.C. (2015) Operationalisatie van de beheermaatregelen voor dijken bij het Waterschap Groot-Salland.

[img] PDF
2MB
Abstract:Bij de uitvoering van de derde landelijke toetsronde voor waterkeringen is gebleken dat veel van de Nederlandse dijken niet meer voldoen aan de geldende normen. Het versterken en verhogen van de dijken kost echter veel tijd en geld. Om de periode tussen de derde landelijke toetsronde en het versterken en verhogen van de dijken te overbruggen heeft het Waterschap Groot-Salland een lijst met beheermaatregelen opgesteld. Deze beheermaatregelen zijn zo bedacht dat door het toepassen van deze beheermaatregelen in een hoogwatersituatie de dijken toch voldoen. Het doel van het onderzoek was om de beheermaatregelen die bij het Waterschap Groot-Salland beschikbaar waren te operationaliseren. Dit zal gedaan worden door een model-protocol te schrijven om het toepassen van de beheermaatregelen in te passen in de werkprocessen van het Waterschap. Om te komen tot een dergelijk protocol zijn gedurende het onderzoek drie hoofdvragen met elk twee deelvragen beantwoord. De hoofdvragen zagen er als volgt uit. 1. In hoeverre zijn de beheermaatregelen waar door het Waterschap Groot-Salland momenteel van uit wordt gegaan nog up-to-date? 2. In hoeverre zijn de hypothesen waar in de beheermaatregelen van uit wordt gegaan realistisch? 3. Hoe kunnen de beheermaatregelen van het Waterschap Groot-Salland ingebed worden in de werkprocessen? Allereerst is een inventaris gemaakt van de beheermaatregelen die beschikbaar zijn bij het Waterschap Groot-Salland. Aan de hand van deze maatregelen en de resultaten van de nadere veiligheidsanalyses voor de waterkering Zwolle, de waterkering Genemuiden-Hasselt en de waterkering Mastenbroek-IJssel is bekeken of de beheermaatregelen voor deze stukken dijk nog up-to-date zijn. Waar nodig zijn deze beheermaatregelen vervolgens aangepast. Soms betekende dit dat een maatregel helemaal niet meer toegepast hoefde te worden en soms betekende dit dat een maatregel in mindere mate toegepast hoefde te worden. Daarnaast zijn de hypothesen waar het Waterschap Groot-Salland vanuit gaat onderzocht. Zij gaan er momenteel namelijk vanuit dat zij alle beheermaatregelen toe kunnen passen als dit nodig is, maar deze hypothese berust op allerlei aannamen. Van een deel van die aannamen is onbekend of deze ook realistisch zijn. Over deze aannamen bestaat nog steeds veel onzekerheid. Wel is bepaald hoe veel materieel (shovels, vrachtwagens, etc.) en personeel er benodigd zou zijn. Bij het Waterschap ligt nu de taak om te inventariseren of zij deze hoeveelheden op kunnen brengen. Als dit niet het geval is zal bekeken moeten worden of meer materieel ingekocht gaat worden, of dat contact gezocht wordt met lokale aannemers, zodat zij bij kunnen springen als dit nodig is. Ten slotte is een protocol geschreven voor de waterkering Zwolle, Figuur 1. Daarbij is gebruik gemaakt van de bevindingen uit de eerdere twee onderzoeksvragen. Daarnaast is in het eerste gedeelte van de vraag onderzocht hoe de organisatie binnen het Waterschap Groot-Salland er uitziet in het geval van een hoogwatersituatie. Aan de hand van deze resultaten is vervolgens bekeken hoe dit protocol in de organisatiestructuur van het Waterschap past. Daaruit is gebleken dat duidelijk moet zijn bij welke afvoeren/waterstanden welke actie ondernomen moet worden. Vervolgens is het protocol geschreven voor de waterkering Zwolle. In het protocol hebben met name de plaatsen waar sprake is van een hoogtetekort veel aandacht gekregen, omdat deze oranisatorisch het lastigst te coördineren zijn. Naar aanleiding van dit onderzoek liggen er bij het Waterschap Groot-Salland een aantal belangrijke vervolgvragen waarmee zij aan de slag zullen moeten. Ten eerste zullen zij moeten gaan onderzoeken of de hoeveelheden materieel en personeel zoals in dit onderzoek bepaald haalbaar zijn. Daarnaast zullen zij er voor moeten zorgen dat gedurende een hoogwatersituatie alleen de overlegstructuur van de calamiteitenorganisatie gebruikt zal worden, en niet de uitvoerende organisatie. Deze moet namelijk beschikbaar blijven voor het geval dat een noodsituatie zich voor zal doen. Vervolgens is het ook van belang om de nieuwe normen, die vanaf 2017 gaan gelden, in het achterhoofd te houden. Tegen die tijd zullen de beheermaatregelen namelijk opnieuw beschouwd en geüpdatet moeten worden. Ten slotte zullen zij ook voor de dijkvakken waar nu nog geen nadere veiligheidsanalyse is uitgevoerd deze uit moeten voeren om ook hier vervolgens een protocol voor te schrijven.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/67673
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page