University of Twente Student Theses

Login

Effectenstudie naar het mee schematiseren van straatkolken in 3Di

Haaren, S.D.G. van (2017) Effectenstudie naar het mee schematiseren van straatkolken in 3Di.

[img] PDF
9MB
Abstract:Marktpartijen als Nelen & Schuurmans leveren inzicht en advies aan overheden met betrekking tot waterrobuustheid van de ruimtelijke inrichting. Hydraulische modellen leveren hieraan een aanzienlij ke bijdrage door inzicht te geven in wateroverlast in de vorm van onder andere inundatiedieptes. In de meest vooraanstaande hydraulische modellen als 3Di worden abstracties gebruikt die vastgelegd zijn op basis van veel grovere modellen. Zo vindt in de huidige 3Di modellen de instroom van het maaiveld naar de riolering plaats via de inspectieputten. De gemeente Rotterdam heeft de vraag gesteld wat de impact is van de toepassing van deze abstractie op de berekende inundatiediepte. De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te creeren in het effect van het toevoegen van straatkolken en het sluiten van inspectieputten op de berekende waterdiepte in 3Di. Het studiegebied waarvoor dit onderzoek is uitgevoerd is Lombardijen, een wijk in de gemeente Rotterdam. De focus ligt op waterdiepte omdat op basis van die parameter overlast en schade wordt berekend. De volgende probleemstelling is geformuleerd: Welk effect heeft het toevoegen van straatkolken op de berekende waterdiepte in een 3Di model van Lombardijen? Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er hydraulische berekeningen uitgevoerd met een basismodel en een variant. Het basismodel is een bestaand model en vormt de nulmeting. Om te beginnen zijn de schematiseringen in dit model zonder straatkolken en de theoretische gevolgen daarvan op de berekende waterdiepte uiteengezet. De variant is het bestaande model waarin de straatkolken zijn mee geschematiseerd. De locaties van de straatkolken zijn daarvoor aangeleverd door de gemeente Rotterdam. Via kolkleidingen zijn de straatkolken in het model verbonden met de inspectieput toebeho rend aan de dichtstbijzijnde riolering. Vervolgens zijn de in het basismodel en variant berekende waterdieptes met elkaar vergeleken op basis van dezelfde neerslaggebeurtenissen. Met het mee schematiseren van straatkolken neemt gedurende de gehele simulatie het water op straat af, in de riolering neemt de waterdiepte toe. De afname van water op straat is met name zichtbaar op de laagste delen van het straatprofiel. In de watergangen vindt peilstijging plaats, dat is via overstorten het gevolg van de afname van water op straat. De uitwisselingtussen maaiveld en riolering is daarnaast versneld na het meenemen van straatkolken. Uit dit onderzoek is oak gebleken dat met het meenemen van straatkolken drie keer meer rekencellen neerslag uitwisselen tussen het maaiveld en de riolering. De instroomhoogte is bovendien veranderd en is beter benaderd met het mee schematiseren van de straatkolken. Ook is de verhanglijn in de riolering verhoogd en is het verhang van de waterstand toegenomen. De gemeente Rotterdam heeft bevestigd dat de lagere waterd iepte zichtbaar op de laagste delen van het straatprof iel overeenkomen met de werkelijkheid. Het verschil in waterdiepte is bovendien significant. Het waterdieptever schil benadert immers de helft van een stoeprandhoogte, dat is de hoogte die veelal het verschil bepaalt tussen overlast en schade. Daarom wordt aanbevolen om - in 3Di modellen van stedelijke omgevingen - straatkolken mee te nemen in de schematisering van de riolering. Wanneer de instroom naar de riolering via inspectieputten verloopt , wordt het aanbevolen om de instroomhoogtes van inspectieputten in het vervolg te bepalen aan de hand van de straatkolken. Ook wordt het aanbevolen om gebruik te maken van de mogelijkheden die het mee schematiseren van straatkolken teweegbrengt, zoals het bepalen van instroomdebieten en uitwisselingsrichting.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/74508
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page