University of Twente Student Theses

Login

Rioolmodelleringsstudie Bilzen : een analyse van de huidige knelpunten in het rioleringsstelsel van het zuiveringsgebied Bilzen.

Oldenhof, M. (2018) Rioolmodelleringsstudie Bilzen : een analyse van de huidige knelpunten in het rioleringsstelsel van het zuiveringsgebied Bilzen.

[img] PDF
6MB
Abstract:Door de klimaatverandering en snelle urbanisatie is de capaciteit van de rioleringen niet meer voldoende om al het water af te kunnen voeren. Veel rioleringsstelsels bestaan nog uit gemengde leidingen waarbij hemelwater en afvalwater samen afgevoerd worden. Als de leidingen tijdens hevige regenbuien onder druk komen te staan, betekent dit dat er een kans is dat de overstorten te frequent gaan werken en zo de waterlopen vervuilen. Daarnaast kan door de druk in de leidingen het water vanuit de riolering terugstromen op straat. Bij grote hoeveelheden regen kan dit schade aan huizen aan brengen. Het rioleringsstelsel in het zuiveringsgebied van Bilzen bestaat grotendeels uit oude, gemengde rioolleidingen. De capaciteit van de leidingen is niet voldoende om tijdens hevige regenbuien al het hemelwater af te kunnen voeren. Hierdoor treedt er wateroverlast op. De stad Bilzen heeft samen met Aquafin, de eigenaar van de bovengemeentelijke rioolleidingen, Antea Group de opdracht gegeven om het huidige rioleringsstelsel in Bilzen te optimaliseren. Voordat de bestaande situatie geoptimaliseerd kan worden, dient de huidige toestand in kaart gebracht te worden. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in het functioneren van het huidige rioleringsstelsel in Bilzen. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt: Het opbouwen van een model van de bestaande toestand van Bilzen dat het hydraulische gedrag van het rioleringsstelsel kan simuleren en gebruikt kan worden om knelpunten en hun oorzaken vast te stellen. En het aandragen van mogelijke oplossingen om het rioleringsstelsel te optimaliseren. Dit onderzoek bestaat uit het verzamelen en verwerken van data om een model van de bestaande toestand op te kunnen zetten. Voorafgaand aan dit onderzoek is er een databank van het rioleringsstelsel in Bilzen opgebouwd. Aan de hand van de beschikbare data is de databank omgezet naar een model in InfoWorks-ICM waarin de hydraulische structuren die aanwezig zijn in het studiegebied geïmplementeerd zijn. Het model simuleert bij verschillende ontwerpbuien de debieten die in de rioolleidingen gegenereerd worden en de waterhoogtes ten opzichte van het maaiveld in de rioolputten. Het model is kwalitatief gevalideerd op basis van een rondvraag bij omwonenden die rond de locaties wonen waar het model water boven het maaiveld simuleert bij een ontwerpbui die eens in de twee jaar voorkomt. Uit modelresultaten van de dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat er op meerde plaatsen in het stelsel knelpunten zijn. In enkele straten in het centrum van de stad, dichtbij het station, staat ieder jaar water op straat omdat de rioolleidingen de grote debieten niet aankunnen. Daarnaast zijn er meerdere overstorten die te vaak in werking treden. Hierdoor wordt afvalwater in het oppervlaktewater geloosd dat niet voldoende verdund is met regenwater. Enkele mogelijke oplossingen voor de knelpunten zijn het hergebruik en de infiltratie van regenwater. Daarnaast zorgt het creëren van extra bufferruimte ervoor dat de piek van het doorvoerdebiet in de rioolleidingen afvlakt. Bovenstroomse buffering draagt ook bij aan het verlagen van de frequentie van de overstortwerking. Naast deze algemene oplossingen worden er enkele specifieke oplossingen aangedragen. De druk op het rioleringsstelsel kan verlaagd worden door de rioolleidingen waar in het huidige stelsel opstuwing ontstaat te vergroten. Tot slot zijn er enkele overstorten waarbij de drempel verhoogd of verlaagd moet worden om de frequentie van het inwerking treden van de overstort in overeenstemming te laten komen met de opgestelde richtlijnen. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat het model van de bestaande toestand een goede benadering geeft van de huidige knelpunten in het rioleringsstelsel. Er dient echter nog een actuele datavalidatie uitgevoerd te worden om ook op kwantitatief niveau betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het model kan in een vervolgonderzoek gebruikt worden om uitgebouwd te worden tot een model van de geplande toestand waarin gewerkt kan worden naar een situatie waarin het rioleringsstelsel van Bilzen optimaal functioneert.
Item Type:Essay (Bachelor)
Faculty:ET: Engineering Technology
Subject:56 civil engineering
Programme:Civil Engineering BSc (56952)
Link to this item:https://purl.utwente.nl/essays/77247
Export this item as:BibTeX
EndNote
HTML Citation
Reference Manager

 

Repository Staff Only: item control page