University of Twente Student Theses

Login

Programme: Educational Science BSc (56613)

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Year | Item Type
Jump to: 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004
Number of items: 88.

2011

Anand, Gargi (2011) Needs and context analysis for public preschool para teacher professional development program in India.

2009

Dumpelman, Kim (2009) De invloed van de fit tussen organisatieklimaat en organisatiestrategie op strategisch gedrag van medewerkers.

Lensink, P. (2009) Fysieke leeromgevingen in het VMBO : onderzoek naar de inrichting van fysieke leeromgevingen met ICT, geschikt voor leerlingen en docenten in de bovenbouw van het VMBO.

Bulder, J. (2009) Interpretatie en gebruik van feedback uit het Cito leerlingvolgsysteem : een exploratief onderzoek naar de interpretatie en het gebruik van feedback uit het Cito leerlingvolgsysteem door leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders van basisscholen.

Verschuuren, K.C.G.G. (2009) Kiezen voor een bètatechnische studie.

Coppes, Wies (2009) Onderzoek naar de effecten van een educatieve Taalgame in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Eeten van, L.A.S. (2009) Onderzoekscompetenties van VO-leerlingen : ontwikkeling van een valide en betrouwbaar meetinstrument dat de perceptie van VO-leerlingen op de eigen onderzoekscompetenties meet.

2008

Visschedijk, G.C. (2008) Beoordeling van casussen in Behrloo : de ontwikkeling van een formatief evaluatie-instrument voor casussen in een interactieve leeromgeving.

Klevereing, Dineke (2008) Beoordeling van competenties van PABO-studenten : betrouwbaarheid, validiteit en bruikbaarheid van een toetsinstrument van Hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente, opleiding tot leraar Basisonderwijs.

Osinga, Annemiek (2008) De CWI competentietest als studiekeuze begeleidingsinstrument.

Gauw, Marlous (2008) De aansluiting van erfgoededucatie bij het nieuwe leren in het basisonderwijs : case study onderzoek naar ontwerp en implementatie van erfgoededucatie binnen de erfgoedprojecten van Erfgoed á la Carte.

Köroglu, B. (2008) De effecten van een opleiding : meten en verbeteren.

Kerkhof, Roosanne (2008) De leesvaardigheid van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen : onderzoek naar het leesvaardigheidniveau van HAVO 4/5 en VWO 5/6 leerlingen en hoe dit zich verhoudt tot het leesvaardigheidniveau van beginnende MBO-ers.

Doets, Jorien (2008) De ontwikkeling en evaluatie van een opleidingsevaluatie-instrument voor de SMVBO.

Boeije, Janneke (2008) De relatie tussen leiderschap en werknemersgedragingen : Welke variabelen zijn daarop van invloed?

Willik van der, I.M. (2008) De relatie tussen teamcultuur, leeftijd en teamleren.

Willik van der, I.M. (2008) De relatie tussen teamcultuur, leeftijd en teamleren.

Fahner, I.C. (2008) De samenwerking tussen docenten en hun professionele ontwikkeling bij het ontwerpen van lesmateriaal voor erfgoededucatie.

Lok, Marianne (2008) De werkplekleeromgeving in de opleidingsschool.

Smit, Marloes (2008) Evaluatieondezoek naar de implementatie van een educatieve taalgame in de bovenbouw van de basisschool.

Lansink, Elles (2008) Exploratief onderzoek naar de feitelijke en wenselijke inhoudelijke begeleiding van rekenzwakke basisschool leerlingen bij scholen die deelnemen aan het SLO-project ‘Leren rekenen met perspectief’.

Huizinga, Tjark (2008) Handreikingen voor een kennisgerichte en ervaringsgericthe didactische aanpak binnen erfgoededucatie.

Loos, W. (2008) Het bevorderen van de implementatiekracht van het NISB vanuit een onderwijskundig perspectief.

Meijer, Lotte (2008) Het verband tussen leiderschap en werknemersgedragingen : welke factoren zijn daarbij van invloed?

Bunnink-Tibbe, Petra (2008) Kenmerken van leerfuncties binnen onderwijsleermiddelen : ontwikkeling en toetsing van een instrument voor de beoordeling van leermiddelen.

Schooten van, N. (2008) Ondersteunen van planningsactiviteiten tijdens het zoeken van informatie op het web.

Simmelink, E.M. (2008) Onderzoekend en ontwerpend leren in het team-project : de invloed van het TEAM-Project op de attitude van leerlingen ten opzichte van de bètawetenschap.

Esch van, Yvonne (2008) Op zoek binnen kidNET : Een casestudie naar het zoekgedrag van basisschoolleerlingen binnen de portaalsite KidNET met behulp van de lessenserie ‘Samen Werken’.

Verseput, Nikki (2008) Pictopal in de praktijk : integratie van aan ICT gerelateerde activiteiten ter ondersteuning van beginnende geletterdheid in de klassenpraktijk.

Wanner, Paula (2008) Schoolnabije curriculumontwikkeling bij een startende school met nieuw onderwijsconcept : een case study bij UNIC.

Braack ter, M. (2008) Studielandschappen in relatie tot de onderwijsvisie van vernieuwingsscholen : casestudie naar de onderwijsvisies van Montessorischolen en Vrije scholen in relatie tot de inrichting van de scholen.

2007

Spuls, S.S. (2007) Academische vorming binnen het ITC : de bijdrage van de toetsvormen binnen de opleiding ‘Urban Planning and Management’ aan het verwerven van academische competenties.

Spuls, Sanne (2007) Academische vorming binnen het ITC : de bijdrage van de toetsvormen binnen de opleiding ‘Urban Planning and Management’ aan het verwerven van academische competities.

Sanders, Iwan M. (2007) Actie-Intelligentie : een hedendaags, op Europese krijgskunsten gebaseerd onderwijsprogramma voor de vergroting van de persoonlijke weerbaarheid.

Vis, Anne-Marie (2007) Bijdrage van het competentiegericht onderwijs aan het verminderen van het aantal voortijdige schoolverlaters binnen het middelbare beroepsonderwijs.

Riet ter, Leonie (2007) Dalende leerprestaties van jongens in het primair onderwijs? : een verkennend onderzoek naar de situatie in Nederland.

Boot, Gert Jan (2007) De brug tussen Freelancers en een netwerkorganisatie.

Bosch, Paulien (2007) De integratie van Taal en science onderwijs : analyse- en beoordelingsinstrument voor schrijfproducten van leerlingen in de midden- en bovenbouw van het primair onderwijs.

Reijniers, Sanne (2007) De intrinsieke motivatie van medewerkers tijdens een intern opleidingstraject.

Hagemans, Mieke (2007) De rol van voorkennis bij onderzoekend leren met computersimulaties.

Koers, Marjan and Uden, Jolien van (2007) De samenhang tussen persoonlijkheidsfacoren en leerstijlen binnen het HBO.

Vreeswijjk, Yfke (2007) Evaluatieonderzoek van de implementatie van teletop VO in het voortgezet onderwijs.

Homminga, Susan (2007) Evaluating quality of Organon’s CRA’s training : a comparison of ‘what is’ versus ‘what should be’.

Essink, Marije (2007) Excellente scholen in het basisonderwijs : onderzoek naar kenmerken die door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerd kunnen worden om basisscholen met excellente kwaliteit te onderscheiden.

Meijer, C.F.P.J. (2007) Eén website voor verschillende culturen?! : vragenlijstonderzoek naar culturele karakteristieken in websites en de voorkeuren van verschillende culturele groepen.

Lieburg van, Emiel (2007) Faciliterende effecten in onderzoekend leertaken : de rol van relaties tussen en binnen variabelen.

Nijhuis, Nienke (2007) Geimplementeerde curriculum Engels in het eerste leerjaar van de middelbare school SMK Kelana Jaya in Maleisie : een kwalitatief onderzoek.

Overwijk, Marita (2007) Interactie bij beginnende geletterdheid in combinatie met ICT.

Santee-Eekhuis, Jessica (2007) Intern certificeren en duurzaam leren : een onderzoek naar de invloed van interne certificering op de leer- en prestatiegeoriënteerde motivatie van adviseurs werk & inkomen van CWI.

Dijk van, Marcel (2007) Is kennisdeling te sturen? : de voorspellende relatie tussen kennisdelen en waardering, autonomie, fysieke afstand en competitie.

Eikenaar, Danielle (2007) Kennisdeling tussen paramedici in een professionele organisatie.

Snijders Blok, Merel (2007) Leeftijd en motivatie tot leren en transfereren : onderzoek naar de mate waarin persoonlijkheidskenmerken samenhangen met de relatie tussen leeftijd en motivatie tot leren en transfereren.

Groen van, Maaike (2007) Personeel, organisatie en management in het voortgezet onderwijs.

Meuleman, Iris (2007) Samenhang : eerst de mensen, dan de vakken : veldonderzoek naar de samenwerking bij lesmateriaalontwikkeling tussen stichting Carmelcollege en uitgeverij NijghVersluys.

Zandvoort van, E. (2007) Teacher Leadership: aanleiding tot opleiding in Twente?

Greven, Ingrid (2007) Trends op het gebied van ICT voor leerlingen op de basisschool : gebruik, vaardigheden en attitude.

Mannetje 't, Jolise (2007) Wanneer is een VO-school excellent? : onderzoek naar kwaliteitscriteria voor excellente VO-scholen.

2006

Wevers, Maarten (2006) 'Major-Minor' in het ROC van Twente : een leergeschiedenis van de directe effecten van de ontwikkeling en invoering.

Reniers-Mullie, S.I. (2006) Analyse van Vragenlijsten met behulp van Item Respons Theorie.

Sikkema, Menkelien (2006) Belemmerende en bevorderence factoren voor gebruik van kennis management systemen bij informatiewerkers.

Horstink, Martine (2006) Constructie en validatie van een test voor het meten van inquiry skills.

Budding, Jiska (2006) Design van abstracte instructie en het effect van abstractie op leeractiviteiten.

Heijnen, Celine M.M. (2006) Educational governance : afstudeerverslag.

Willigenburg van, Hanne (2006) Het Bèta onderwijs op ILEMI secondary school: welke factoren hebben invloed op de leerresultaten van de leerlingen van ILEMI secondary school en hoe kunnen de leerresultaten verbeterd worden?

Beernink, Herbert and Langen van, Miranda (2006) Het meten van leervermogen van medewerkers in arbeidsorganisaties : onderzoeksverslag onderzoeksopdracht 2004 - 2005.

Dijk van de , Marit (2006) Oog om oog, woord om woord : een onderzoek naar de effecten van videovormgeving op de interpretatie van afgebeelde machtsverhoudingen.

2005

Hoskam, Linda (2005) Applicatieleren bij de politie. Mogelijke e-learning scenario¿s voor het trainen van politiemedewerkers in het gebruik van computerapplicaties.

Klunder, Rene (2005) Aansluiting Engels Basisonderwijs- Voortgezet onderwijs.

Waanders, Ellen B. (2005) Analyses van de data uit de vragenlijst voor het meten van persoonskenmerken.

Klink, Marieke (2005) Competentiegerichte toetsopdrachten die aansluiten bij de wensen.

Cramer, Carin (2005) De ontwikkeling van een instrument om de ervaringen met het ¿ junior studiehuis¿ als leeromgeving te meten.

Nijhof, Michelle (2005) De studiewijzer als instrument om studenten inzicht te bieden in hun studiemethode.

Schoemaker, Wieke (2005) Evaluatie poject `mens en maatschappij - binnen het maatwerkproject aan het bonhoeffercollege, lokatie Geessinkweg.

Althanning, Andrea (2005) Integratie en implementatie van ICT ter ondersteuning van de beginnende geletterdheid.

Gunst van, Sietsche (2005) Is het Boek `NHG-Standaarden voor praktijkassisente en -ondersteuner- een Goed Naslagwerk?

Bikker, Suzanne (2005) Mogelijkheden tot competentiegericht onderwijs binnen Forstdienst Südtirol.

Hoogerwaard, Willemien (2005) Onderzoek naar begeleidingsopvattingen.

Pol van de, Dorien (2005) Onderzoek naar instructie over medische apparatuur aan ziekenhuismedewerkers in het medisch spectrum twente.

Heida, Petra (2005) Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ.

Oude Voshaar, Anneloes (2005) Ouders & Onderwijskwaliteit : Ontwikkeling van een instrument.

Alessie, Jeroen (2005) Probleemgestuurd onderwijs of onderwijsleergesprek? Een onderzoek naar de toetsresultaten van twee verschillende onderwijsvormen aangeboden aan de AVANS Hogeschool, opleiding fysiotherapie.

Voorde ten, M. (2005) Reflecteren op stagelessen met behulp van digitale video.

Scholten, Chantal (2005) Studenttevredenheidsevaluatie in competentiegericht onderwijs op het conservatorium in Enschede.

2004

Boswinkel-Fels, Elvira and Lange de, Sandra (2004) Competente teamleiders; teamleiders met competenties?

Puffelen van, Carolina (2004) De computer als didactisch gereedschap bij beginnende geletterdheid.

Loonen, Peter (2004) De visie op leren en opleiden van trainers binnen Schouten & Nelissen.

Geerlings, Hanneke (2004) Instructie en coaching in het muziekvakonderwijs. Wat zijn de interactieverschillen tussen een meer instructiegerichte en een meer coachingsgerichte onderwijsmethode in het muziekvakonderwijs op een conservatorium?

Kapma, Alet (2004) Vergelijkend onderzoek naar Statistische Analyse-Instrumenten Een vergelijking op grond van geboden functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

This list was generated on Wed Jun 27 03:01:02 2012 CEST.